Meteen naar de inhoud

Opinie- Huisuitzetting I door Mendes Stengs

Uit onderzoek is gebleken dat in de gemeente Beverwijk veel meer huisuitzettingen op basis van huurachterstand plaats vinden dan in de buurgemeente Heemskerk. Het gaat hier om significante verschillen.

Een huisuitzetting is zeer ingrijpend voor het gehele gezin. Een brute inmenging in je persoonlijke levenssfeer. Je oude vertrouwde omgeving dien je op te geven. Je toekomst wordt onzeker. De ruimte om je als kind te ontwikkelen is in één keer een stuk beperkter. Je vertrouwen in de maatschappij is misschien wel blijvend geschaad. Gezinnen worden gescheiden. Als uitgezette ouder(s) weet je niet waar je heen moet. Ook voor de omwonenden, de buren, is het een aangrijpende gebeurtenis.

Het recht op huisvesting is een internationaal erkend sociaal grondrecht. Dit wil zeggen dat de overheid, dus ook een gemeente, actief maatregelen moet nemen, zich moet inspannen, om dit recht gestalte te geven. De ouders dienen ondersteund te worden en te worden opgevangen: Zij hebben recht op een gezinsleven. Een huisuitzetting wordt uitgesproken door een kantonrechter (Rechtsprekende macht). Hierbij dien je je af te vragen of de staat als wetgevende macht na zo’n vonnis niet een extra zorgplicht heeft.

Zij die de huur niet meer kunnen betalen zijn over het algemeen armlastig en dus een kwetsbare groep. Mensenrechten zijn vastgelegd in internationale verdragen en verklaringen. Mensenrechten beschermen vooral tegen willekeur van een overheid zoals o.a. achterstelling. Een kwetsbare groep is dubbel kwetsbaar als er kinderen bij betrokken zijn. Hoe zijn de rechten van deze kinderen geregeld? Wordt het kinderrechtenverdrag niet geschonden? Houdt de gemeente Beverwijk zich wel aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? Handelen in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vergt wellicht moed voor het nemen van initiatieven en het invoeren voor nieuw beleid. Maar regels en afspraken dienen constant getoetst en bijgesteld te worden.

Sinds 2012 heeft Nederland een College voor de Rechten van de Mens (de vroegere Commissie Gelijke Behandeling). Het lijkt zinvol en wenselijk aan dit College dit vraagstuk voor te leggen.

Woningbouwvereniging Pré Wonen en gemeente Beverwijk STOP dit Inhumane beleid. Anders blijkt jammer genoeg het onderstaande telkens weer bewaarheid te worden.

“Steeds opnieuw valt te constateren dat mensen die tot groepen behoren die in termen van macht sterker zijn dan andere groepen waarmee ze te maken hebben, van zichzelf denken dat ze in menselijk opzicht beter zijn dan de anderen (Elias 2005)”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.