Meteen naar de inhoud

Update schimmelproblematiek

In oktober 2020 zag Vrij! met eigen ogen schrijnende schimmel-en vochtproblematiek in de Indische buurt. Vrij! besloot toen een meldpunt schimmel op te richten om in beeld te brengen hoe groot de problemen in Beverwijk en Wijk aan Zee zijn. We kregen destijds tientallen meldingen. We dienden een motie in om de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek onderdeel te maken van de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties. Deze motie werd unaniem aangenomen en vanaf 1 januari 2021 is de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek daadwerkelijk opgenomen in de prestatieafspraken.

In het eerste kwartaal van 2022 vonden wij het tijd voor een evaluatie. We kregen nog enkele meldingen over schimmelproblemen, maar veel minder dan in het najaar van 2020. Aan de hand hiervan stelden we vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Onze vragen zijn inmiddels beantwoord. We zijn hoopvol gestemd. Hieronder leest u de vragen en antwoorden terug.

Op welk wijze heeft het college sinds 2021 met de woningcorporaties samengewerkt als het gaat om schimmel- en vochtproblematiek? De schimmel- en vochtproblematiek is als onderwerp opgenomen in de prestatieafspraken 2021 met de woningcorporaties en besproken bij projectontwikkeling. De corporatie is verantwoordelijk voor het onderhoud.

Waren schimmel- en vochtproblematiek onderdeel van overleggen tussen de gemeente en woningcorporaties? Schimmel- en vochtproblematiek is een onderwerp waar tussen gemeente en woningcorporaties overleg over gevoerd wordt.

Op welke manier monitort de gemeente of de woningcorporaties voldoen aan de prestatieafspraken rond schimmel- en vochtproblematiek? De schimmel- en vochtproblematiek wordt gemonitord via ambtelijke en bestuurlijke overleggen die met de woningcorporaties plaatsvinden. Bij excessen die de gezondheid van bewoners acuut in gevaar kunnen brengen kan Bouw- en Woningtoezicht worden ingeschakeld.

Is er bij het college het beeld dat de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek door de woningcorporaties sinds 2021 is verbeterd? Kunt u dit toelichten? Ja, Pré Wonen werkt aan de aanpak vocht- en schimmelproblematiek en boekt hier naar oordeel van het College vooruitgang in ten opzichte van 2021. Ter illustratie een terugkoppeling van de aanpak bij de Indische Buurt: Vorig jaar heeft Pré Wonen een aantal bouwkundige maatregelen genomen om de acute schimmelproblematiek zo veel mogelijk te beheersen. Deze omvatten onder andere:

het herstellen en waar nodig vervangen van de goten;

het afkitten van de raamkozijnen;

het aanbrengen van bladvangers bij de hemelwaterafvoeren;

vervangen paneel bij CV door een plaat met de mogelijkheid tot ventilatie;

verhelpen en verwijderen schimmel.

informatie over het gebruik van de woning.

Bijna alle bewoners zijn bezocht vorig jaar door de consulent projecten. Enkele bewoners wilden geen bezoek ontvangen. Vanuit de huisbezoeken hebben ongeveer 25 bewoners zich aangemeld voor de op te richten projectgroep. Deze groep treedt op als gesprekspartner voor Pré Wonen om te komen tot een goed renovatieplan en afspraken. Volgend jaar moet de renovatie van start gaan en zijn de klimaatproblemen ten einde.

Het college wenst een structurele oplossing. De corporaties zullen eind 2022 aangeven op welke wijze zij de middelen die beschikbaar komen met het afschaffen van de verhuurdersheffing inzetten. In afspraken tussen Aedes en het Rijk is schimmel- en vochtproblematiek benoemd als thema waarin geinvesteerd kan worden. Mogelijk biedt dit de corporatie meer mogelijkheden.

Is het college bereid een (interne) evaluatie uit te voeren naar de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek nu het een jaar is opgenomen in de prestatieafspraken met woningcorporaties? Het college is reeds op de hoogte van de uitgevoerde maatregelen en is in gesprek met de corporaties over de toekomstige aanpak.

Zijn er bij het college signalen bekend van wijken of casussen waar de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek nog niet verbeterd is? Zo ja, is hierop geacteerd? Er zijn enkele casussen bekend, waar Pré Wonen actie op ondernomen heeft of neemt. Er hebben zich geen excessen bij Bouw- en Woningtoezicht gemeld.

Is het college bereid om in gesprek te gaan met corporaties over de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek en mogelijke knelpunten en verbeterpunten? Het college is al in gesprek met de corporaties over de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek en neemt daarin knelpunten en verbeterpunten mee.