Meteen naar de inhoud

Beantwoording schriftelijke vragen handhaving Tata Steel

Eerder heeft Mendes Stengs namens Vrij! schriftelijke vragen gesteld over de handhaving bij Tata Steel. Deze vragen komen voort uit het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om tijdelijk zelf de gemandateerde bevoegdheden betreffende de invordering van verbeurde dwangsommen uit te oefenen. Deze bevoegdheid lag eerst bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Inmiddels hebben we de beantwoording ontvangen. Die kunt u hieronder terug lezen.

In antwoord op de vragen van het raadslid M. Stengs van VRIJ! over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.

Inleiding

Bij het invorderen van de dwangsommen bij Harsco Metals zijn de proces- en werkafspraken tussen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de provincie Noord-Holland niet gevolgd. Hierdoor is € 100.000 aan dwangsommen niet meer in te vorderen door de provincie. Hierop heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten tijdelijk zelf de gemandateerde bevoegdheden betreffende de invordering van verbeurde dwangsommen uit te oefenen. Het gaat alleen om het proces van de gemandateerde bevoegdheid voor het invorderen van dwangsommen dat GS zelf gaan uitoefenen. De OD NZKG blijft verantwoordelijk voor het opleggen van een last onder dwangsom en ook voor het versturen van waarschuwingsbrieven en concept-handhavingsbesluiten. De provincie gebruikt deze tijdelijke periode om extern te laten onderzoeken hoe het proces zo heeft kunnen lopen en of het huidige proces wel voldoet.

De OD NZKG voert, naast het invorderen van dwangsommen, namens GS vele bevoegdheden uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Aan de uitvoering van deze bevoegdheden in mandaat verandert niets.

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

1.Geachte college heeft u kennisgenomen van het terugnemen van het mandaat van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied door Gedeputeerde Staten?

Antwoord:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

2. Stel dat het mandaat naar de Provincie Noord-Holland gaat, is dit dan wel verstandig?

Antwoord:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het mandaat niet ingetrokken. GS maken gebruik van hun bevoegdheid als mandaatgever om een gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen (art. 10:7, Awb). GS nemen alleen de bestuursbevoegdheden zelf ter hand (het formeel nemen van het besluit en het per brief informeren). De OD NZKG blijft alle inhoudelijk voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. GS maken dus gebruik van de kennis en expertise die aanwezig is bij de OD NZKG. Voordat GS hiertoe overgaan worden eerst alle werkafspraken hierover gedetailleerd vastgelegd.

3.Laat de Omgevingsdienst nu zaken lopen vanwege de onduidelijke situatie? Met andere woorden is er nu ook sprake van opgeschorte handhaving bij Tata Steel?

Antwoord:
Nee, de OD NZKG laat geen zaken lopen er is geen sprake van opgeschorte handhaving bij Tata Steel. De OD NZKG is en blijft bevoegd om in mandaat namens GS toezicht en handhaving uit te voeren (ook bij Tata Steel). GS hebben besloten om op één heel specifiek proces – het invorderen van dwangsommen – de bevoegdheden zelf uit te oefenen. Zie hiervoor ook de brief van GS aan Provinciale Staten van 23 april 2020. Tot het moment dat alle werkafspraken zijn vastgelegd, voert de OD NZKG de taken nog in mandaat uit. Nadat de werkafspraken zijn vastgelegd, verzorgt de OD NZKG nog steeds alle inhoudelijke voorbereiding en nemen GS de bestuursbevoegdheden zelf ter hand.

4.Kan het college aangeven hoeveel milieucontroles er gedaan zijn vanaf de datum publicatie van het artikel, d.d. 16 april 2020 tot en met vandaag door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betreffende Tata Steel?

Antwoord:
In de periode 16 april 2020 tot 1 mei 2020 zijn 9 controles uitgevoerd. Onder meer in verband met (klachten over) stofemissies, coronamaatregelen, schroot, emissies naar de lucht en dwangsommen.

5.Bent u het met ons eens dat de handelswijze van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ernstige gebreken heeft vertoond?

Antwoord:
Ons college is geen bevoegd gezag van Harsco Metals, ook heeft ons college geen bevoegdheden gemandateerd aan of taken ingebracht bij de OD NZKG. Het is niet aan ons college om te oordelen over het functioneren van de OD NZKG.
Wij verwijzen naar de brief van het college van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 23 april jl. waarin zij aankondigt een onafhankelijk, extern onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek zal uitwijzen of, waar en door wie in het proces van het invorderen van dwangsommen fouten zijn gemaakt. Het is weinig zinvol om vooruitlopend op dit onderzoek te oordelen.

6.Wilt u door middel van een brief aan Gedeputeerde Staten hen in kennis stellen van uw bezorgdheid over een adequate afwikkeling van de controles. Zo neen: waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op vraag vijf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.