Meteen naar de inhoud

Vrij! heeft schriftelijke vragen gesteld over 5G

Vrij! heeft schriftelijke vragen gesteld over de invoering van 5G. Wij vinden de communicatie vanuit de gemeente op dit punt erg mager. Tevens vrezen we dat gemeentes tegen problemen aan gaan lopen rond 5G. We wachten de beantwoording van het college af. Hieronder kunt u de vragen alvast teruglezen. 

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad veel mails gehad over de implementatie van 5G. De mails komen van mensen vanuit het hele land, die zich zorgen maken over de invoering van 5G. Recent hebben we ook van bezorgde inwoners van Beverwijk mails ontvangen. Ook worden we de afgelopen week opgeschrikt door berichten in de media over 5G zendmasten die vernield worden. In het voorlopige wetsvoorstel van het ministerie van Economische zaken en Klimaat krijgen Nederlandse gemeenten de plicht om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties ten behoeve van 5G in openbare gebouwen, op lantaarnpalen en op verkeerslichten. Naar aanleiding hiervan hebben we enkele vragen aan het college.

1)Is het college bekend met de toenemende maatschappelijke onrust over de gezondheidseffecten van 5G?

Ondanks de maatschappelijke onrust die 5G met zich meebrengt is er op de website van de gemeente Beverwijk geen enkele informatie over 5G te vinden. In algemene zin is er een gebrek aan (betrouwbare en onderbouwde) informatie over de impact op de gezondheid.

2) Is het college bereid om de inwoners via de website te informeren over de gevolgen van de uitrol van 5G, de effecten op de gezondheid en de positie van Beverwijk?

3) Zijn er al zendmasten geplaatst voor 5G in Beverwijk en/of Wijk aan Zee? Zo ja, hoeveel zendmasten zijn dat er in totaal?

Voor de uitrol van 5G dient de Telecomwet 1998 gewijzigd te worden. Daartoe is een wetsvoorstel gedaan voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onderdeel van deze wetswijziging is dat gemeenten moeten gedogen dat netwerkbeheerders Small Cells op of aan gemeentelijke gebouwen en voorzieningen mogen aanbrengen, Het was voor gemeenten mogelijk om tot 9 september 2019 een zienswijze in te dienen. Een aantal gemeenten heeft een zienswijze ingediend.

4) Heeft de gemeente Beverwijk een zienswijze ingediend op de herziening van de Telecomwet 1998? Zo ja, kunt u die zienswijze bijvoegen? Zo nee, waarom heeft u geen zienswijze ingediend?

Volgens de nieuwe telecomwet kunnen gemeenten in beginsel geen eisen stellen aan de antennes en de locaties ervan. De providers krijgen invloed op de openbare ruimte, wat nu nog bij de gemeente ligt. Het is voor gemeenten wel mogelijk om een marktconforme vergoeding te vragen voor het gebruik en de implementatie van de publieke infrastructuur.

5) Voorziet het college problemen met deze nieuwe werkwijze, waarbij commerciële instellingen invloed krijgen op de invulling van de openbare ruimte?

6) Welke mogelijkheden ziet de gemeente om te sturen op de plaatsing van small cells en zo ongewenste ontwikkelingen te voorkomen?

7) Zijn er binnen de gemeentelijke organisatie al voorbereidingen geweest om de invoering van 5G straks goed te begeleiden?

De woningwet biedt nog de mogelijkheid om te handhaven indien een small cell in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Het is dan echter wel noodzakelijk dat dit in een welstandsnota is opgenomen.

8) Is het college bereid om small cells op te nemen in een welstandsnota om zo te kunnen sturen op plaatsing indien de small cell gevolgen heeft voor de welstand?

Onlangs hebben we meerdere berichten gelezen over mogelijke hinder bij het uitvoeren van (gemeentelijk) onderhoud: “Het uitvoeren van onderhoud aan de openbare ruimte en het uitschakelen van de stroom om bijvoorbeeld een verkeerslicht te vervangen, zal in overleg moeten met de providers.”

9) Is het college bekend met de berichten hieromtrent?

10) Klopt het dat onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en voorzieningen waar small cells op bevestigd zijn in de toekomst eerst overlegd moet worden met de providers? Zo ja, verwacht het college dat dit leidt tot extra tijd, geld en inzet van ambtelijke uren?

11) Indien dit leidt tot extra kosten is het college dan bereid om deze kosten te verhalen op de providers?

Tags:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.