Meteen naar de inhoud

Meld verstopte putten bij de gemeente!

De schriftelijke vragen van Vrij! over de verstopte trottoirkolken zijn beantwoord. Het college gaat er voortvarend mee aan de slag. Ziet u ergens een verstopte kolk? Meld dit dan vooral bij de gemeente! Lees hieronder de beantwoording terug:

1. Is het bij het college bekend dat een groot aantal van de trottoirkolken in Beverwijk en Wijk aan Zee in meer of mindere mate verstopt zit?

Antwoord:
Het college is zich er van bewust dat plassen voor kolken kunnen ontstaan. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Op sommige plaatsen, waaronder in Wijk aan Zee, zijn kolken toegepast die regenwater rechtstreeks in de bodem infiltreren. Infiltreren in de bodem is een effectieve manier om schoon regenwater vast te houden en verdroging te voorkomen, maar regenwater wordt wel langzamer verwerkt dan door middel van rechtstreekse afvoer via een buis. Hierdoor kan tijdelijk water blijven staan bij kolken die zwaar belast worden. Een andere reden dat tijdelijk water blijft staan, is een overbelasting van het rioolstelsel tijdens hevige regenbuien. Bij nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten wordt daarom gewerkt aan ontlasting van het rioolstelsel, door het regenwater apart te verwerken. Tot slot is het mogelijk dat een kolk verstopt raakt door zwerfvuil of bladeren.

2. Is er bij het college een oorzaak bekend waarom deze trottoirkolken verstopt zitten?

Antwoord:
Het college is ermee bekend dat (trottoir)kolken verstopt kunnen raken als gevolg van instromend (zwerf)vuil en gevallen bladeren. Daarnaast is het mogelijk dat kolken defect raken door verkeersdruk of vuurwerkschade.

3. Op welke wijze en wanneer worden de trottoirkolken momenteel gereinigd en vrij gemaakt?

Antwoord:
Alle kolken worden minimaal één maal per jaar gereinigd door een gecontracteerde aannemer. Indien alsnog verstoppingen optreden, moet deze aannemer binnen twee werkdagen na de melding de verstopping hebben verholpen. Daarnaast wordt vier keer per kaar een veegronde gedaan, welke onder andere dient om te voorkomen dat (zwerf)vuil en bladeren in de kolken stromen en voor verstoppingen zorgen.

4. Wat kunnen de gevolgen zijn van deze verstopte trottoirkolken wanneer Beverwijk en Wijk aan Zee getroffen worden door een (zeer) zware regenbui?

Antwoord:
Wanneer water op straat blijft staan en het niet meteen via een kolk kan weglopen, vindt het water uiteindelijk zijn weg naar de volgende kolk. Door de klimaatverandering komen ook steeds vaker regenbuien voor die zodanig heftig zijn dat zowel het rioolstelsel als de kolken deze niet meteen kunnen verwerken. Om deze reden wordt de buitenruimte klimaatrobuust ingericht, zodat deze tijdelijk regenwater kan bergen zonder dat schade of gevaarlijke situaties ontstaan.

5. Is het college, gezien de overlast voor voetgangers en de problemen bij zware regenval, bereid om de putten beter of met groter regelmatigheid te ontstoppen, waardoor dit probleem verdwijnt?

Antwoord:
Het college doet er alles aan om overlast door verstopte kolken te beperken. Kolken worden maandelijks steekproefsgewijs gecontroleerd en inwoners worden ook opgeroepen om verstopte kolken vooral bij de gemeente te melden. Daarnaast wordt ingezet op betere afstemming tussen de bedrijven die de veegrondes en de kolkenreiniging voor de gemeente uitvoeren. Wanneer geconstateerd wordt dat ergens uitzonderlijk veel verstoppingen van kolken plaatsvinden, kan dit aanleiding zijn voor een hogere regelmaat van reiniging in een straat of wijk.