Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen en antwoorden grafietregens

Op 15 oktober heeft VRIJ! schriftelijke vragen gesteld over de overlast die in Wijk aan Zee wordt ervaren door grafietregens van TATA Steel. Inmiddels hebben wij van het college een beantwoording mogen ontvangen. Hieronder kunt u de vragen en antwoorden teruglezen. 

Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad inzake de grafietregen die een aantal malen in Wijk aan Zee is terecht gekomen.

Geachte leden van de raad,
In antwoord op de vragen van het raadslid Kelly Uiterwijk namens Vrij!, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.

De kleine glinsterende deeltjes die afgelopen periode zijn neergeslagen in de omgeving van Wijk aan Zee zijn grafietdeeltjes. Deze grafietdeeltjes zijn afkomstig van Harsco Metals Holland B.V. (hierna: Harsco). Harsco is gelegen op het bedrijventerrein van Tata Steel B.V. en betreft een zelfstandige inrichting (bedrijf). Harsco heeft zich gespecialiseerd in het recyclen van staalslakken en restanten uit het ijzer- en staalproces welke voornamelijk afkomstig zijn van Tata Steel.
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor dit bedrijf en heeft Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: OD NZKG) te Zaandam gemandateerd voor het toezicht, de handhaving en de vergunningverlening van de milieutaken.
Voor de beantwoording van de raadsvragen hebben wij contact gehad met OD NZKG en GGD Kennemertand voor wat betreft de vragen over gezondheid.

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

1. Heeft het college kennisgenomen van de overlast van deze ‘glitters’ de afgelopen maanden?
Antwoord: Ja, het college heeft een aantal klachten ontvangen van inwoners uit Wijk aan Zee over overlast van stofdeeltjes afkomstig van Harsco. Deze klachten zijn ter afhandeling doorgestuurd naar OD NZKG. Daarnaast heeft het college actief navraag gedaan bij OD NZKG, Tata Steel en GGD Kennemerland over deze stof uitstoot, mogelijke gezondheidseffecten en de maatregelen die worden getroffen om deze overlast te voorkomen.

2. Is het college in contact getreden met TATA steel over de toedracht van deze uitstoot?
Antwoord: Ja, wij hebben intensief overleg met alle betrokken partijen Tata Steel, OD NZKG en GGD Kennemerland en met de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland als zijnde het bevoegd gezag, over de toedracht van deze uitstoot.

3 .Is het college bereid een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gevolgen van deze uitstoot?
Antwoord: Hoewel de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is, heeft het college intensief bestuurlijk overleg met de gedeputeerde. Het college hecht aan een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van deze uitstoot en heeft hiertoe de Provincie NoordHolland aangestuurd.

4. Deelt het college met VRIJ! de zorgen over het inademen van deze deeltjes voor de volksgezondheid?
Antwoord: Het college is bekend met deze zorgen. Het college heeft daarom naar alle betrokken partijen de wens uitgesproken om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten door een objectieve, deskundige en derde partij.

5. Is het college bekend met de signalen dat het rendement van zonnepanelen in Wijk aan Zee ruim 10% lager is door bedekking door uitstoot?
Antwoord: Het is bekend dat zand, vogelpoep en bladeren ervoor kunnen zorgen dat zonnepanelen minder energie opwekken. Het is ons onbekend dat dit ruim 10% lager is door bedekking van grafietdeeltjes. Tata Steel vergoedde al de kosten van glazenwassers en de autowasstraat. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 22 oktober jl. heeft Tata Steel laten weten dat ook huizen zowel binnen als buiten kunnen worden schoongemaakt. Hiervoor kan een melding worden gemaakt via: www.tatasteel.nl/nl/duurzaamheid/milieu/overlast/Overlast-melden.

6. Wat gaat het college er samen met TATA steel aan doen om de uitstoot van ‘glitters’ in de toekomst te voorkomen?
Antwoord: Het college wacht de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek af maar heeft voortdurend overleg met alle partijen. Op 31 oktober heeft overleg tussen het college en de gedeputeerde plaats gevonden, in dit overleg is aangegeven dat er maatregelen op de korte termijn en op de lange termijn genomen zullen worden. Welke maatregelen op de korte termijn worden genomen heeft de gedeputeerde nog niet kenbaar gemaakt. Op de kortst mogelijke termijn zal in ieder geval een overkapping over de grafietopslag worden aangebracht. Verder zal een handhaver van OD NZKG dagelijks toezicht op de activiteiten van Harsco houden. Op 28 november 2018 zal de provincie met betrokken partijen een bijeenkomst organiseren voor de inwoners van Wijk aan Zee.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.