Meteen naar de inhoud

Beantwoording schriftelijke vragen Plantage

Eerder stelden wij schriftelijke vragen over de Plantage buurt. Dit nadat enkele bewoners een petitie hadden opgezet om de renovatieplannen en het daaraan voorafgaande participatieproces onder de aandacht van de gemeente te brengen. Wij maken ons zorgen over de invulling van de participatie in coronatijd, niet alleen bij dit project. Hieronder kunt u de vragen en de antwoorden teruglezen. 

1. Wie hebben er zitting gehad in de projectgroep?

Antwoord:
De projectgroep is een interne projectgroep. Deze bestaat uit medewerkers van de gemeente Beverwijk, uit de relevante disciplines.

2. Indien er geen bewoners in de projectgroep zaten; Waarom is ervoor gekozen om bewoners niet al in een vroeger stadium te laten participeren?

Antwoord:
Leden van de projectgroep hebben contact gehad met de winkeliersvereniging om met name informatie in te winnen. Het contact had betrekking op een voorlopig ontwerp van de inrichting van het winkelplein. Daarna is schriftelijk naar omwonenden een brief met het voorontwerp verstuurd met het verzoek om reactie. Voor dit laatste is gekozen vanwege de beperkingen als gevolg van de Corona- pandemie.

3. Waarom zit er bijna een jaar tussen de afronding van de tekening van het voorlopig ontwerp en de brief aan de inwoners?

Antwoord:
Er is enige vertraging ontstaan als gevolg van vraagstukken die ontstonden met betrekking tot de levensduur van het riool. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is de vervanging ervan voor een gedeelte mee te nemen in het project en het riool klimaatbestendig te maken. Dit levert geen uiterlijke wijzigingen op, zorgt er wel voor dat de openbare ruimte voorlopig niet meer opengehaald hoeft te worden en dat er kostentechnisch efficiënter wordt gewerkt. Verder heeft de corona pandemie ook ertoe bijgedragen dat er vertraging is ontstaan.

4. Waarom is er geen alternatief bedacht voor de informatiebijeenkomst die vanwege corona niet door kon gaan? Denk bijvoorbeeld aan een digitale sessie.

Antwoord:
Er wordt gestreefd om zo veel mogelijk maatwerk te leveren bij participatie. In dit geval betreft het de herinrichting van een winkelplein (en niet een grote verandering van een woongebied). Het betreft hierbij met name de inrichting van openbare ruimte. Dit heeft ons doen besluiten dat de meest effectieve en zorgvuldige manier is om een voorlopig ontwerp bij brief te versturen naar 355 omwonenden met het verzoek om reactie.

5. Is het mogelijk inwoners alsnog meer bij dit proces te betrekken alvorens u over gaat tot het vaststellen van het definitieve ontwerp?

Antwoord:
De procedure vanaf nu is als volgt. De inspraakreacties die ontvangen zijn worden meegenomen en gewogen bij het besluit tot vaststelling van het definitieve ontwerp. Dit ontwerp wordt naar verwachting vastgesteld voor het einde van dit jaar. Er zijn in totaal 11 inspraakreacties ontvangen. De belangrijkste punten van deze reacties benoemt u zelf in uw volgende vraag. Naar ons oordeel is hiermee voldoende duidelijk welke zorgen en suggesties er zijn om tot een zorgvuldig voorbereid besluit te komen.

6. Herkent u de zorgen van inwoners over het verplaatsen van de afvalbakken, het verdwijnen van parkeerplaatsen, de plaatsing van bankjes en het kappen van een (gezonde) boom?

Antwoord:
Alle inspraakreacties worden meegenomen bij de besluitvorming omtrent vaststelling van het definitief ontwerp. Degenen die een inspraakreactie hebben ingediend worden hierover schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd.

7. Zijn er meer projecten waarbij inwoners enkel via een brief betrokken zijn, omdat vanwege corona informatieavonden niet door konden gaan? Zo ja, welke?

Antwoord:
Er wordt maatwerk geleverd. Per project wordt bekeken welke participatievorm het beste past.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.