Meteen naar de inhoud

Onderwijsachterstandenbeleid

Tijdens de commissievergadering van donderdag 13 april stond het onderwijsachterstandbeleid 2023 – 2026 op de agenda, hierbij nam Roderick Waijers het woord namens de fractie Vrij! 

Uit de Wet primair onderwijs krijgt de gemeente de taak om uitvoering te geven aan het onderwijsachterstandenbeleid. Dit beleid heeft als doel om onderwijsachterstanden bij kinderen tot en met 12 jaar te bestrijden en te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op taalachterstanden van kinderen. 

Uit de Wet primair onderwijs krijgt de gemeente verder een aantal, in de wet opgenomen, taken toebedeeld op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie, dit is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente heeft onder andere als taken: het maken van resultaatafspraken aan het eind van de vroegschoolse periode en het voorzien in de organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse (peuters van 2.5 tot 4 jaar) naar vroegschoolse educatie (groep 1 en 2 basisschool). 

Aanleiding voor een nieuw onderwijsachterstandenbeleid is dat eind 2022 de huidige rijksbeleidsperiode onderwijsachterstandenbeleid afgelopen is. Het onderwijsachterstandbeleid 2023 – 2026 is tot stand gekomen door middel van een proces van intensieve samenwerking van onder andere schoolbesturen, de bibliotheek, Jeugdgezondheidszorg, voor- en vroegschoolse educatie kinderopvangaanbieders en samenwerkingsverbanden. Het plan is samen opgesteld en afgestemd op de onderwijsachterstandsbeleidsplannen van de gemeenten Heemskerk en Velsen.

Vragen fractie Vrij!

De fractie Vrij! noemt het onderwijsachterstandbeleid een goed en gedegen plan waarin goed samengewerkt wordt met de buurgemeenten. 

Echter, is de fractie wel geschrokken van het hoge percentage van 22% kinderen die een risico hebben op een onderwijsachterstand. Dit zou betekenen dat, gezien het percentage, 1/5 van de leerlingen niet voldoende zou hebben aan het reguliere onderwijssysteem. Dit roept bij de fractie dan ook vragen op: hoe is dit bijvoorbeeld landelijk en zouden we hier meer geld van het rijk voor moeten vragen als dit een hoger percentage is dan in andere regio’s?

Verder valt de fractie Vrij! op dat er in wijken als de Oranjebuurt en Oosterwijk sprake is van  het hoogste percentage van leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand. Hierbij valt op bladzijde 16 van het onderwijsachterstandbeleid te lezen (onder het kopje IJmondiaal plan) dat er een wijkgerichte aanpak is opgenomen, deze wijkgerichte aanpak ziet de fractie dan ook graag tegemoet. Waarbij wel de vraag aan de wethouder onderwijs wordt gesteld, wanneer gaat deze wijkgerichte aanpak tot stand komen?

Verder is er te lezen dat het geld voor het onderwijsachterstandbeleid van het rijk naar bijna 2 miljoen euro is gestegen, maar dat daarbij er ook meer eisen vanuit het rijk komen voor gemeenten voor de uitvoering van dit beleid. De fractie stelt dan ook de vraag aan de wethouder of dit budget afdoende is of dat de gemeente te weinig geld krijgt voor te veel taken die zij moet uitvoeren, zoals bij meer jeugdzorgonderdelen nu het geval is? Aansluitend vraagt de fractie of er aanvullende aanvragen voor het budget verwacht worden op dit dossier?

Verbeterpunt 

De fractie leest nog te weinig in het stuk hoe ouders betrokken worden bij de (ontwikkeling van de) taalvaardigheid van hun kinderen. Roderick geeft hierbij uit eigen ervaring aan dat hij meemaakt dat voor- en vroegschoolse voorziening veel voor kinderen probeert te doen, maar dat het thuisfront dan niet mee ontwikkelt. De uren die het kind beleeft in de taal die thuis wordt gesproken wegen niet op tegen de lessen in de Nederlandse taal. De vraag aan de wethouder hierbij is, wat voor beleid gaat de gemeente hiervoor hanteren?

Internationale taalklas

In het stuk wordt een beroep gedaan op de internationale schakelklas van De Fakkel om hun expertise te gebruiken voor peuters, die bijvoorbeeld gevlucht zijn uit Oekraïne, is hier extra gemeentelijk budget voor nodig? Of past het in het, door het Rijk beschikbaar gestelde, AOB-budget*?

Afsluitend

Tot slot stelde de fractie nog een vraag over de tabel omtrent de uitvoeringsagenda, waarbij de fractie meer kruisjes en open vlakjes ziet en nauwelijks concrete data. De fractie vraagt hierbij aan de wethouder wanneer de concrete data verwacht kan worden?

*AOB staat voor Algemeen Onderwijs Budget