Meteen naar de inhoud

Nieuw afvalbeleid

Afgelopen donderdag, 13 april, stond tijdens de commissievergadering het raadsvoorstel Startnotitie grondstoffenplan 2024-2030 op de agenda. 

De aanleiding hiervoor was het feit dat het Grondstoffenbeleidsplan 2017 – 2021 inmiddels is verlopen, waarbij in 2022 een evaluatie heeft plaatsgevonden. 

In het milieubeleidsplan 2021 – 2025, dat door bijna de voltallige raad in 2021 is vastgesteld, is opgenomen dat de gemeente Beverwijk zich gaat houden aan de landelijke doelstelling om in 2030 50% minder (primair) grondstoffenverbruik te realiseren en in 2050 100%, zogenoemd, circulair te zijn. 

Verder staat in de startnotitie grondstoffenplan 2024 – 2030 beschreven dat in januari 2022 er weinig animo was om een nieuwe koers op het gebied van de afvalverwerking vast te stellen. Het huidige college heeft nu een pad uitgestippeld in bepaalde fasen om tot een definitief grondstoffenplan te komen.

Tijdens de commissievergadering van donderdag 13 april werd de introductie gedaan van de route naar het nieuwe grondstoffenplan 2024 – 2030. Tijdens deze avond heeft de fractie van Vrij! aangegeven dat deze startnotitie van het grondstoffenplan de raad echt de mogelijkheid geeft om te bedenken en in te vullen wat de raad exact met het afvalbeleid wil. 

Willen wij bijvoorbeeld verder met de huidige afvalverwerker, HVC, en kan HVC alles bieden wat wij als raad willen of zijn er andere aanbieders in de markt die beter aan onze wensen voldoen?

Willen wij overstappen op nascheiding? Kunnen wij naar een afvalverwerker die werkt met Pyrolyse*, zodat grondstoffen gescheiden kunnen worden en er zelfs van op dit moment niet-recyclebaar plastic pyrolyse-olie gemaakt kan worden? Kunnen wij als gemeente onze inwoners optimaal laten profiteren van de waardeontwikkeling die er in deze afvalketen ontstaat, nu steeds meer recyclebaar is?

Om de eerste vraag te beantwoorden, ziet de fractie Vrij! graag dat de dienstverleningsovereenkomst met HVC opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Om aan te sluiten bij de tweede vraag ziet de fractie Vrij! graag dat er verder wordt gegaan met een afvalverwerker die op basis van nascheiding werkt en in de nabije toekomst gaat werken met pyrolyse. Het is daarbij van cruciaal belang dat in de financiële berekening de opbrengsten van dit proces worden verrekend met onze inwoners. 

De fractie Vrij! wil daarnaast ook de vaste ophaaldag voor grofvuil weer terug.

De fractie hoopt dat alle wensen van de raad uitgebreid meegenomen worden en vragen aan de wethouder of dit gaat lukken binnen de huidige plannen en bezetting. Het lijkt de fractie mogelijk beter om een extern bureau in te huren om alle voor- en nadelen en kosten eens tegen elkaar af te zetten. 

Waarbij de fractie benadrukt dat het nu de tijd is om echte keuzes te maken voor de toekomst in plaats van alleen maar weer te gaan bakkeleien over nog een extra afvalbak voor onze inwoners.

Na deze vergadering staan diverse volgende stappen op de agenda, zo staat In Q2 van 2023 voor de raad bijvoorbeeld de Kick-off en een werkbezoek op de planning. In Q3 van 2023 staat het raadsbesluit over de kaders van het nieuwe grondstoffenbeleid gepland. In Q4 van 2023 staat er een beeldvormende avond van het nieuwe grondstoffenbeleid op de planning en uiteindelijk staat in Q2 van 2024 het raadsbesluit over dit nieuwe grondstoffenplan op de agenda.

Wordt vervolgd…

*Pyrolyse is een thermisch kraakproces (de stof wordt verhit, zonder dat er zuurstof aanwezig is), waarbij afvalstoffen dus door het op hoge temperatuur te verhitten, zonder de aanwezigheid van zuurstof, worden verwerkt.