Meteen naar de inhoud

Schriftelijke vragen over bijdrage aan voedselbank

Afgelopen vrijdag, 2 juni, heeft Kelly namens de fractie Vrij! vragen gesteld over de kosten van de voedselbank. In november 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om met een voorstel te komen hoe de gemeente de voedselbank kan helpen bij de extra lasten, deze extra lasten zouden worden opgenomen in de eerste begrotingswijziging. De voedselbank is echter in de eerste begrotingswijziging niet opgenomen. Volgens het college (beschreven in een brief van 31 januari 2023) komt dit doordat de voedselbank nog geen subsidieaanvraag heeft ingediend. In de beantwoording van artikel 41 vragen gesteld door raadslid Tayfur (GroenLinks) geeft zij aan bereid te zijn het subsidieverzoek ten behoeve van de vaste lasten te toe te kennen. Daarnaast geeft het college aan dat zij 3 november met het (oude) bestuur van de voedselbank een gesprek heeft gehad, maar dat dit daarna niet meer gelukt is vanwege wisselingen in het bestuur van de voedselbank.

In de voorjaarsnota ziet de fractie wederom geen verhoging van de subsidie aan de voedselbank terug, naar aanleiding hiervan heeft de fractie besloten de volgende vragen te stellen aan het college:

  • Heeft het college inmiddels een gesprek gehad met het nieuwe bestuur van de voedselbank? Zo ja, wat was de uitkomst van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?
  • Is het de verwachting dat de voedselbank, mede vanwege het betrekken van een pand aan de Breestraat, over 2023 extra subsidiegelden nodig heeft?
  • Is de subsidieaanvraag van de voedselbank voor 2024 reeds ontvangen?
  • Kan het college een stand van zaken geven over de uitvoering van de motie ‘additionele bijdrage voor voedselbank IJmond-Noord’? Welke stappen zijn er concreet gezet?
  • Is het college het met Vrij! eens dat deze motie een actieve houding van het college vraagt en dat afwachten tot er een subsidieaanvraag van de voedselbank komt mogelijk niet voldoende is?
  • Is het college bereid actief te onderzoeken of er over 2023 een extra regeling met de voedselbank getroffen moet worden, vanwege de inflatie, energieprijsstijgingen, het extra pand en het groeiende aantal huishoudens dat afhankelijk is van de voedselbank?
  • In een brief aan het bestuur van de voedselbank heeft het college aangegeven Velsen ook als deelnemende gemeente te zien en hen ook te willen betrekken bij gesprekken over de voedselbank IJmond-Noord. Hebben er inmiddels gesprekken met Velsen plaats gevonden? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?
  • Is Beverwijk voornemens haar bijdrage en de verdeelsleutel aan de voedselbank IJmond-Noord mede afhankelijk te laten zijn van de bijdrage van Velsen?
  • Is Beverwijk in gesprek met Heemskerk over het verhogen van de bijdrage aan de voedselbank IJmond-Noord, aangezien Heemskerk de bijdrage eerder fors verhoogd heeft? Zo nee, waarom niet?

Het college moet de vragen binnen 30 dagen beantwoorden. Op woensdag 7 juni verscheen er een artikel in Dagblad Kennemerland over de stand van zaken rond de voedselbank. Vanavond (vrijdag 9 juni) om 18:10 uur is onze fractievoorzitter te gast bij Radio Beverwijk om deze vragen te bespreken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.