Meteen naar de inhoud

Verwarde personen

Vrij! heeft schriftelijke vragen gesteld over het Beverwijkse beleid omtrent verwarde personen. Lees hieronder alvast de vragen. De beantwoording van het college is nog niet ontvangen, maar wordt later ook geplaatst. 

Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde aangaande “verwarde personen” door te geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.

Nu alweer enkele jaren is gebleken dat het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat is gestegen. De afgelopen acht jaar is dit verdubbeld tot maar liefst 90 000 incidenten (Bron:NOS). Dit zijn gemiddeld 31 incidenten per dag. Veel van deze personen hebben te maken met uiteenlopende problemen zoals verslaving, schulden, dakloos en illegaliteit. Er kan ook sprake zijn van beperkingen zoals een verstandelijke beperking of dementie. Deze personen kunnen met hun gedrag een gevaar vormen voor niet alleen zichzelf maar ook zeker voor hun omgeving. Enkele jaren geleden is er beleid gevormd dat mensen uit de instellingen moesten en in de wijk(en) opgenomen dienden te worden. Regelmatig zijn er dus gebeurtenissen met verwarde personen, bijvoorbeeld afgelopen week nog in Alkmaar. Deze zaken staan niet langer nog op zichzelf en kunnen niet langer meer als incident beschouwd worden. Gesproken wordt zelfs over structurele fouten. Deze vragen dienen dus om onze raad inzicht te geven in “Hoe heeft het college de opvang en hulpverlening georganiseerd in onze gemeente van personen welke verward gedrag vertonen?” Met andere woorden beschikt onze gemeente over een goed werkend systeem (sluitend en passend) voor de ondersteuning van mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen?

1. Heeft het college aandacht voor mensen met verward gedrag? In welke beleidsstukken kan ik dit terugvinden (buiten het beleidsplan veiligheid)?
2. Welke collegeleden zijn verantwoordelijk voor de aanpak van mensen welke verward gedrag vertonen?
3. Heeft het college zicht op het aantal personen met verward gedrag in onze gemeente? Zo nee, waarom niet?
4. Waar kunnen mensen met zorgen over personen welke verward gedrag vertonen hun zorgen uiten? Ofwel hoe is de inbreng van mensen met verward gedrag geregeld? Is er bijvoorbeeld een meldpunt?
5. Hoe wordt een vroegtijdige signalering gewaarborgd voor mensen welke verward gedrag vertonen?
6. Heeft het college projecten en/of initiatieven gerealiseerd om te komen tot vroegtijdige signalering van mensen welke verward gedrag vertonen? In welke fase zijn deze? Planvormingfase, in uitvoering of afgerond? Zo nee, waarom niet?
7. Er van uitgaande dat de gemeente samenwerkt met partners omtrent deze verwarde personen. Wie heeft de regierol in de samenwerking van alle betrokken partners?
8. Welke partners leveren een actieve bijdrage aan de aanpak en op welke manier?
9. Is er in elke wijk in Beverwijk expertise beschikbaar op het terrein van verwardheid?
10. Is de gemeente Beverwijk aangesloten bij een regionale aanpak voor personen met verward gedrag? Dit omdat het de gemeentegrenzen kan overschrijden. Zo nee, waarom niet?
11. Heeft het college een overlegstructuur en/ of escalatie- of opschaal model voor complexe casuïstiek? Zo nee, waarom niet?

12. Weet het college of er processen zijn ingericht of werkafspraken zijn gemaakt over terugkeer in de wijk van verwarde personen na bijvoorbeeld een opname in een zorginstelling?
13. Is het college bereid in het kader van burgerparticipatie om familie en naasten te betrekken in deze werkafspraken zodat vroegtijdige signalering meer nut heeft?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.