Meteen naar de inhoud

Beantwoording schriftelijke vragen over 5G

Vrij! heeft enkele weken geleden schriftelijke vragen gesteld over de uitrol van 5G. Inmiddels hebben we de beantwoording van het college ontvangen. Hieronder kunt u de beantwoording teruglezen.

In antwoord op de vragen van het raadslid van VRIJ!, mevrouw Uiterwijk, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

 1. Is het college bekend met de toenemende maatschappelijke onrust over de gezondheidseffecten van 5G?Het college is bekend hiermee vanuit berichtgeving in het landelijk nieuws. In Beverwijk speelt deze toenemende onrust op dit moment niet.
 2. Is het college bereid om de inwoners via de website te informeren over de gevolgen van de uitrol van 5G, de effecten op de gezondheid en de positie van Beverwijk?Wij zullen vooralsnog geen afzonderlijke, algemene communicatie opzetten als aanvulling op de reeds beschikbare informatie via de GGD en de speciale landelijke site (kennisplatform.nl).
 3. Zijn er al zendmasten geplaatst voor 5G in Beverwijk en/of Wijk aan Zee? Zo ja, hoeveel zendmasten zijn dat er in totaal?Nee, er zijn nog geen 5G zendmasten geplaatst binnen Beverwijk en/of Wijk aan Zee.
 4. Heeft de gemeente Beverwijk een zienswijze ingediend op de herziening van de Telecomwet 1998? Zo ja, kunt u die zienswijze bijvoegen? Zo nee, waarom heeft u geen zienswijze ingediend?

Het plaatsen, het inwerking stellen van 5G en de normeringen die daarvoor gelden zijn door het Europees Parlement vastgelegd in de Telecomcode. In juni 2020 worden nadere uitvoeringsregels van de Europese Commissie bij de Telecomcode verwacht. Ook Nederland dient deze te implementeren in de nationale regelgeving. Het wetsvoorstel vanuit het ministerie van Economie en Klimaat is daarop gericht. Gemeente Beverwijk heeft geen zienswijze op dit wetsvoorstel ingediend.

 1. Voorziet het college problemen met deze nieuwe werkwijze, waarbij commerciële instellingen invloed krijgen op de invulling van de openbare ruimte?Op dit moment niet. De mobiele operators willen de small cells in goed overleg met gemeente plaatsen. Small cells zijn in formaat kleinere maar krachtige 5G antennes die een korter bereik hebben dan de huidige 4G masten en daardoor op kortere afstand van elkaar moeten staan.

  Hiertoe worden de afspraken in het Antenneconvenant gevolgd. In het Antenneconvenant (nationaal Antennebeleid) staan de afspraken tussen Rijksoverheid, gemeenten en mobiele operators. Het Antenneconvenant is op verzoek van de VNG met 1 jaar verlengd tot 31 december 2020 zodat de wijzigingen in de Telecomcode hierin kunnen worden meegenomen.

 2. Welke mogelijkheden ziet de gemeente om te sturen op de plaatsing van small cells en zo ongewenste ontwikkelingen te voorkomen?Afhankelijk van de aanpassingen in de Telecomcode en het Antenneconvenant is de verwachting dat small cells niet vergunning plichtig zijn als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen (wat betreft grootte en vermogen). De nieuwe regels en verplichtingen rond de uitrol van 5G kunnen aanleiding zijn om over te gaan tot gemeentelijk antennebeleid om zo meer duidelijkheid te scheppen naar inwoners en telecombedrijven.

  Daarnaast biedt de woningwet nog enige mogelijkheid om te handhaven. Namelijk als plaatsing van een small cell in ernstige mate in strijd is met de welstandsnota (excessenregeling, opgenomen in art.12, lid 1 van de Woningwet). De betreffende eisen voor plaatsing moeten dan wel duidelijk blijken uit de welstandsnota.

 3. Zijn er binnen de gemeentelijke organisatie al voorbereidingen geweest om de invoering van 5G straks goed te begeleiden?Dit is nog niet gedaan omdat daar nog geen aanleiding toe is en omdat er eerst meer inzicht nodig is in de Europese regelgeving en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in het Antenneconvenant. Daarbij is het niet waarschijnlijk dat small cells de komende jaren op grote schaal in heel Nederland worden uitgerold omdat dit niet nodig is en de kosten hiervan erg hoog zijn. Elk jaar zal de gemeente worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via het zogenaamde plaatsingsplan waarop zowel bestaande antenne-installaties als zoekgebieden voor nieuwe antennes zijn opgenomen. De gemeente ontvangt een uitnodiging om in gesprek te gaan over dit plaatsingsplan via Monet (vereniging die namens de telecom operators plaatsing van antennes afstemt met overheden).
 1. Is het college bereid om small cells op te nemen in een welstandsnota om zo te kunnen sturen op plaatsing indien de small cell gevolgen heeft voor de welstand?Het college heeft hier nog geen standpunt over in genomen. Dit is mede

  afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving inzake 5G.

 2. Onlangs hebben we meerdere berichten gelezen over mogelijke hinder bij het uitvoeren van(gemeentelijk) onderhoud: “Het uitvoeren van onderhoud aan de openbare ruimte en het uitschakelen van de stroom om bijvoorbeeld een verkeerslicht te vervangen, zal in overleg moeten met de providers.” Is het college bekend met de berichten hieromtrent?In hoeverre hiervan hinder gaat worden ondervonden is afhankelijk van de nadere uitwerking van de uitvoeringsregels in de Telecomcode en het nieuwe Antenneconvenant. De beheerskwesties zijn een belangrijk onderwerp in het overleg tussen VNG en de ministeries. De mobiele operators streven naar een raamovereenkomst met alle gemeenten waarbij gemeenten een marktconforme vergoeding kunnen vragen voor het beheer.
 3. Klopt het dat onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en voorzieningen waar small cells op bevestigd zijn in de toekomst eerst overlegd moet worden met de providers?
  Zo ja, verwacht het college dat dit leidt tot extra tijd, geld en inzet van ambtelijke uren?De exacte afspraken hierover zijn nog niet bekend dus een inschatting is nu ook nog niet te maken.
 4. Indien dit leidt tot extra kosten is het college dan bereid om deze kosten te verhalen op de providers?Het college heeft hierover nog geen standpunt ingenomen omdat er nog geen inzicht is in eventuele extra kosten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.