Meteen naar de inhoud

Beantwoording op schriftelijke vragen over sportclubs en de coronacrisis

Vrij! stelde eerder schriftelijke vragen over lokale sportclubs die door de coronacrisis in financiële problemen (kunnen) komen. Inmiddels hebben we de beantwoording van het college ontvangen. U kunt het hieronder teruglezen:

In antwoord op de vragen van het raadslid van VRIJ!, mevrouw Uiterwijk, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.

De maatregelen die het Corona virus met zich mee brengt treft ook de sportwereld. Een eerste schatting door NOC/NSF van gederfde schade voor de gehele sportsector loopt op tot 950 miljoen euro tot en met augustus 2020. Voor de breedtesport, zoals wij die voornamelijk kennen in Beverwijk en Wijk aan Zee, schat het Waarborgfonds voor de Sport de schade op ongeveer 300 miljoen euro wanneer de sportcomplexen dicht blijven tot 1 juni 2020. Sportbonden en verenigingen hebben dan ook hun zorgen geuit over het voortbestaan van hun sportvereniging, zo ook in Beverwijk en Wijk aan Zee.

Sportverenigingen hebben een verbindende en participatieve rol in onze samenleving. Om die reden wordt nu op landelijk niveau door de Vereniging Sport en Gemeenten, het NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport gesproken over drie mogelijke compensatievraagstukken:

  • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;
  • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;
  • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Hierbij is ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten betrokken. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn.

In de gemeente Beverwijk volgt men het landelijke advies om eerst de landelijke compensatieregeling(en) voor sportverenigingen af te wachten voordat men op lokaal niveau compensatieregelingen afkondigt. Op het moment van schrijven heeft de KNVB bekend gemaakt dat alle amateurcompetities voetbal niet meer uitgespeeld zullen worden. Het is niet ondenkbaar dat dit ook voor andere takken van Sport zal gebeuren. Vanuit dit licht en de wetenschap dat de situatie snel kan veranderen beantwoorden wij uw vragen.

1) Is het college bereid om te inventariseren bij welke voetbalverenigingen en andere sportclubs dit probleem ontstaat door covid-19? Zo ja, is het college bereid deze inventarisatie te delen?

Nu de maatregel om de sportcomplexen te sluiten tot 28 april is verlengd, en alle voetbal amateurcompetities zijn stopgezet zal het aantal sportverenigingen dat in financiële problemen komt mogelijk toenemen. Een quickscan is een goed middel om dit in beeld te brengen. Samen met de Beverwijkse sportraad is de quickscan opgestelt en in de week van 7-10 april verzonden aan alle sportverenigignen. De resultaten van de quickscan worden met u gedeelt.

2) Is het college bereid om met de sportclubs in gesprek te gaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen, zodat onze Beverwijkse sportclubs financieel overeind blijven?

In de gemeente Beverwijk volgt men het landelijke advies om eerst de landelijke compensatieregeling(en) voor sportverenigingen af te wachten voordat men op lokaal niveau compensatieregelingen afkondigt. Op dit moment zijn de verenigingen per e-mail geïnformeerd over de mogelijkheden die zij hebben om kosten te reduceren of inkomsten te compenseren. Wij verwijzen de sportverenigingen naar de Q&A’s op de website van het NOC/NSF en naar de onlangs door de regering bekent gemaakte compensatieregeling voor sportverenigingen.

Deze compensatieregeling ziet er als volg uit:
Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag (dd. 27/3/2020) de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de Coronacrisis. Maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.
De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 minimaal €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Samen met de Beverwijkse sportraad houden wij een vinger aan de pols. Naar aanleiding van de uitkomsten van de quickscan zullen wij (telefonisch) in gesprek gaan met de sportvereniging(en) die daar behoefte aan heben.

Het Pim Mulier Instituut is,in opdracht van NOC/NSF en het ministerie van VWS, inmidels gestart met een landelijk onderzoek bij sportverenigingen om inzichtelijk te krijgen welke impact de corona-crisis op de verenigingen heeft. Ook wordt onderzocht in hoeverre verenigingen geholpen zijn met de noodmaatregelen die zijn afgekondigd. Deze informatie is nodig voor het overleg van NOC*NSF en de KNVB met het Rijk over eventueel aanvullende maatregelen voor de sport.

3) Ziet het college mogelijkheden om de sportclubs financieel tegemoet te komen in deze moeilijke periode, bijvoorbeeld door het tijdelijk stil leggen van het innen van veldhuur, elektriciteitskosten en of andere kosten waar de gemeente invloed op heeft?

Wij wijzen de sportvereniging eerst op de landelijk beschikbaar gestelde compensatieregeling zoals hierboven beschreven. Deze biedt een eerst financiële pleister.

De Gemeente int geen huur van de verengingen voor het gebruik van de sportaccommodaties (binnen en buiten). Dit doet de Stichting Sportaccommodaties Beverwijk evenals het doorbelasten van de rekening voor elektriciteit. De veldhuur is door de buitensportsportverenigingen al in januari betaald. Voor het nieuwe seizoen (2020-2021) wordt de veldhuur pas in rekening gebracht nadat de verenigingen de contributies hebben ontvangen. Dus is medio oktober/november. Dit is in afstemming met de Stichting Sportaccommodaties besloten.
Verder zal in het kader van duurzaamheid van de sportparken een deel van de reguliere verlichting op onze sportaccommodaties worden vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De lagere energielasten zullen de betreffende verenigingen ook terugzien in hun kasboek.

4) Is het college bereid deze eventuele maatregelen op korte termijn toe te passen?

Ja, om de sportverenigingen die een OZB aanslag ontvangen tegemoet te komen heeft de gemeente besloten om uitstel van betaling te verlenen tot 1 juli 2020.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.