Meteen naar de inhoud

Noorderkade blijft gewoon een zooitje

De Noorderkade zou voor een periode van 6 maanden gedeeltelijk buiten gebruik gesteld worden vanwege instortingsgevaar door achterstallig onderhoud. Dit in afwachting van mogelijke privatisering van de haven. Toen besloot het college ineens dat ze in dat gebied willen gaan bouwen; de Spoorzone. Daarvoor zijn allerlei onderzoeken nodig en de privatisering van de haven werd voor tenminste drie jaar uitgesteld. Dat houdt in dat ook de Noorderkade nog minimaal drie jaar op instorten blijft staan. ondernemers aan de kade ervaren veel hinder hiervan tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Dat vindt dit college blijkbaar heel normaal. Ook zo klaar met onderzoeken en wanbeleid? Op 16 maart zijn er verkiezingen.

Lees hieronder de door Vrij! gestelde vragen en de door het college gegeven antwoorden terug.

Is het college op de hoogte van het feit dat ondernemers aan de Noorderkade hinder ondervinden van het buiten gebruik stellen van de Noorderkade? Zo ja, wat heeft het college met deze berichten gedaan?
Antwoord:
Ja, het college is er van op de hoogte dat een beperkt aantal ondernemers hun ontevredenheid heeft uitgesproken over het buiten gebruik stellen van de Noorderkade. Er is persoonlijk contact geweest met de betrokkenen waarbij onderbouwd is aangegeven waarom het college de keuze voor de buiten gebruik
stelling heeft gemaakt.


Op welke wijze heeft het college de betrokken ondernemers geïnformeerd over het (langer) buiten gebruik stellen van de Noorderkade?
Antwoord:
De gemeente heeft voorafgaand aan het buiten gebruik stellen, persoonlijk contact gehad met de betrokken ondernemers langs de betreffende kade. Zij zijn toen geïnformeerd over de tijdelijke afzetting en waarom het college voor die maatregel kiest.


Is het college het met Vrij! eens dat het volstrekt onacceptabel is dat ondernemers hinder ondervinden tijdens hun werkzaamheden, door achterstallig onderhoud van de gemeente Beverwijk wat geleid heeft tot buiten gebruikstelling van de Noorderkade?
Antwoord:
Het college deelt die mening niet. Voor de Noorderkade staat de gemeente voor de afweging een investering te doen, waarbij keuzes over het toekomstig gebruik van (delen van) de haven bepalend zijn voor de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de omvang van het benodigde budget. Het gaat hier om de nadere invulling van het programma Spoorzone, specifiek rondom de Kop van de Haven en de Parallelweg. In het raadsbesluit van 8 april 2021 is de raad geïnformeerd over de beoogde fasering van de ontwikkelingen binnen de Spoorzone en is ingestemd met het uitstellen van de privatisering van zeehaven De Pijp voor een periode van tenminste drie jaar. Deze tijd wordt gebruikt om een aantal onderzoeken uit voeren om een beeld te krijgen van de ontwikkelmogelijkheden in het gebied. De resultaten van de onderzoeken zijn niet alleen van belang voor een besluit over het vervolg van het verzelfstandigingsproces. De uitkomsten zijn ook van invloed op andere investeringsbeslissingen in de haven, waaronder voor de kade.


Is het college voornemens om contact op te nemen met betrokken ondernemers aan de Noorderkade en samen te zoeken naar een passende oplossing? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Er zijn al contacten met de ondernemers op de Noorderkade over de kadeafzetting. De bestaande afzetting met de rood-witte barriers zal daarbij in de komende periode anders worden uitgevoerd. De barriers zijn op dit moment niet permanent vastgezet en we hebben geconstateerd dat door gebruikers van de haven helaas soms met afzettingen wordt geschoven. Dit is een onwenselijke situatie. Het draagt niet bij aan het naleven van de bedoelde buiten gebruik stelling van de kade en levert een rommelig beeld op. Door de barriers te gaan verankeren zullen deze niet langer te verplaatsen zijn.


Voorafgaand aan de vaste verankering zal nogmaals met de ondernemers langs de kade worden afgestemd hoe de barriers bevestigd worden. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met bijvoorbeeld draaicirkels van het vrachtverkeer dat van en naar de bedrijven gaat. Voor de goede orde merken wij op dat dit – gezien de geldende beperkingen ten aanzien van de belastbaarheid van de kade – niet betekent dat de kade weer als voorheen gebruikt kan worden.