Meteen naar de inhoud

Vrij! stelt schriftelijke vragen over Griekse vluchtelingenkinderen

Op 4 mei heeft de fractie van Vrij! schriftelijke vervolgvragen gesteld over het ondersteunen door de Gemeente Beverwijk van een oproep aan het kabinet met de titel: ‘toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht’. Helaas hebben we tot op heden daar geen antwoord op mogen ontvangen, ook op onze vraag of de vragen in behandeling zijn genomen hebben we geen antwoord mogen ontvangen. Daarom hebben we de vragen nu via de formele weg gesteld. U kunt ze hieronder teruglezen. Zodra de beantwoording ontvangen is delen we dit ook via de website.

Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde aangaande “oproep aan kabinet: toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht” door te geleiden aan het college van burgemeester en wethouders.

Op 4 mei jongstleden hebben wij onderstaande (vervolg)vragen via de griffie laten doorgeleiden naar de organisatie als zijnde niet artikel 41 vragen. Wij hebben er begrip voor dat de beantwoording in coronatijd wat langer op zich kan laten wachten. Op 26-05 en op 06-06 hebben we vervolgens via de griffie de vraag gesteld of de vragen in ieder geval in goede orde ontvangen zijn en in behandeling zijn genomen. Helaas hebben we zelfs op deze procesvraag vanuit de organisatie geen antwoord mogen ontvangen. We hebben nu besloten de vragen alsnog in te dienen als zijnde artikel 41, omdat we dan in ieder geval een antwoord op de vragen ontvangen. Wij betreuren deze gang van zaken. Hieronder kunt u de vragen en de toelichting terugvinden.

Geacht college,

Op 24 april jongstleden heeft de fractie van Vrij! schriftelijke vragen gesteld over het ondersteunen door de Gemeente Beverwijk van een oproep aan het kabinet met de titel: ‘toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht’. Op 28-04 hebben we op onze vragen een antwoord mogen ontvangen (UIT-20-49231). Waarvoor dank. Echter heeft de beantwoording van deze vragen bij ons meer vraagtekens opgeroepen dan weggenomen. Daarom hebben we ervoor gekozen om vervolgvragen te stellen over dit onderwerp.

In uw beantwoording wordt gemeld dat deze oproep is besproken in het college van 31 maart 2020. Het gaat dan om een oproep van stichting vluchteling, defence for children en vluchtelingenwerk Nederland, die op 6 maart 2020 door de gemeente is ontvangen. U heeft deze oproep ook netjes bij de beantwoording gevoegd. In deze oproep wordt echter met geen woord gerept over een paginagrote advertentie in het NRC van donderdag 23-04 jongstleden.

  1. Was het college op de hoogte van het feit dat bij ondersteuning van deze oproep van 6 maart ook in de toekomst de naam van de Gemeente Beverwijk gebruikt zou worden onder acties van deze organisaties om dit probleem bij het kabinet aan de orde te stellen? Zo ja, waarom heeft u ervoor gekozen om de raad tussen 31-03 en 23-04 hier niet over te informeren?
  2. Is het college vooraf geïnformeerd over het feit dat de gemeente Beverwijk als ondertekenaar onder de paginagrote advertentie in het NRC zou komen te staan?

U geeft in uw beantwoording aan dat de raad niet is geïnformeerd, omdat het bij deze oproep om een steunbetuiging gaat. Indien deze oproep leidt tot opname van vluchtelingenkinderen dan moet bekeken worden of dat in Beverwijk mogelijk is. Op dat moment wordt de raad geïnformeerd.

3) Waarom vindt u het niet tot uw actieve informatieplicht behoren om de raad te informeren over steunbetuigingen uit naam van de Gemeente Beverwijk?

In uw beantwoording lezen we dat het college het eens is met de ondersteuning van de oproep, maar ook dat het geen collegebesluit is. Tevens lezen we dat u gekozen heeft voor ondersteuning, omdat u het een sympathiek en goed initiatief vindt. Het bevreemdt ons nogal dat de Gemeente Beverwijk een standpunt inneemt tegen het huidig gevoerde kabinetsbeleid zonder democratische onderbouwing. De gemeenteraad was namelijk niet eens op de hoogte.

  1. Wie vindt dit een sympathiek en goed initiatief? Het gehele college of een individuele wethouder?
  2. Heeft het college deze oproep enkel ondersteunt omdat zij dit een sympathiek en goed initiatief vindt?
  3. Waarom is dit niet besloten per collegebesluit?
  4. Op welke wijze heeft het college zijn ondersteuning aan deze oproep uitgesproken?
  5. Kunt u de correspondentie met de hulporganisaties daarover toevoegen aan de beantwoording?

Tot slot hebben we op 28-04 jongstleden via de griffie een mail doorgestuurd gekregen met als onderwerp vervolg update actie #500 kinderen. Deze mail was afkomstig van www.vluchteling.nl. In deze mail lezen we de volgende passage: “Zoals aangekondigd hebben wij vanochtend een actie opgezet in Den Haag ten tijde van de ministerraad waar de overplaatsing van vluchtelingkinderen op de agenda stond. Hierbij zijn bordjes met de namen van alle gemeenten die onderdeel vormen van de ‘Coalition of the Willing’ (inmiddels 46 gemeenten) geplaatst om het draagvlak hiervoor nogmaals onder de aandacht van het kabinet te brengen. Via deze link kunt u het beeld materiaal downloaden. Wij moedigen u aan om dit via uw kanalen te delen.”

  1. Was het college vooraf op de hoogte dat een bordje met de naam van Beverwijk gebruikt zou worden als protest bij de ministerraad?
  2. Was het college op de hoogte dat Beverwijk nu onderdeel is van de ‘Coalition of the Willing’?
  3. Wat is het standpunt van de gemeente in de zaak dat de Gemeente Beverwijk nu als partner/ondersteuner wordt genoemd bij protestacties tegen het kabinet? Is het als gemeente wenselijk om je in die positie te manoeuvreren door het ondersteunen van actievoerende organisaties?

Namens de fractie Vrij!

Kelly Uiterwijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.