Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt schriftelijke vragen over woningbouw, leegstand en verloedering

Vrij! heeft op 3 maart schriftelijke vragen aan het college gesteld over de woningbouw, leegstand en verloedering van woningen in Beverwijk. U kunt hieronder de vragen teruglezen. We wachten de reactie van het college af en zullen de beantwoording op onze website plaatsen. 

Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde aangaande “woningbouw en leegstand” door te geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.

Naar aanleiding van een aantal recente krantenartikelen hebben wij vragen over de woningmarkt in Beverwijk. Allereerst wil ik refereren aan het krantenartikel in het Noord-Hollands Dagblad op 29-01-2020 met de titel: “Spaanse verpleegsters kunnen nog niet aan de slag omdat er geen woningen zijn”.*

 • Hoeveel omgevingsvergunningen (ten aanzien van nieuwe woningen) zijn er in Beverwijk afgegeven in 2017, 2018 en 2019?
 • Hoeveel aangevraagde omgevingsvergunningen (ten aanzien van nieuwe woningen) zijn er in Beverwijk afgewezen in 2017, 2018 en 2019?
 • Wat is de meest voorkomende reden van afwijzing bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (ten aanzien van nieuwe woningen)?

Wethouder Hanneke Niele geeft in dit krantenartikel aan dat de woningbouwplannen rond de Parallelweg momenteel stokken vanwege de weg die er langsloopt. Eerder heeft de gemeenteraad het onderzoek van Ravenkop: “Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg” behandeld. Destijds werd nog een positief beeld geschetst met betrekking tot de mogelijkheden voor woningbouw rond de Kop van de Haven en de Parallelweg. De gemeenteraad heeft dan ook opdracht gegeven voor het uitvoeren van enkele vervolgonderzoeken. Deze zouden worden uitgevoerd in de periode april-september 2019.

 • Wanneer mag de gemeenteraad de uitkomsten van deze vervolgonderzoeken verwachten?
 • Kunnen we uit de woorden van de wethouder concluderen dat de realisatie van woningbouw op de Kop van de Haven en de Parallelweg op korte termijn (tot 2025) niet realistisch is?

Voor de volgende vragen wil ik verwijzen naar het krantenartikel uit het Noord-Hollands Dagblad van 07-02-2020 met de titel: “Scenario voor 2035 in Beverwijk en Heemskerk overal prettig wonen”.** We lezen dat er voor 2025 1500 woningen bijgebouwd moeten worden in Beverwijk en Heemskerk. Een groot deel hiervan komt op Beverwijks grondgebied (1107 tegenover 393 in Heemskerk).

 • Wethouder Ferraro refereert onder meer aan de woningbouw op de Kop van de Haven/Parallelweg om voor 2025 in Beverwijk 1107 extra woningen te realiseren. Hoe realistisch is het scenario waar de gemeente vanuit gaat, met name als de afwaardering van de naastgelegen weg niet doorgaat?
 • Indien woningbouw op de Kop van de Haven/Parallelweg toch niet mogelijk blijkt te zijn, welke alternatieven ziet het college dan om alsnog aan de woningbouwbehoefte van 1107 woningen voor 2025 te voldoen?

Vervolgens willen wij refereren aan het artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 08-02-2020 met de titel: “Wonen op de Alkmaarseweg 222 mag niet”.*** Wethouder Ferraro geeft in dit artikel aan: “In de woonvisie worden ambities, opgaven en maatregelen op het gebied van wonen beschreven. Daaruit blijkt onder meer dat een groot belang gehecht wordt aan de bouw van woningen. Elk particulier initiatief daarvoor wordt daarom in beginsel positief benaderd.”

 • Hoeveel particuliere initiatieven met dit doel zijn er in 2017, 2018 en 2019 bij de gemeente Beverwijk ingediend?
 • Hoeveel van deze particuliere initiatieven hebben van de gemeente goedkeuring gekregen?
 • Verwacht het college een oplossing voor deze thans leegstaande woningen aan de Alkmaarseweg?

Ook lezen we in dit artikel dat: “Voor het perceel aan de Alkmaarseweg 222 geldt dat dit dossier al loopt vanaf 2015.”

 • Gezien de krapte op de woningmarkt lijkt een aanvraag die al 5 jaar loopt vrij lang te duren. Wat is de gemiddelde afhandeltijd die de gemeente hanteert voor dergelijke particuliere initiatieven?
 • Is een looptijd van 5 jaar eerder de regel of een exces?

Hierbij refereer ik aan een artikel op RTLnieuws.nl van 3 februari 2020 met de titel: “Woningnood, maar wel 90.000 leegstaande huizen”.**** In de bijgevoegde tool zien we dat er in Beverwijk 1,0% leegstand is. Het gaat om 240 woningen, waarvan er 80 langer dan een jaar leeg staan. In Heemskerk en Velsen staat respectievelijk maar 0,5% van de woningen leeg.

 • Hoe verklaart het college deze relatief hoge leegstand in Beverwijk ten opzichte van de andere gemeenten in de IJmond?
 • Wat doet de het college eraan om langdurige leegstand van woningen te voorkomen?

Bij herinrichting en vernieuwing van wijken worden bestaande woningen gesloopt. De bewoners van die woningen moeten dan elders ondergebracht worden, wat extra druk geeft op de woningmarkt. Het valt ons op dat nadat de bewoners elders ondergebracht zijn het soms nog een tijdje duurt voordat de sloop daadwerkelijk van start gaat. Regelmatig zit er ook een aanzienlijke tijd tussen de sloop en de nieuwbouw van woningen.

 • Deelt het college het beeld dat er soms een aanzienlijke tijd zit tussen het uitplaatsen van de (tijdelijke) huurders, de sloop en de start van de nieuwe bouwwerkzaamheden?
 • Stelt het college termijnen vast in de verstrekte vergunningen met betrekking tot de tijd tussen sloop en de aanvang van de bouwwerkzaamheden?
 • Is het college bereid om het beleid ten aanzien van de termijnen tussen sloop en aanvang van de nieuwe bouwwerkzaamheden aan te scherpen?

In 2018 heeft Vrij! schriftelijke vragen gesteld over de verloedering van enkele woningen in Beverwijk. Het college heeft deze vragen beantwoord op 4 september 2018 met kenmerk UIT-18-376-12. Inmiddels hebben we bij de ingekomen stukken de collegebrief beleidsregel wet Victoria Gemeente Beverwijk 2019 ontvangen met kenmerk: UIT-19-42154. We zien nog altijd op meerdere locaties in Beverwijk (onder meer op de Kees Delfsweg en de Kloosterstraat) dat de verloedering van woningen voortduurt. Een bijkomend gevolg is in sommige gevallen dat deze woningen langdurig leegstaan.

 • Heeft de gemeente sinds de invoering van de beleidsregel wet Victoria Gemeente Beverwijk 2019 opgetreden tegen verloedering en de daarbij behorende overlast van woningen?
 • Zo ja, is daarin de handhavingsmatrix gevolgd zoals bijgevoegd in de wet Victoria Gemeente Beverwijk 2019? Zo nee, waarom heeft de gemeente nog geen gebruik gemaakt van de bevoegdheden binnen de wet Victoria Gemeente Beverwijk 2019?

Recent was er in het landelijk nieuws aandacht voor een oproep van regeringspartijen VVD en D66 om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Hierbij wil ik u wijzen op het artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 08-01-2020 met de titel: “VVD en D66: legaliseer permanent bewonen recreatiewoningen”.***** Voor de gemeente Beverwijk zal dit met name betrekking hebben op recreatiewoningen in Wijk aan Zee.

 • Welk standpunt neemt de gemeente in in afwachting van (eventueel) landelijk beleid? Blijft de gemeente intensief handhaven op de permanente bewoning van recreatiewoningen of neemt het college een afwachtende houding aan?
 • Indien er nieuw landelijk beleid komt zal het uitgangspunt zijn dat de gemeenten uiteindelijk bepalen of permanente bewoning van recreatiewoningen is toegestaan. Ziet het college dit als een positieve ontwikkeling? Is het college in dat geval ook van plan om permanente bewoning in recreatiewoningen toe te gaan staan?

Sinds 2018 wordt in Beverwijk het Damoclesbeleid intensiever toegepast. Indien er drugs gevonden wordt in een woning wordt vanaf nu overgegaan tot sluiting van de woning voor enkele maanden. Deze sluitingen kunnen meer druk leggen op de krappe woningmarkt.

 • Hoe vaak is het college sinds de invoering van het Damoclesbeleid overgegaan tot sluiting van een woning?
 • Hoeveel van deze woningen behoorden toe tot een woningcorporatie in de sociale huursector?
 • Hebben de sluitingen van de woningen tot nu toe geleid tot een positief effect ten aanzien van de openbare orde en veiligheid? Zo ja, op welke manier?

Namens de fractie VRIJ!

Kelly Uiterwijk

Fractievoorzitter

*https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200129_95733042/spaanse-verpleegsters-kunnen-nog-niet-aan-de-slag-omdat-er-geen-woningen-beschikbaar-zijn

**https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200207_76802270/scenario-voor-2035-in-beverwijk-en-heemskerk-overal-prettig-wonen

*** https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200207_68189236/wonen-op-alkmaarseweg-222-mag-niet

****https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5005741/leegstand-90000-huizen-woningnood-cbs-cijfers

***** https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200108_19519922/vvd-en-d66-legaliseer-permanent-bewonen-recreatiewoningen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.