Meteen naar de inhoud

Iets wat voor een beantwoording over windturbines moet doorgaan

In de Regionale Energie Strategie staan windturbines ingetekend op het terrein van Tata Steel. Vrij! is bezorgd over de effecten van deze windturbines op het neerdalen van emissies. We stelden over dit onderwerp enkele schriftelijke vragen. Inmiddels hebben we de beantwoording van het college ontvangen. Zei ik al: Zie het antwoord op vraag 2?In antwoord op de vragen van het raadslid mw. Uiterwijk namens de fractie Vrij!, over bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende. Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.

1. Is het college op de hoogte van de constatering dat windturbines wel degelijk invloed kunnen hebben op het neerdalen van emissies tot 1,5 kilometer van de windturbine af?

Antwoord: Het college heeft consequent aandacht voor een goede en gezonde leefomgeving. Het college maakt bij elke activiteit, waaronder de inpassing van windturbines, een ruimtelijke afweging. Hierbij worden alle onderzoeken betrokken die de invloed op de leefomgeving in kaart brengen.

2. De turbulentie van de windturbines doet de pluim uit de schoorstenen eerder en daardoor minder verdund neerkomen. Vindt het college het verantwoord dat er een toename van stoffen (waaronder ZZS) binnen 1,5 km van de windturbines op leefniveau neer komt?

Antwoord: Bij plaatsing van windmolens moeten alle aspecten worden meegewogen om tot een goede belangenafweging te komen. Hieronder valt onderzoek naar de mogelijke negatieve effecten ten aanzien van luchtkwaliteit.

3. Is het college het met ons eens dat het volstrekt onwenselijk is dat Beverwijk en Wijk aan Zee meer last krijgen van (meer geconcentreerde) stofemissies, doordat windturbines effect hebben op de neerdaling van het stof? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dit te voorkomen?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2.

4. In de concept RES Noord-Holland Zuid staat het Tata Steel terrein ten noorden van Wijk aan Zee nog altijd ingetekend als zoekgebied voor windturbines. Is het college het met ons eens dat ongewenst is dat er meer windturbines worden toegevoegd op het Tata Steel terrein? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dat te voorkomen?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2.

5. Bent u het met ons eens dat de inzet zou moeten zijn het zoekgebied voor windturbines op het Tata Steel terrein uit de RES te houden?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2.

6. Mede gezien het feit dat u het ‘Schone Lucht Akkoord’ heeft ondertekend. Bent u het met ons eens dat GEEN enkele toename van stofemissies (op leefniveau, danwel hogere concentraties binnen 1,5 kilometer van de windturbines) op Beverwijk en Wijk aan Zee geaccepteerd mag worden?

Antwoord: De doelstelling van het Schone Lucht Akkoord om de WHO normen ten aanzien van stikstofdioxide en fijnstof in 2030 versneld te behalen blijft onverminderd van kracht.

7. Welke garanties en onderzoeken gaat het college eisen, zodat de effecten van de windturbines op de stofemissies inzichtelijk worden en extra overlast voor Beverwijk en Wijk aan Zee voorkomen wordt?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2.

8. Is het college op de hoogte van deze recente brief van het ILT richting de ODNZKG over de ZZS inventarisatie van Tata Steel?

Antwoord: Ja, want de brief is openbaar. De gemeente is geen bevoegd gezag. Die rol is door de provincie belegd bij OD-NZKG. Vandaar dat ILT zich richt tot OD-NZKG.

9. Is het mogelijk dat (de impact van) ongewone voorvallen waardoor de omgeving extra wordt belast met ZZS, toeneemt dan wel verergert door de komst van windturbines op het terrein van Tata Steel? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u zich hard maken voor aanvullend onderzoek hiernaar?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2.