Meteen naar de inhoud

Vrij! ontvangt beantwoording op vragen schimmelproblematiek

In november werd onze motie om prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties te maken over schimmel-en vochtproblematiek unaniem aangenomen. Het werd ook opgenomen in de prestatieafspreken voor 2021.
Opnieuw hoorde Vrij! verontrustende verhalen over dat de schimmelproblematiek in de Kuenenpleinbuurt nog niet verbeterd is. We stelden schriftelijke vragen. Inmiddels hebben we de beantwoording binnen. We hopen op snelle verbetering. Hieronder kunt u de vragen en antwoorden teruglezen.
In antwoord op de vragen van het raadslid K. Uiterwijk over bovenvermeld
onderwerp berichten wij u het volgende. Voor de goede orde hebben wij eerst de
vragen vermeld en vervolgens ons antwoord.
1.Op welk wijze heeft het college in het eerste kwartaal met de woningcorporaties samengewerkt als het gaat om schimmel- en vochtproblematiek?
De schimmel- en vochtproblematiek is als onderwerp opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. In die overlegstructuur monitort het college dit onderwerp.
2.Waren schimmel- en vochtproblematiek onderdeel van overleggen tussen de gemeente en woningcorporaties?
Schimmel- en vochtproblematiek is een onderwerp waar tussen gemeente en woningcorporaties overleg over gevoerd wordt.
3.Op welke manier monitort de gemeente of de woningcorporaties voldoen aan de prestatieafspraken rond schimmel- en vochtproblematiek?
De schimmel- en vochtproblematiek wordt gemonitord via ambtelijke en bestuurlijke overleggen die met de woningcorporaties plaatsvinden. Bij excessen die de gezondheid van bewoners acuut in gevaar kunnen brengen kan Bouw- en Woningtoezicht worden ingeschakeld.
4. Er bereiken ons berichten uit de Kuenenpleinbuurt (Indische buurt) dat de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek nog niet verbeterd is sinds oktober 2020. Zijn deze signalen bij het college bekend? Zo ja, is hierop geacteerd? Zo nee, op welke wijze controleert het college de prestatieafspraken rond schimmel- en
vochtproblematiek?
Het college heeft vernomen dat er sinds december vorig jaar diverse acties zijn ondernomen door Pré Wonen om de vocht- en schimmelproblematiek aan te pakken. Bij het merendeel van de bewoners heeft toen inspectie plaats gevonden. Sinds januari is gestart met de volgende ingrepen in woningen ter verbetering van de vocht en schimmelproblematiek. Deze omvatten onder andere.
1. Het herstellen en waar nodig vervangen van de goten;
2. Het afkitten van de raamkozijnen;
3. Het aanbrengen van bladvangers bij de hemelwaterafvoeren;
4. Vervangen paneel bij CV door een plaat met de mogelijkheid tot ventilatie;
5. Verhelpen en verwijderen schimmel.
6. Informatie over het gebruik van de woning.
Het is vervelend dat nog niet alle problemen zijn aangepakt en het college zal in de gesprekken met Pré Wonen deze situatie nogmaals benoemen en de corporatie er toe aanzetten om passende maatregelen te treffen. Daarnaast wenst het college dat er een structurele oplossing volgt om de woonomstandigheden in de Indische Buurt te verbeteren.
5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met de woningcorporaties over de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek en mogelijke knelpunten en verbeterpunten?
Zoals hierboven aangegeven zijn wij reeds met de woningcorporaties in gesprek over de aanpak van schimmel- en vocht.
Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.