Onze mensen


Vrij!, een nieuwe politieke partij in de gemeente  Beverwijk, een partij die zijn wortels diep in de Beverwijkse samenleving heeft en er wil zijn voor de Beverwijkers en Beverwijkse ondernemers. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente de burger zo goed mogelijk ondersteunt bij initiatieven en we er samen voor zorgen dat Beverwijk (weer) een leefbare, bruisende stad wordt en blijft.

De politieke achtergrond van Vrij! is divers. Met zowel mensen vanuit het rechtse als het linkse politieke spectrum. In die zin is Vrij! partijoverstijgend. We worden verbonden door onze liefde voor Beverwijk en willen ons dan ook inzetten voor de lokale belangen van onze mooie stad.

Het partijprogramma is gebaseerd op liberale beginselen, dit betekent dat de overheidsbemoeienissen niet onnodig groot zijn, terwijl er tegelijkertijd een open oog is voor de gewone Beverwijkers. Onze inwoners verdienen het vertrouwen in de overheid. Dit betekent dat regels, die daarmee in strijd zijn, worden afgeschaft

In dit partijprogramma kunt u onze uitgebreide visie lezen. Wilt u zich liever snel een beeld vormen van onze belangrijkste punten? Zie dan onze speerpunten.

Onze mensen stellen zich graag aan u voor:


De Kandidatenlijst (2018)


Kelly Uiterwijk

Lijsttrekker, lijst 9
k.uiterwijk@vrijbeverwijk.nl

Puck Witte

Kandidaat, lijst 9 
p.witte@vrijbeverwijk.nl

Silvain Vierstraete

Kandidaat, lijst 9 
s.vierstraete@vrijbeverwijk.nl

Roderick Waijers

Kandidaat, lijst 9 
r.waijers@vrijbeverwijk.nl

Julius Boele

Kandidaat, lijst 9 
j.boele@vrijbeverwijk.nl

Ina van Rijswijk-Eelman

Kandidaat, lijst 9 
i.vanrijswijk-eelman@vrijbeverwijk.nl

Lars van Roijen

Kandidaat, lijst 9 
l.vanroijen@vrijbeverwijk.nl

Theo de Vries

Kandidaat, lijst 9 
t.devries@vrijbeverwijk.nl

Wim Bakker

Kandidaat, lijst 9 
w.bakker@vrijbeverwijk.nl

Liesbeth Criens

Kandidaat, lijst 9 
l.criens@vrijbeverwijk.nl

Liz de Vries

Kandidaat, lijst 9 
l.devries@vrijbeverwijk.nl

Frans Koster

Lijstduwer, lijst 9
info@vrijbeverwijk.nl


Het bestuur


Frans Koster

Voorzitter
info@vrijbeverwijk.nl

Roderick Waijers

Secretaris
secretaris@vrijbeverwijk.nl

Willem Bakker

Penningmeester
penningsmeester@vrijbeverwijk.nl


Kelly Uiterwijk

Lijsttrekker

Al sinds mijn achtste ben ik geïnteresseerd in politiek. Dit is allemaal begonnen door de opkomst van Pim Fortuyn. Door de jaren heen ben ik de politiek altijd actief blijven volgen. Mijn focus is in de laatste jaren verschoven van de landelijke naar de lokale politiek. Je kan namelijk in de lokale politiek veel meer betekenen voor je directe leefomgeving.

Ik woon al sinds mijn geboorte in Beverwijk en heb in verschillende wijken (SOMA, centrum en Oosterwijk) in Beverwijk mogen wonen. Elke wijk heeft zijn eigen charme, maar helaas ook problemen. Ik wil me graag inzetten om de leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk te verbeteren. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat ondernemers de vrijheid hebben om zich hier te vestigen en dingen te ondernemen en organiseren.

In Vrij! heb ik een lokale partij gevonden, die zich inzet voor de Beverwijkse inwoners en ondernemers. Doordat alle kandidaten diepe wortels hebben in de Beverwijkse samenleving zie ik in deze partij de ultieme mogelijkheid om, los van politieke kleur, een sterk lokaal programma neer te zetten.

U kunt mij altijd bereiken via k.uiterwijk@vrijbeverwijk.nl


Puck Witte

Kandidaat

Puck Witte, 71 jaar, is juridisch bestuurskundige en sinds 2006 actief in de Beverwijkse politieke arena. Puck is speciaal de politiek ingegaan omdat zij de komst van de grote zorgtaken vanuit Rijk en Provincie naar de gemeentes, goed wilde begeleiden. Puck is een echte doener die graag ook de minder ‘populaire’ onderwerpen aanpakt. Begrotingen, jaarrekeningen, gemeenschappelijke regelingen, ze bijt zich er helemaal in vast. Ze wil binnen Vrij! haar ervaring delen en zal zich gaan richten op het hele sociale domein alsmede financiën.

U kunt mij bereiken via p.witte@vrijbeverwijk.nl


Silvain Vierstraete

Kandidaat

Silvain Vierstraete, 57 jaar oud, getrouwd, drie kinderen en vijf kleinkinderen. Wij wonen vanaf 1988 in Beverwijk. Ik heb vanaf mijn 17e altijd gewerkt en meestal daarnaast gestudeerd om diverse vakdiploma’s in verschillende branches te behalen. In 1995 besloot ik het roer om te gooien en ben begonnen met de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Hierna HBO- Verpleegkunde gedaan en in 2008 afgestudeerd als Master Advanced Nursing Practice. Sinds 2010 ben ik werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ binnen GGZ Dijk en Duin, waarvan de laatste drie jaren als regiebehandelaar op een open opname afdeling volwassenen psychiatrie. Politiek heeft al op jonge leeftijd mijn belangstelling, waarbij mijn politieke kleur bepaald wordt door de overtuiging dat ieder individu zelf verantwoordelijkheden draagt ten aanzien van zijn/haar bestaan en hoe dit ingekleurd wordt. Wie hier hulp bij nodig heeft, tijdelijk of permanent, moet deze op maat kunnen krijgen, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid. Veel zorgtaken zijn de afgelopen jaren naar de gemeentes overgeheveld met als gevolg dat je postcode bepaald welke zorg je krijgt. De discussie over de geleverde zorg wordt vooral op betrekkingsniveau gevoerd en te weinig op inhoud. Door de controledwang komt het budget onder druk te staan en de burger die zorg nodig heeft weet vaak niet meer waar hij/zij aan toe is. Daarom één gezin = één zorgregisseur. Alleen zo wordt duidelijk waar verantwoordelijkheden van alle partijen liggen en kunnen afspraken gecontroleerd worden. Omdat vrijblijvend roepen vanaf de zijlijn te makkelijk is, wordt het tijd de daad bij het woord te voegen en een bijdrage te leveren aan een beter Beverwijk via de kandidatenlijst van Vrij! Beverwijk.

U kunt mij bereiken via s.vierstraete@vrijbeverwijk.nl


Roderick Waijers

Kandidaat & Secretaris

Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Roderick Waijers. Als docent op het Kennemer College heb ik nauwe banden met de Beverwijkse samenleving. Ik woon nu ruim tien jaar in het Prinsenhof (oude Oranjebuurt) en heb gezien hoe deze buurt wederom achteruit gegaan is. Het wel en wee van de buurt en de regio als geheel gaat mij aan het hart.

Al eerder ben ik werkzaam geweest als raadslid waar ik mij vooral bezig hield met onderwijs, cultuur, sociale zaken en welzijn. Echter die landelijke partij ging steeds verder van mij en de Beverwijkse burger afstaan. Daarom wil ik mij inzetten voor Vrij! Een nieuwe politieke partij met een eigen koers en eigen geluid voor de gewone Beverwijker. Vrij! Is voor mij een mooie uitdaging om mij in te zetten voor Beverwijk.

U kunt mij altijd bereiken via r.waijers@vrijbeverwijk.nl


Julius Boele

Kandidaat

Julius, 19 jaar oud en ik woon al mijn hele leven in Beverwijk. Inmiddels heb ik in drie verschillende buurten gewoond en ken ik elke straat en steeg in Beverwijk. Sinds een aantal jaar heb ik een politieke interesse ontwikkeld en ambieer ik het om van Beverwijk een mooiere en betere plek voor iedereen te maken. De jongere generaties in Beverwijk worden niet genoeg betrokken bij wat er gebeurt in onze buurt. Dit wil ik veranderen. Ik wil opkomen voor alle jongeren in Beverwijk, zodat zij zich niet langer buitengesloten hoeven te voelen, ik wil de jeugd een stem geven! Ook vind ik dat kunst en culturele uitingen, georganiseerd door initiatiefnemers, zo veel mogelijk ruimte moeten krijgen binnen onze gemeente. Vrij! bestaat uit zeer betrokken mensen die stuk voor stuk geworteld zijn in Beverwijk, Vrij! Is dé partij die opkomt voor alle Beverwijkers.

U kunt mij bereiken via j.boele@vrijbeverwijk.nl>


Ina van Rijswijk-Eelman

Kandidaat

Ina van Rijswijk-Eelman, 63 jaar, is al 25 jaar eigenaresse van restaurant Klein Zwitserland in Wijk aan Zee. Ina gaat zich inzetten voor het toerisme en de leefbaarheid in Wijk aan Zee. Ina is een warm voorstander van een betere bereikbaarheid van de Noordpier. Zij vindt het belangrijk dat ondernemers de ruimte krijgen om evenementen te organiseren zonder de last van onnodige vergunningen.

U kunt mij bereiken via i.vanrijswijk-eelman@vrijbeverwijk.nl


Lars van Roijen

Kandidaat

Lars van Roijen, 20 jaar oud, nog thuiswonend en studeert Commerciële Economie in Amsterdam. Ondanks dat ik nog maar kort stemgerechtigd ben, heeft de politiek al langere tijd mijn interesse. Ik merk dat dit bij meer leeftijdsgenoten het geval is, maar dat de drempel om daadwerkelijk deel te nemen aan het politieke proces best hoog is. Dit komt mede door de iets gedateerde uitstraling van het vergaderen en politici. Ik hoop daarin echter wat verandering te kunnen brengen. Door ook mijn doelgroep en leeftijdsgenoten te kunnen vertegenwoordigen in de raad, met ondersteuning van ervaren politici binnen onze partij. De sport(activiteiten) en gelegenheden voor jongeren hebben mijn extra aandacht en ik hoop dat wij het moeilijke sportdossier een duw in de juiste richting kunnen geven!

Graag ben ik uw kandidaat en ik ben bereikbaar via l.vanroijen@vrijbeverwijk.nl


Theo de Vries

Kandidaat

Circa 45 jaar geleden besloot ik mij te vestigen in Beverwijk en ik heb hiervan nooit spijt gehad. In de loop der jaren ben ik volop bezig geweest met activiteiten (werk, politiek, sociaal en sportief) die zich in onze stad voordeden en voordoen.

Onder andere mijn inzet voor politieke activiteiten kwam in deze periode royaal aan bod.

De start van VRIJ! gaf mij een frisse kijk op hoe je als nieuwe politieke beweging de gemeentelijke politiek weer een nieuwe impuls kan geven. Een nieuwe groep met leden van diverse pluimage (vrouw en man, jong en oud, links en rechts) die de wil heeft met serieuze inzet gepaard met humor en gelach plannen te smeden die goed zijn voor onze stad Beverwijk, om deze via de gemeenteraad in daden om te zetten.

Met een knipoog zeg ik: “We will make Beverwijk great again”!

U kunt mij bereiken via t.devries@vrijbeverwijk.nl


Wim Bakker

Kandidaat

Wim Bakker, 42 jaar oud, getrouwd sinds 2002 en vader van 2 kinderen en al sinds jaar en dag geïnteresseerd in politiek. Ik ben even lid geweest van een grote landelijke partij maar die heeft mijn politieke kleur al lang niet meer. Voor het lokale politieke gebeuren ben ik van mening dat het juist beter is met kleinere en lokaal gebonden in plaats van grote landelijke partijen te werken zodat er maatwerk voor de stad kan worden geleverd zonder dat er moet worden gedacht aan het landelijke programma.

Ik wil mij graag inzetten voor de lokale belangen, waarbij ik sta voor een betere woonomgeving, meer begrip voor elkaars standpunten en een betere verstandhouding tussen de (lokale) overheid en haar inwoners. Daarnaast hoop ik dat er meer gelijkgestemden politiek actief willen worden, al dan niet in de raadszaal. Ik wil graag op de kandidatenlijst voor deze nieuwe partij en hoop samen met mijn medepartijleden genoeg stemmen te krijgen om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Beverwijk.

U kunt mij bereiken via w.bakker@vrijbeverwijk.nl


Liesbeth Criens

Kandidaat

Liesbeth Criens, 69 jaar, is na haar actieve leven als secretaresse bij directie inkoop Hoogovens, thans actief als moeder, grootmoeder en mantelzorger. Liesbeth is breed geïnteresseerd in het wel en wee van Beverwijk en Wijk aan Zee.

U kunt mij bereiken via l.criens@vrijbeverwijk.nl


Liz de Vries

Kandidaat

Liz De Vries, is van Engelse afkomst. Zij is eigenaresse van het taleninstituut Bizzy Lizzy. Zij geeft als native speaker Engelse taaltrainingen. Liz woont al meer dan 30 jaar met veel plezier in onze stad. Na een stroef begin heeft Beverwijk zich aan haar aangepast. Ze is een groot pleitbezorger van een onafhankelijk Beverwijk, centraal gelegen in de IJmond.

U kunt mij bereiken via l.devries@vrijbeverwijk.nl


Frans Koster

Lijstduwer & Voorzitter

Ik ben jaren met hart en ziel betrokken geweest bij de Beverwijkse politiek en nog altijd heeft het plaatselijke mijn grote aandacht. Ik vind het heerlijk om van uit mijn senioriteit mee te werken aan een beweging die wordt gekenmerkt door betrokkenheid en deskundigheid los van partijpolitiek. Een partij voor jong en oud, voor iedereen, met een jonge lijsttrekker die haar sporen al heeft verdiend en heeft bewezen te beschikken over de juiste eigenschappen om Vrij! tot een succes te maken.

Voor vragen kunt u mij bereiken via: info@vrijbeverwijk.nl


Willem Bakker

Penningmeester

47 jaar Liesbeth Bakker
30 jaar politiek bestuur
40 jaar wegenbouw Wijcker Infra
65 jaar voetbal bestuur knvb gouden speld
43 jaar Bakker Advies team
En vanaf 2017 ook: politiek bestuur Vrij!

En bereikbaar via penningmeester@vrijbeverwijk.nl