Meteen naar de inhoud

Beantwoording schriftelijke vragen Bazaar

Vorige week stelden we schriftelijke vragen aan de burgemeester over de acute gedeeltelijke sluiting van de Bazaar. Vandaag hebben we de beantwoording mogen ontvangen. U kunt dit hieronder teruglezen. 

Beantwoording raadsvragen sluiting 4 hallen van de Bazaar op 23 augustus 2020

Geachte raadsleden,

In antwoord op de vragen van fractie Vrij! over bovenvermeld onderwerp bericht ik u het volgende. Voor de duidelijkheid staat eerst de vraag vermeld en vervolgens het antwoord.

1. Zijn er notulen beschikbaar van dit overleg van vrijdag 21 augustus tussen de veiligheidsregio en de Bazaar? Zo ja, kunnen we daarvan kennisnemen?

Ja, er is een verslag van dit overleg. Deze is bijgevoegd.

2. Is deze waarschuwingsbrief ook daadwerkelijk uitgereikt aan de ondernemers op de Bazaar?

Het is niet duidelijk op welke waarschuwingsbrief u duidt. Wij hebben de directie van de Bazaar als gesprekspartner. De directie is verantwoordelijk voor de communicatie naar haar huurders. De gemeente heeft daar ook geen (volledig) inzicht in.

3. Klopt het dat er enige tijd geleden een protocol is vastgesteld tussen de Bazaar en de veiligheidsregio, waarin is afgesproken hoe te handelen als handhaving om welke reden dan ook niet lukt? Zo ja, klopt het dat hierin ook is afgesproken dat partijen in zo’n geval met elkaar in overleg treden? Zo ja, is dit protocol afgelopen weekend nageleefd en zo ja op welke manier?

Nee, dat is niet correct. Een protocol wordt niet opgesteld tussen partijen. Wel heeft de Bazaar heeft al eerder een plan opgesteld hoe om te gaan met de corona-maatregelen. Dit plan is besproken met de gemeente. De uitvoering daarvan en de handhaving daarop is de afgelopen periode meermaals onderwerp van gesprek geweest tussen de gemeente en de directie van de Bazaar. Daarnaast is ook de drukte op de Bazaar en het vraagstuk van mogelijke aanvullende maatregelen door de Bazaar meermaals onderwerp van gesprek geweest.

4. Klopt het dat er zaterdag handhaving op de Bazaar is geweest en dat zij niet gehandhaafd hebben, maar in plaats daarvan video’s hebben gemaakt van overtredingen van de 1,5 meter maatregel?

De primaire verantwoordelijkheid voor het handhaven van de 1,5 meter maatregelen ligt bij de Bazaar. De gemeente en de Bazaar hebben afspraken gemaakt dat als de regels niet worden nageleefd, contact wordt gezocht met de duty-manager van de Bazaar die de gelegenheid krijgt om de situatie te herstellen. Dat betekent niet dat de gemeentelijke handhavers niet ook handhavend optreden. Zij spreken ook mensen aan die zich niet aan de regels houden.

5. Zo ja, waarom is men niet overgegaan tot handhaving?

Zie antwoord onder 4. Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de Bazaar. Er is in de afgelopen periode daarnaast wel degelijk ook door de gemeentelijke handhavers gehandhaafd, zowel in de vorm van waarschuwen, het opleggen van boetes als het tijdelijk sluiten van een locatie die overlast veroorzaakt.

6. Klopt het dat aan de hand van deze video’s is overgegaan tot acute sluiting van gedeeltes van de Bazaar?

Er is gekozen voor acute sluiting omdat geconstateerd is dat op de Bazaar, ondanks een voorwaarschuwing, een formele waarschuwing en een laatste bestuurlijk gesprek van vrijdag 21 augustus, nog steeds sprake was van overtreding van de 1,5 meter maatregelen uit de noodverordening. Om die reden is door handhaving een proces-verbaal opgemaakt welke wordt ondersteund door beeldmateriaal.

7. Waarom is er niet vooraf overleg geweest met de Bazaar bijvoorbeeld over te nemen (aanvullende) maatregelen (bijvoorbeeld: het strikt naleven van de mondkapjesplicht, het limiteren van een aantal bezoekers per hal etc.), al dan niet in samenhang met adequate handhaving?

In de afgelopen periode zijn diverse ambtelijke gesprekken geweest met de Bazaar. Deze gesprekken hebben steeds tot doel gehad het bespreken van maatregelen om de 1,5 meter te borgen. Niettemin is geconstateerd dat ondanks door de Bazaar verkondigde maatregelen als mondkapjes, maximum aantal bezoekers per hal, het plaatsen van dranghekken en aanbrengen van looproutes, steeds weer sprake was van overtreding van de 1,5 meter eis uit de noodverordening. Er zijn derhalve gesprekken gevoerd over de te nemen maatregelen en over de handhaving (die ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden). Als gevolg van het herhaaldelijk vaststellen van overtredingen is, zoals onder 6 is aangegeven, een voorwaarschuwing en een formele waarschuwing uitgereikt en is op 21 augustus aangegeven dat bij een nieuwe overtreding tot handhaving door middel van sluiting zou worden overgegaan.

8. Hoe komt het dat dit besluit zo bijzonder laat in de avond is genomen?

Het besluit is gebaseerd op een hele reeks aan waarnemingen, de laatste daarvan zijn op zaterdag overdag gedaan.  Op het moment van waarneming is gemeld aan de duty-manager van de Bazaar dat het wederom in bepaalde hallen te druk was, dat de 1,5 meter maatregelen niet gehandhaafd werden. Gemeld is dat een proces verbaal zou worden opgesteld en dat aan de voorzitter van de VRK als bevoegd gezag zou worden voorgesteld  tot (gedeeltelijke) sluiting van de Bazaar over te gaan, zoals op vrijdag reeds aangekondigd was. Het op papier zetten hiervan heeft enige tijd in beslag genomen.

9. Wat is de motivering van dit verregaande besluit?

De besluiten zijn openbaar. De motivering staat in het besluit opgenomen. Het besluit tot sluiting, inclusief de nadere motivering van 26 augustus 2020, is aan de beantwoording toegevoegd.

10. Zijn er notulen van de overleggen die geleid hebben tot de totstandkoming van dit besluit? Zo ja, kunnen we daarvan kennisnemen?

Van een deel van de gesprekken in de afgelopen maanden zijn notulen gemaakt. Kennisname is mogelijk.

11. Waarom heeft men ervoor gekozen om sluiting per direct in te laten gaan, in plaats van de week erna?

In het belang van de volksgezondheid is ervoor gekozen om direct te sluiten. Hierbij geldt dat het algemeen belang, in casu het beschermen van de volksgezondheid, prevaleert boven het economisch belang van de Bazaar.

12. Was er buiten het niet altijd naleven van de 1,5 metermaatregel een andere acute noodzaak (bijvoorbeeld een besmetting met COVID-19) om de Bazaar te sluiten?

Nee.

13. Waarom is ervoor gekozen om de sluiting meteen in te voeren voor een duur van (tenminste) 14 dagen?

Dit is in overleg met de VRK gebeurd. Het is wat ons betreft een proportionele maatregel die volgt op een (langere) periode van waarschuwen.

14. Was het geen mogelijkheid om de sluiting te beperken tot het moment dat de Bazaar een oplossing heeft om op goede wijze de 1,5 meter maatregel na te leven? Mogelijk kan de Bazaar dit op kortere termijn realiseren, waardoor ondernemers minder inkomsten mislopen.

Er zijn met de Bazaar veel gesprekken gevoerd. Dat heeft- ondanks wederzijdse goede wil- er niet toe geleid dat de maatregelen goed zijn nageleefd. Er was derhalve geen gerechtvaardigd vertrouwen dat de Bazaar deze keer wel in staat zou zijn het vraagstuk op korte termijn goed op te lossen. Om die reden is gekozen voor sluiting. Wij blijven met de Bazaar in gesprek om zo snel mogelijk de benodigde rechtmatige situatie te kunnen herstellen.

15. Is het u bekend dat de Bazaar, juist met het oog op mogelijke problemen met het bewaren van de afstand, net als in het Openbaar Vervoer en op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam een mondkapjesplicht heeft ingevoerd?

Ja, dat is bekend.

16. Bent u bereidwillig geweest om de vrijwillige mondkapjesplicht van de Bazaar per besluit van de veiligheidsregio te bekrachtigen, zodat deze ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Het verplichten van mondkapjes is een keuze geweest van de directie van de Bazaar en daarmee is het handhaven daarop ook een verantwoordelijkheid van de directie van de Bazaar. De minister heeft de gelegenheid geboden voor regio’s om te experimenteren hiermee. Dit geldt echter niet voor alle regio’s. De regio Kennemerland behoort niet tot de regio’s die kunnen experimenteren, zoals dat wel geldt voor Amsterdam en Rotterdam.

17. Als u met ontruiming van deze hallen bang bent dat het de druk wordt in de andere hallen; Denkt u dan niet dat het bij sluiting van deze hallen voor de komende 14 dagen ook nog drukker wordt in de andere hallen, waardoor de 1,5 meter maatregel moeilijker te houden is?

De VRK heeft een besluit genomen dat proportioneel is en past bij de situatie ter plaatse. Op het moment dat de situatie verandert wordt opnieuw beoordeeld welke maatregelen passend zijn.

18. Waarom wordt op de Bazaar (gelijk) overgegaan tot sluiting en in andere gevallen niet?

Wij herkennen dit beeld niet.

19. Hoe verhoudt de sluiting van de Bazaar zich tot het corona dashboard, dan wel andere objectieve (meet)criteria om een dergelijk ingrijpende maatregel te legitimeren?

Juridische basis voor de gedeeltelijke sluiting van de Bazaar is gelegen in de bepalingen van de noodverordening. Overtreding van die bepalingen heeft geleid tot het betreffende besluit. Dit staat los van het corona-dashboard dat een ander doel heeft.

 Ik ga er vanuit de vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester van Beverwijk,