Meteen naar de inhoud

Verkeersveiligheid op de Alkmaarseweg-Noord

Vrij! heeft een aantal weken geleden vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de Alkmaarseweg-Noord. De gemeente heeft daar al enkele verkeersobstakels geplaatst om de verkeerssituatie veiliger te maken, maar helaas hebben deze nog niet altijd het gewenste effect. Inmiddels hebben we van wethouder Van den Berg antwoord gehad op onze vragen. U kunt de beantwoording hieronder teruglezen. 

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van het raadslid mevrouw Uiterwijk, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

1.Bent u op de hoogte van de gevaarlijke situaties die regelmatig ontstaan voor automobilisten en fietsers rond de verkeersobstakels?

Antwoord:
De wegversmallingen zijn bedoeld om de snelheid van het autoverkeer af te remmen, waarbij fietsers zo min mogelijk gehinderd worden. Door het afnemen van de snelheid, neemt de veiligheid voor voetgangers en fietsers toe.
We hebben gezien dat automobilisten desondanks toch hun snelheid niet verlagen. De situatie moet straks zodanig worden aangepast, dat automobilisten meer gestimuleerd worden om hun snelheid te verlagen.

2. U heeft eerder aangegeven dat het geen ideale of definitieve oplossing is; Op welke termijn kunnen wij een andere oplossing verwachten voor de Alkmaarseweg-Noord?

Antwoord:
Inmiddels is samen met Heemskerk opdracht verleend aan een adviesbureau om passende oplossingen te vinden voor de inrichting Alkmaarseweg-noord en Rijksstraatweg. De verwachting is dat de raad in november 2020 geïnformeerd kan worden over de resultaten van het externe onderzoek.

3. Worden deze verkeersobstakels in een definitieve oplossing voor de Alkmaarseweg- Noord verwijderd?

Antwoord:
De wegversmallingen zijn aangebracht als tijdelijke maatregel binnen het bestaande profiel. We kunnen niet vooruitlopen op de oplossingen van het adviesbureau.

4. Heeft u via een meting kunnen zien of het doel om de snelheid omlaag te krijgen op deze weg is behaald door de plaatsing van deze verkeersobstakels?

Antwoord:
Metingen in juni en juli wijzen uit dat er iets minder verkeer rijdt nadat de wegversmallingen zijn aangebracht. De snelheid van het autoverkeer is nagenoeg gelijk gebleven.

5. Is het mogelijk om de verkeersobstakels meer zichtbaar te maken, zodat automobilisten niet overvallen worden door het opdoemen van de verkeersobstakels, dan wel het acute remmen van de voorganger?

Antwoord:
De wegversmallingen zijn zoals gebruikelijk zichtbaar door middel van zuiltjes en markeringen op het wegdek. Langs de rijbaan zijn verkeersborden geplaatst om verkeer te attenderen op de wegversmallingen.
De inrichting is besproken met en heeft goedkeuring van politie. We zien nog wel een verbetering door de markering bij de wegversmallingen aan te passen. Bij goed weer wordt dit binnenkort uitgevoerd.

6. Auto’s maken relatief veel vaart om de verkeersobstakels te passeren, zonder een tegenligger te hinderen. Vanaf de Beverwijkse kant stuiten ze dan vrij snel op de voorrangsweg van rechts de Maerten van Heemskerckstraat. Hier komen regelmatig fietsers en auto’s uit, die daardoor over het hoofd worden gezien door de optrekkende automobilist. Kan hier iets aan gedaan worden? Zo ja, is het college ook bereid dit uit te voeren?

Antwoord:
De afstand tussen de versmalling bij de Kuikensweg en het kruispuntplateau ter hoogte van de Maerten van Heemskerckstraat is ca 75 meter. Normaal gesproken is dat een gebruikelijke afstand tussen twee snelheidsremmende maatregelen in een 30 km-gebied. Kennelijk remt het kruispuntplateau het autoverkeer te weinig af, waardoor de snelheid op de Alkmaarseweg te hoog is.
Dit gegeven is nadrukkelijk een aandachtspunt, dat is meegegeven aan het adviesbureau. We wachten met aanpassingen totdat we een advies hebben voor een integrale oplossing. Tot die tijd overweegt het college om bijvoorbeeld door middel van extra bebording de voorrangssituatie op dit punt te accentueren.

7. Is er een mogelijkheid om de voorrangssituatie rond de verkeersobstakels voor weggebruikers te verduidelijken?

Antwoord:
Bij wegversmallingen geldt de algemene regel, dat verkeer op de versmalde rijbaan voorrang moet verlenen op verkeer uit de andere richting. Een verduidelijking is niet gebruikelijk en normaal gesproken niet noodzakelijk. We overwegen om automobilisten aan het begin van de Alkmaarseweg door bebording te attenderen op de wegversmallingen, waarbij rekening moet worden gehouden met fietsers.

8. Is er nog een mogelijkheid om in de tussentijd de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken?

Antwoord:
Door de inleidende markering bij de wegversmallingen aan te passen, worden automobilisten beter geattendeerd op de fietsstrook. Extra bebording kan ervoor zorgen dat de automobilist beter is voorbereid op de wegversmallingen en de voorrangssituatie, wat de verkeersveiligheid ten goede kan komen.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

page2image32633984page2image32634176 page2image32634368page2image32634560page2image32634752 page2image32634944page2image32635136page2image32635328 page2image32635520

 

page2image32635328 page2image32635520