Meteen naar de inhoud

Bestemmingsplan Wijk aan Zee 13 december

Donderdag 13 december werd in de raadscommissie het bestemmingplan Wijk aan Zee besproken. Er waren veel insprekers vanuit Wijk aan Zee, die diverse zaken aan de kaak stelden. Van Camping Aardenburg was er een hele delegatie van bestuur en bewoners, die voorafgaand aan de vergadering buiten demonstreerden.

Vrij! heeft veel technische vragen aan de wethouder gesteld en aangekondigd in de raad met een amendement te komen voor behoud van Camping Aardenburg. Door de vele insprekers is de wethouder nog niet aan de beantwoording toegekomen. Op 10 januari zal de vergadering worden voortgezet met de beantwoording van de wethouder en de tweede termijn van de insprekers en de raad.

De gehele bijdrage van Vrij! kunt u hieronder teruglezen:

Wensen en zorgen
Er is een wens om woningen voor senioren en jonge gezinnen/starters te bouwen. Toch zien wij met name bij W1 dorpsduinen en W3 camping Aardenburg voornamelijk ruimte voor villa’s en grotere ééngezinswoningen. Hoe past dit binnen de visie dat de woningen geschikt moeten zijn voor Wijk aan Zeeërs die een volgende stap in hun wooncarriere willen maken?

De intentie van de woonvisie was om 52 woningen in Wijk aan Zee bij te bouwen. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van 191 woningen, fors meer. Als enige argument heb ik terug kunnen vinden dat veel mensen in een dorp willen wonen en Wijk aan Zee de enige mogelijkheid met een dorps karakter in de omgeving is. Gaat deze aanbouw niet ten koste van het dorpse karakter. Is de noodzaak voor zoveel woningbouw er vanuit Wijk aan Zee of wordt er gebouwd voor mensen van buitenaf?

In het centrumgebied wordt ruimte geboden voor kleinschalige verblijfsrecreatie in de vorm van bed and breakfasts, pensions en kamerverhuur. Hoe past dit in de toenemende behoefte aan woningen en het reeds veel onttrokken kamers/woningen van de woningmarkt door verhuur aan arbeidsmigranten?

De ontwikkelingslocatie dorpsduinen (W1) heeft grote gevolgen voor de maatschappelijke voorzieningen in Wijk aan Zee. Het buurthuis de Moriaan en dus ook het TATA steel chess toernooi, is er immers gevestigd, net zoals de basisschool, huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk. Hoe wordt er gewaarborgd dat de behoefte aan woningbouw niet ten koste gaat van de maatschappelijke voorzieningen in Wijk aan Zee?

In het bestemmingsplan wordt gerefereerd aan de structuurvisie 2015. Beverwijk is van oudsher een woon-werkstad. De gemeente wil dit ook zo houden door bestaande economische gebieden (waaronder TATA Steel) te behouden en te versterken. Hoe wordt in relatie hiertoe de luchtkwaliteit en de gezondheid in Wijk aan Zee gewaarborgd? Deze is op dit moment matig tot onvoldoende. Zeker met de recente overlast van grafiet en het feit dat de groene Hisarna fabriek naar India gaat. Hoe gaat de gemeente in overleg met provincie ervoor zorgen dat versterking van TATA Steel niet leidt tot slechtere milieuomstandigheden?

Algemene regels 

Met betrekking tot de dorpsweide staat er op pagina 55 als enige uitzondering: De dorpsweide mag in speciale gevallen gebruikt worden als parkeervoorziening. Vormt dit geen belemmering voor de organisatie van evenementen op de dorpsweide?

Regels voor uitritten en terrassen zijn in de algemene regels opgenomen in plaats van in de APV. Voor uitritten geldt nu een meldingsplicht. Wat zijn hiervan de gevolgen?

Vooruitschuiven
Op het moment dat er sprake is van een concreet initiatief wordt per locatie getoetst aan de voorwaarden in de planregels en de toebedeelde stikstofruimte. Dit klinkt als vooruitschuiven. Zijn de ontwikkelingen wel realistisch?

De grenswaarde van 55 DB geluidsbelasting lijkt op sommige ontwikkellocaties te worden overschreden. Een hogere waarden besluit is mogelijk tot 55 DB. Houdt dat in dat ontwikkelingen op deze locaties dan ook niet mogelijk zijn? In hoeverre heeft het college rekening gehouden met deze grenswaardes bij het opstellen van dit bestemmingsplan?

Bij nadere uitwerking is onderzoek naar beschermde soorten noodzakelijk, dit om overtreding van de wet natuurbescherming te voorkomen. Er staat dat dit bestemmingsplan voldoende flexibiliteit biedt om hiervoor maatregelen te kunnen treffen. Wat voor maatregelen betreft dat en hoe wordt er omgegaan met ontwikkellocaties waar beschermde soorten verblijven?

Regels voor ontwikkelingen lezen we onder lid 6 flexibiliteit: Per ontwikkeling is aangegeven dat afgeweken kan worden van enkele randvoorwaarden indien extra inspanningen worden geleverd in het kader van de te realiseren ambities. Deze bevoegdheid is voorbehouden aan het college. In feite geven we het college dan carte blanche. Welke kaders gaat het college hiervoor hanteren? Hoe gaan we willekeur voorkomen?

Camping Aardenburg

Camping Aardenburg is een goedlopende camping, met zelfs een wachtlijst. Hoe komt het college tot de conclusie dat het een verouderd recreatieconcept is? Het is uitgeroepen tot Cultureel immaterieel erfgoed. Is de gemeente niet van mening dat hier ook door de overheid enige waarde aan gehecht mag worden?

Bij de zienswijzen geeft het PWN aan dat verharding dient te worden voorkomen bij Camping Aardenburg ook vragen ze zich af hoe dit past bij het voornemen van het verbeteren van het recreatieve aanbod. De provincie Noord-Holland geeft aan dat er gerede twijfel bestaat over of het te beschouwen is als bestaand stedelijk gebied.

Hoe verhoudt de huurovereenkomst die camping Aardenburg nog heeft voor de komende 18 jaar zich tot het feit dat een ontwikkelingsgebied geldt voor een periode van maximaal 10 jaar? Immers na 10 jaar zal de PAS ruimte opnieuw geclaimd moeten worden en dat is dan niet meer per definitie een zaak van de gemeente.

Het is niet de eerste keer dat Camping Aardenburg mogelijk moet wijken voor een andere bestemming van de gronden. Waarom is er door het college voor gekozen, om in tegenstelling tot eerdere gevallen, niet met Camping Aardenburg in overleg te gaan over een alternatieve locatie?

Indien de wethouder niet met een passende oplossing of alternatieve locatie komt. Kondigen we bij deze alvast aan dat we in de raad zullen komen met een amendement met als doen om de bestemming van Camping Aardenburg te wijzigen van ontwikkelingslocatie/wonen naar recreatie.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.