Meteen naar de inhoud

Beantwoording schriftelijke vragen huisartsenbrief Wijk aan Zee

Vrij! heeft de beantwoording ontvangen op de eerder gestelde vragen over de huisartsenbrief uit Wijk aan Zee aangaande de grafietregens. Vrij! is blij dat de brief eindelijk boven tafel is en inzichtelijk is geworden voor de raad. Wel vinden wij het jammer dat de oproep van de huisartsen nog niet heeft geleid tot concrete onderzoeken naar in de brief specifiek benoemde klachten. Vrij! houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de lopende onderzoeken. Zie hieronder de beantwoording ook de huisartsenbrief is als bijlage toegevoegd.

1.Wanneer heeft het college voor het eerst kennis genomen van deze ernstige zorgen onder de Wijk aan Zeese huisartsen?

Antwoord:Op 27 november 2018 is de brief, gericht aan de burgermeester en het college, ontvangen.

2.Waarom heeft het college er voor gekozen om deze brief niet te delen met de gemeenteraad? (dit was ook in beslotenheid mogelijk geweest)

Antwoord: In de raadsvergadering van 31 januari 2019 heeft wethouder Erol hierover mondelinge toelichting gegeven.

 3.Wat gaat het college doen met de signalen die naar voren komen in de brief?

Antwoord:De brief van de huisartsenpraktijk in Wijk aan Zee heeft GGD Kennemerland op 6 december 2018 ter kennisname van de gemeente ontvangen.De GGD wil informatie met betrekking tot wat tot nu toe bekend is over de luchtkwaliteit en het effect op de gezondheid completeren, beter beschikbaar maken voor de burgers. Met de dorpsraden, huisartsen en andere betrokkenen zal er een open overleg worden aangegaan, zodat over en weer informatie wordt gedeeld, gesproken kan worden over de betekenis daarvan en afspraken te maken wat hiermee te doen. De voortgang van de acties bij de GGD is als volgt: Contact met dorpsraad en wijkraden. GGD monitort de gezondheidsklachten bij individuele bewoners (van melders op de GGD website en de stofmelder.nl) en beantwoordt vragen over de gezondheid in relatie tot milieu. De informatie die nu bekend is over luchtkwaliteit en het effect op gezondheid completeren, beter beschikbaar maken voor burgers en hier goede duiding over geven. Advisering van provincie over gecoördineerde klachtenafhandeling en het luchtmeetnet. Opstellen draaiboek maatschappelijke onrust.Het college zal dit proces volgen.

4.Gaat het college bij de GGD en/of RIVM aandringen op aanvullend onderzoek naar het voorkomen van kanker in Wijk aan Zee?

Antwoord: In een brief van Provincie Noord-Holland aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 januari 2019 is het volgende opgenomen: “Eén van de zaken die nadrukkelijk naar voren kwam uit de bewonersavonden en gesprekken, is de wens om de gezondheidssituatie in kaart te brengen. Dat betreft zowel de effecten van de blootstelling aan grafiet als aan andere stoffen. Wij hebben het RIVM gevraagd dit op te pakken, zij zullen door middel van sessies met bewoners inventariseren welke vragen er leven. Vervolgens analyseert het RIVM wat de mogelijkheden zijn. Sommige vragen kunnen wellicht al op korte termijn worden beantwoord op basis van reeds beschikbare gegevens, andere vragen pas na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is daarom pas bekend nadat de analyse van de bewonersvragen is afgerond. Een tweede initiatief is het project Hollandse Luchten. Dit is een project waarbij bewoners zelf met sensoren de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstofdioxide) kunnen monitoren. Het project was reeds in voorbereiding toen de onrust over de grafietuitstoot van Harsco toenam, maar gezien de situatie is besloten om extra sensoren in te zetten in het gebied rondom Tata Steel.”Dit onderzoek zal eerst afgewacht worden.

5.Gaat het college zich actief inzetten voor een onafhankelijk onderzoek naar de longen en longproblemen van inwoners van Wijk aan Zee? 

Antwoord:Het RIVM brengt de effecten op de gezondheidssituatie ten gevolge van blootstelling aan grafiet en andere stoffen al in kaart. Zie het antwoord op vraag 4.

6.Er is telkens gezegd dat er geen acute gevaren zijn voor de volksgezondheid door de GGD en het RIVM. Deelt het college met Vrij! de verontrusting dat de huisartsen een andere waarneming hebben van de gevolgen van de stofoverlast?

Antwoord:In verband met de verontrusting van de huisartsen is de brief doorgezet naar de deskundigen, GGD. De GGD is de bevoegde instantie om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Een aantal acties is uitgezet, zie het antwoord op vraag 3.

7. Gaat het college deze brief nog verspreiden aan de gemeenteraad, zodat het als ingekomen stuk geagendeerd kan worden?

Antwoord: De brief van de huisartsen en namens de werkgroep gezondheid dorpsraad Wijk aan Zee is als bijlage aan deze brief toegevoegd.Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Bijlage: huisartsenbrief

Geachte heer Smit,
Via deze brief willen wij onder de aandacht brengen dat wij ons zorgen maken over de gezondheid van de burgers van Wijk aan Zee/ in de IJmond. De zorg die wij hebben is zeer zeker niet alleen gerelateerd aan de uitstoot van grafiet. Wat ons betreft is het van belang om de gevolgen op de gezondheid van het geheel aan fijnstof zware metalen wat over het dorp wordt uitgestoten, mee te nemen, We lichten dit toe,
Het moge algemeen bekend zijn dat fijnstof en zwarte metalen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zowel voor de mens als de natuur in het algemeen. (Zie ook bijlage) De laatste maanden zijn er naar ons gevoel opvallend meer mensen op ons spreekuur geweest met oogklachten en luchtwegklachten. In vergelijking met andere praktijken valt ons op dat wij een grote populatie hebben met luchtweg pathologie en ook een grote populatie hebben met oncologische patiënten. Of er een relatie bestaat met de milieubelasting kunnen wij niet aantonen. Echter, wij willen onze ongerustheid hierover bij U kenbaar maken. In het afgelopen jaar kregen wij als huisartsen de opmerking van een leerkracht dat er in de IJmond regio per klas meer kinderen zijn met gedragsproblemen/concentratieproblemen, in vergelijking met scholen buiten deze regio. Wij vragen ons af of er een relatie bestaat met de milieubelasting of dat dit op toeval berust. Of andere oorzaken heeft. Kortom er zijn veel zaken waar wij als huisartsen van dit dorp tegen aanlopen en waar wij ons ongerust over maken. Wij krijgen veel vragen van patiënten, maar ook van hun familieleden, of er niet een relatie bestaat tussen al deze problemen en de milieubelasting. Tevens vragen veel mensen zich af of het wel veilig is om hier te wonen en kinderen te krijgen. Een aantal zijn om milieuredenen verhuisd naar elders. Wij kunnen geen antwoord op deze vragen geven. Wij hopen dat e.e.a. kan worden uitgezocht zodat er duidelijkheid komt en als de belasting te hoog is er passende maatregelen worden genomen, om de gezondheid van de IJmond bewoners te borgen. Mogelijk zou een (her)onderzoek middels het onderstaande kunnen helpen: Herhaling van de kankerregistratie (overlijden) wat een aantal jaren geleden is uitgevoerd. Er kwam destijds uit dat mensen in de IJmond significant meer longkanker hadden ook na correctie voor de Sociaal Economische Status (SES). En uiteraard na correctie van het rook gedrag. Naast longkanker is het van belang om ook andere vormen van kanker o.a. de ziekte van Kahler hier in mee te nemen. Deze gegevens zijn bekend bij het registratie orgaan. In de Gezondheidsmonitor wordt middels vragenlijsten en medicijngebruik een indicatie verkregen van luchtwegproblematiek bij bewoners in de IJmond in relatie tot de afstand tot Tata. Dat is heel globaal met betrekking tot Wijk aan Zee. Bovendien zijn door de jaren veel mensen overleden of verhuisd. Is het derhalve mogelijk om bij de bevolking van Wijk aan Zee de status van de longen (longfunctie, longfoto etc.) te meten en te bevragen van klachten aan de luchtwegen (inclusief mildere als voorbodes) en de periode van blootstelling door in WAZ te wonen (en/of bij Tata te werken)? Mogelijk met een representatieve steekproef en dan vergeleken met een dorp met een vergelijkbare SES. Uiteraard dit gecorrigeerd t.a.v. het roken ed. Eventueel ook incidentie van aandoeningen zoals concentratie stoornissen / adhd etc bekijken in de IJmond en dit vergelijken met andere regio’s met de zelfde SES.
Wij worden graag betrokken bij verder onderzoek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.