Meteen naar de inhoud

Partijprogramma Vrij!
-
Periode 2018 - 2022

Partijprogramma Vrij!
-
Periode 2018 - 2022

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Inleiding

  Vrij!, een nieuwe politieke partij in de gemeente  Beverwijk, een partij die zijn wortels diep in de Beverwijkse samenleving heeft en er wil zijn voor de Beverwijkers en Beverwijkse ondernemers. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente de burger zo goed mogelijk ondersteunt bij initiatieven en we er samen voor zorgen dat Beverwijk (weer) een leefbare, bruisende stad wordt en blijft.

  De politieke achtergrond van Vrij! is divers. Met zowel mensen vanuit het rechtse als het linkse politieke spectrum. In die zin is Vrij! partijoverstijgend. We worden verbonden door onze liefde voor Beverwijk en willen ons dan ook inzetten voor de lokale belangen van onze mooie stad.

  Het partijprogramma is gebaseerd op liberale beginselen, dit betekent dat de overheidsbemoeienissen niet onnodig groot zijn, terwijl er tegelijkertijd een open oog is voor de gewone Beverwijkers. Onze inwoners verdienen het vertrouwen in de overheid. Dit betekent dat regels, die daarmee in strijd zijn, worden afgeschaft

  In dit partijprogramma kunt u onze uitgebreide visie lezen. Wilt u zich liever snel een beeld vormen van onze belangrijkste punten? Zie dan onze speerpunten.

  Speerpunten

  • De veiligheid aanpakken in de wijken, verloedering tegengaan en de banden met de wijken aanhalen.
  • Minder regeldruk vanuit de gemeente, de gemeente moet zich positiever opstellen ten opzichte van initiatieven in Beverwijk. Het verlenen van een vergunning moet makkelijker worden.
  • De gemeente gaat beter meewerken aan het mogelijk maken van evenementen.
  • Meer gratis parkeren invoeren in het centrumgebied. Omdat gebleken is dat de proefperiode van gratis parkeren leidt tot vergroting van de aantrekkelijkheid van het stadscentrum, zullen wij ons er in ieder geval voor inzetten om het gratis parkeren op de donderdagavond en de zaterdag blijvend te maken. Daarnaast willen wij de mogelijkheden onderzoeken om parkeren op de grote parkeerplaatsen in Beverwijk gratis te maken.
  • De begroting moet dekkend gemaakt worden zonder uit de reserves te pakken of de lasten voor onze burgers te verhogen. De tering naar de nering zetten
  • Één vaste dag in de maand het grof vuil ophalen zonder afspraak.
  • Geen Fusie met Heemskerk en Velsen, eerst verdere regionale samenwerking over stadsgrensoverschrijdende voorzieningen.
  • Het wegenonderhoud moet drastisch verbeteren en de werkzaamheden zullen op elkaar afgestemd worden in een langetermijnplanning, zodat niet heel Beverwijk vast komt te staan door wegwerkzaamheden.
  • Wijk aan Zee is een belangrijke toeristische trekpleister. Het is belangrijk om de Blauwe Vlag te behouden en Wijk aan Zee en het strand bereikbaar en schoon te houden.
  • Eén gezin, één regisseur moet de leidraad worden in ons zorgaanbod. Waarbij de gemeente een belangrijke taak heeft in het controleren van de prestatieafspraken met de zorgaanbieders.
  • Het onderhoud en de aanleg van groen moet veel beter.
  • Bij de verbinding a8-a9 is de golfbaanvariant voor ons onbespreekbaar.

  1: Veiligheid in Beverwijk en Wijk aan Zee

  Een stad waarin we prettig kunnen wonen begint met veiligheid. Helaas staat Beverwijk al jaren in de sub top van de AD misdaadmeter. In 2016 doen we het helaas weer slechter dan in 2015 en zijn we van de 37e naar de 32e plaats verschoven. Beverwijk heeft te maken met veel high impact crimes, misdrijven die een grote impact hebben op de slachtoffers. Denk hierbij aan woninginbraken, mishandelingen en overvallen. Vrij! wil deze criminaliteit aanpakken en ons doel is pas bereikt als we niet stijgen, maar voortdurend dalen in de misdaadmeter. Het streven is het bereiken van plaats 50. Daarvoor moet in overleg met de politie een plan worden opgesteld. Politieagenten geven aan om te komen in bureaucratische rompslomp en niet altijd de juiste slagkracht te hebben. Wij willen dat onder leiding van de burgemeester het accent meer wordt verlegd naar veiligheid. Prioriteiten stellen betekent meer focus op veiligheid en niet de nadruk leggen op handhaving van het vijf minuten te lang op een parkeerplaats staan.

  Naast de harde cijfers hebben we natuurlijk ook te maken met de sociale veiligheid. Voelt u zich wel veilig als u ’s avonds over straat loopt? Of zijn er wijken die u misschien liever vermijdt? Wij willen in elke wijk een aanspreekpunt onder de bewoners. Een spil in de wijk. Iemand die in de wijk woont en binding heeft met de buurt. Deze bewoner zal niet alleen een aanspreekpunt zijn voor medebewoners, maar ook voor de gemeente.. Doordat deze aanspreekpunten verweven zijn met de buurt zullen ze eerder dingen signaleren. Op deze manier kan er sneller gehandeld worden in het belang van de wijk. Zo worden de lijntjes met de buurten korter. Uit onderzoeken blijkt dat “De Beverwijker” zich in sommige buurten niet veilig voelt. Ook kan gedacht worden aan cameratoezicht op bekende hotspots, preventief langsrijden bij bekende, vervelende hangplekken en het handhaven op overlast.

  Vrij! is geen voorstander van uitbreiding van het aantal coffeeshops. Eigen verantwoordelijkheid bij de coffeeshopeigenaren om overlast in en rond de coffeeshops tegen te gaan vinden wij noodzakelijk. Wij denken dat de huidige openingstijden (10 u-22u) niet verder ingekort of uitgebreid hoeven te worden.

  Een probleem van veiligheid zien wij voornamelijk in buurten waar het verloop van inwoners groot is en de binding met de straat en de buren gering. Een bijkomend probleem in sommige wijken is de taalachterstand van een deel van de bewoners, waardoor binding en verbinding moeilijk is. Hoe vaak hoor je niet dat mensen elkaar niet meer gedag zeggen en dat je de buren niet meer kent? Aan de individualisatie van mensen kunnen we als politieke partij misschien weinig doen, maar je kunt wel met goede vroeg- en voorschoolse educatie kinderen met een taalachterstand de taal, maar ook Nederlandse gebruiken leren. Je wilt meedoen met deze samenleving en daar hoort het gebruik van de Nederlandse taal bij. Wijkfeesten moeten in teken staan van de Nederlandse cultuur en gebruiken, want we willen dat iedereen kan participeren in de Nederlandse samenleving.

  Het Stationsplein is de afgelopen jaren helemaal opgeknapt en een visitekaartje geworden als entree van Beverwijk. Met de komst van een Grand Café is de entree helemaal af. Wij zien wel een probleem in de mensen die zich vaak ophouden rond de stationsvijver. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor verslaafden en mensen met psychische problemen. Zo lang zij geen overlast veroorzaken mogen ze daar zitten. Echter vinden wij het niet wenselijk voor de uitstraling van het Stationsplein. Daarom pleiten wij ervoor om met deze mensen in gesprek te gaan om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Ook kleine vergrijpen zoals overlastgevende dronkenschap en wildplassen zijn niet toegestaan en er zal hier actief tegen opgetreden worden. De stationsvijver moet een plek zijn waar je gezellig met je gezin de eendjes gaat voeren.

  2: Ondernemerschap en evenementen

  Wij vinden het belangrijk dat Beverwijk op de kaart staat als bruisende stad waar veel gebeurt en ondernemers actief bij dragen aan het winkelplezier. Door de politiek is een aantal mooie initiatieven voor de stad in de kiem gesmoord.  De stad kampt nu met veel leegstaande winkels en wij kunnen het ons simpelweg niet permitteren om bedrijven die zich hier willen vestigen “nee” te verkopen. Het is in het belang van de stad en de werkgelegenheid om leegstand met kracht terug te dringen en daar is in de periode 2014-2018 te weinig aan gedaan. Wij dringen dan ook aan op de aanstelling van een krachtige city-manager, die actief Beverwijk zal promoten en er alles aan zal doen om kwalitatief goede winkels weer naar Beverwijk te krijgen. Er is weliswaar een nieuwe Breestraat gekomen, maar  heeft het vervolgens ontbroken aan een visie van “hoe nu verder”. Wij zien dat de ondernemers bij dit proces meer betrokken hadden kunnen worden. De Breestraat is de afgelopen jaren door middel van een grote investering gerenoveerd. Wij zien in dat de renovatie van de straat niet genoeg is om ons centrumgebied aantrekkelijk te houden. Door het ontbreken van een vervolgvisie zijn we in feite weer terug bij af. Als gemeente moeten wij een ondernemersvriendelijk klimaat creëren, waarin wij niet alleen  positief staan tegenover elke ondernemer die wil investeren in onze stad, ook zullen alle bureaucratische en politieke belemmeringen moeten worden weggenomen ook met niet conventionele middelen. Bij de panden die al langere tijd leeg staan willen wij om tafel met de vastgoedhandelaren, is het mogelijk om tijdelijk te zakken met de verhuurprijs voor bijvoorbeeld een pop-up store. Alles is immers beter dan leegstand. Tevens willen wij de verloedering tegengaan van leegstaande panden door deze flexibel te bestemmen. De weekmarkt op de Breestraat biedt echt iets extra’s voor ons centrumgebied. Wel zien we dat de weekmarkt al steeds vroeger in de middag (deels) aan het afbouwen is. Om de sfeer zo lang mogelijk gezellig te houden zien wij graag dat de marktmeester ervoor zorgt toeziet dat de kraampjes tot tenminste 5 uur blijven staan. Zo kunnen ook de mensen, die laat in de middag nog een boodschap moeten doen gebruik maken van deze gezellige markt. We zullen middelen moeten vinden om de weekmarkt te versterken en uit te breiden. We hebben op de Breestraat een evenementenplein. Wij vinden het belangrijk dat deze dan ook intensief gebruikt gaat worden. Het liefst tijdens de openingstijden van de winkels, maar ook vele keren per jaar in de avond. Afsluiting  van de Breestraat voor creatieve en commerciële evenementen lijkt ons dan voor de hand liggen. Het afsluiten voor verkeer is makkelijk te realiseren door de middelen die al voor de weekmarkt bestaan.

  Buiten de winkels in ons centrumgebied verdienen ook de ondernemers buiten het centrum onze steun en vertrouwen. Het bestempelen van kansarme gebieden (transitiegebieden) in Beverwijk zien wij als een doodzonde. De bakker op de hoek en de kapper in het midden van een woonwijk hebben net zoveel bestaansrecht. Wij zullen hier dan ook geen ontmoedigingsbeleid voeren. We zijn terughoudend in het verstrekken van winkelbestemmingen, die in het kernwinkelgebied passen,  op nieuwe locaties buiten het centrum, maar zullen de winkelbestemmingen van de huidige ondernemingen beslist niet onvrijwillig afnemen of ontmoedigen, ook niet bij verkoop en vestiging van een nieuwe onderneming in hetzelfde pand.

  Wij geloven in marktwerking en zijn dan ook voor een vrijemarkteconomie. Dit houdt in dat de gemeente geen belemmeringen opwerpt tegen ondernemingen, die zich (willen) vestigen in Beverwijk.

  Tijdens de renovatie van de Breestraat is er tijdelijk gratis parkeren in het centrum ingesteld voor de donderdagavond en de zaterdag . Wij zien dat er veel meer auto’s op de parkeerplaatsen staan dan op de dagen dat het wel betaald parkeren is. Omdat  het aantal bezoekers inderdaad een positieve trend heeft laten zien, willen wij het parkeren op de donderdagavond en de zaterdag  (na 11 uur) blijvend gratis maken. Een belangrijk argument dat aangevoerd wordt tegen gratis parkeren is het feit dat winkelpersoneel dan hun auto dichtbij parkeert, waardoor bezoekers geen plek hebben. Om dit te voorkomen zien wij een mogelijkheid in het parkeren gratis maken vanaf 11 uur ’s morgens. Daarnaast zijn wij voorstander van gratis parkeren op de grote parkeerplaatsen in het stadscentrum, de financiële consequenties hiervan zullen onderzocht moeten worden. Dit betreft dan de parkeerplaatsen van het Beverhofplein, Meerplein, Marktplein en Stationsplein, met als visie dat automobilisten hun auto dan minder snel zullen parkeren in de vernieuwde Breestraat en de woonstraten. Wij willen bij een positief resultaat ook met onze ondernemers om tafel om te zien hoe we dit samen kunnen realiseren.
  Tijdens de renovatie van de Breestraat is er tijdelijk gratis parkeren in het centrum ingesteld voor de donderdagavond en de zaterdag . Wij zien dat er veel meer auto’s op de parkeerplaatsen staan dan op de dagen dat het wel betaald parkeren is. Omdat  het aantal bezoekers inderdaad een positieve trend heeft laten zien, willen wij het parkeren op de donderdagavond en de zaterdag  (na 11 uur) blijvend gratis maken. Een belangrijk argument dat aangevoerd wordt tegen gratis parkeren is het feit dat winkelpersoneel dan hun auto dichtbij parkeert, waardoor bezoekers geen plek hebben. Om dit te voorkomen zien wij een mogelijkheid in het parkeren gratis maken vanaf 11 uur ’s morgens. Daarnaast zijn wij voorstander van gratis parkeren op de grote parkeerplaatsen in het stadscentrum, de financiële consequenties hiervan zullen onderzocht moeten worden. Dit betreft dan de parkeerplaatsen van het Beverhofplein, Meerplein, Marktplein en Stationsplein, met als visie dat automobilisten hun auto dan minder snel zullen parkeren in de vernieuwde Breestraat en de woonstraten. Wij willen bij een positief resultaat ook met onze ondernemers om tafel om te zien hoe we dit samen kunnen realiseren.

  De flexibele sluitingstijden in de horeca willen wij handhaven. De ondernemer heeft de vrijheid om zelf zijn openingstijden te bepalen. Tevens spreidt dit de overlast ’s nachts, omdat niet al het uitgaand publiek tegelijk de horeca wordt uitgezet.

  De horeca verdient wat Vrij! betreft wat meer vertrouwen. Het zijn stuk voor stuk hardwerkende ondernemers, die hun best doen om zich aan de regels te houden. De zeer strenge controles vanuit de gemeente op het nakomen van het Alcoholbeleid met betrekking tot jongeren vinden wij te ver gaan. Het zonder meer beboeten zodra een jongere een biertje vasthoudt vinden wij een stap te ver. Rekeninghoudend met de drukte is het immers voor ondernemers niet altijd mogelijk in de gaten te houden of een drankje wordt doorgegeven aan een minderjarige. Om dan meteen uit te gaan van een bewuste overtreding van de uitbater vinden wij te ongenuanceerd. Alcoholbeleid voor de jeugd dient primair gebaseerd te zijn op preventie en voorlichting

  Het inzetten van mystery guests om te controleren of de alcoholleeftijd en identificatieplicht wel wordt nageleefd is wat ons betreft een onnodige  vorm van wantrouwen vanuit de gemeente. Wij willen gaan werken vanuit een basis van vertrouwen, met goed contact met onze horeca. Pas als er een indicatie is dat een horecabedrijf zich bewust niet aan het alcoholpreventieplan houdt willen wij verdergaande handhaving in gaan zetten.

  De horeca kan leuke evenementen organiseren voor onze inwoners. Daarom vindt Vrij! het belangrijk dat het voor de horeca makkelijker en goedkoper wordt om een vergunning te verkrijgen. Dit geldt dan natuurlijk voor evenementen in de feestweek, maar ook evenementen buiten de feestweek die voor weinig overlast zorgen.

  Horecabedrijven met een terrasvergunning moeten zich houden aan de sluitingstijden van het terras. Om 00:00 moeten alle tafeltjes en stoeltjes binnen zijn. Wij merken ook dat hier heel streng op gehandhaafd wordt. Gezien het feit dat het effectief maar een aantal keer per jaar dusdanig mooi weer is, dat de mensen om 00:00 nog buiten willen zitten, pleiten wij voor een soepelere handhaving van de terrassluitingstijden. Laat de mensen rustig hun drankje leegdrinken en hang de ondernemer niet op, als er geen overlast is, aan de exacte sluitingstijd.

  Wanneer ondernemers iets organiseren bij een evenement zoals bijvoorbeeld bij Sinterklaas of de feestweek lijkt het alsof het de ondernemer meer moet kosten dan het oplevert. Het gevolg daarvan is dat steeds minder ondernemers mee willen of kunnen doen en leuke initiatieven worden tegengehouden. Als een ondernemer een buitentap plaatst op de feestweek moet hij daar grof geld voor betalen en haalt hij het er misschien niet eens uit. De bureaucratische rompslomp voor ondernemers willen wij aan banden leggen. Geen overregulering of bureaucratisch geneuzel, maar leuke evenementen organiseren waar mensen plezier kunnen maken en ondernemers geld aan verdienen.

  De feestweek in Beverwijk is een jarenlange traditie in onze stad. Een week van feesten en elkaar ontmoeten in een gezellige setting. Wij vinden het van belang dat de feestweek wat te bieden heeft voor al onze inwoners. De kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen. De afgelopen jaren is de feestweek steeds verder uitgedund en in elkaar geschoven. Waarbij de opkomst ook afneemt. Graag zouden wij willen proberen om in samenwerking met onze ondernemers en inwoners de feestweek weer in oude glorie te herstellen. Het is jammer om te zien dat het klaverjassen voor de ouderen geen onderdeel meer is van de feestweek, tevens is er helaas al jaren geen braderie meer. De wielerronde die traditioneel op de zondag plaatsvindt, was in 2017 op de woensdagavond tegelijk met het ringsteken. We vragen ons af of dit het aantal bezoekers heeft bevorderd en denken dat het beter is de wielerronde weer naar de zondag terug te plaatsen. De gemeente moet in het organiseren van de feestweek een ondersteunende rol hebben, een hoge mate van flexibiliteit in de vergunningsverlening is noodzakelijk. Tevens moet de gemeente een pro actieve houding aannemen en initiatieven vanuit de samenleving aanmoedigen en waar nodig ondersteunen. Een uitgangspunt hierin moet zijn: Hoe kunnen we als gemeente het beste onze horeca en inwoners faciliteren in het neerzetten van een zo’n divers mogelijke, fijne feestweek.

  Een goed georganiseerde kermis op het gebied van horeca en attracties is een cadeau aan en voor de  Beverwijkse bevolking. Mensen keken altijd uit naar de feestweek; vooral diegene die niet drie keer per jaar op vakantie kunnen. Er is echter weinig van over en dat komt mede door de instelling van de politiek. Het lijkt alsof het rendabel zijn het enige uitgangspunt is, maar hoe rendabel, met name ook in sociaal opzicht, is iets als er niemand meer komt?

  Buiten de feestweek zitten er natuurlijk nog 51 weken in het jaar en ook hiervoor geldt  dat wij initiatieven die Beverwijk bruisend maken, zoveel mogelijk willen ondersteunen. De instelling van de gemeente moet veranderen van: Ja, maar… naar Ja, graag… De organisatoren  moeten de evenementen voorzien van een sluitend financieel plaatje. Dit houdt echter niet in dat de gemeente nooit iets kan toevoegen als een evenement echt een visitekaartje voor geheel Beverwijk is. De aantrekkelijkheid van onze gemeente is er mee gediend als veel mensen van buiten Beverwijk ons bezoeken.

  De sinterklaasintocht wordt elk jaar georganiseerd in het centrum. Wat ons betreft heet de burgemeester Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten welkom. Verder werkt de gemeente positief mee aan de vergunningen die benodigd zijn voor dit evenement.

  Graag zouden wij zien dat er in Beverwijk rond de kerst een leuk evenement in kerstsferen georganiseerd wordt. Een hoop mensen doen hun kerstinkopen in de weekenden voor kerst en de afgelopen jaren hebben we de concurrentie gekregen van de kerstmarkten in Haarlem en Alkmaar. Een dergelijk evenement hier zou in onze ogen mogelijkheden scheppen om meer mensen naar Beverwijk te krijgen en onze lokale ondernemers onder de aandacht te brengen in de kerstperiode.

  Vuurwerk, traditioneel voor de afsluiting van het jaar. Het afsteken van vuurwerk is een traditie waar wij zeker aan vast blijven houden. De afgelopen jaren zijn er vuurwerkvrije zones ingevoerd in Beverwijk. Dieren zijn kwetsbaar voor vuurwerk, we zien dan ook het nut van vuurwerkvrije zones in rond de kinderboerderijen. Verdere uitbreiding van de vuurwerkvrije zones willen wij niet.. Tussen 31 december 18:00 en 1 januari 02:00 mag vuurwerk afgestoken worden. Onze handhavers hebben het op deze dagen altijd erg druk, de vuurwerkvrijezones handhaven legt er een extra druk op. De focus op deze dagen moet wat ons betreft liggen op het krachtig handhaven van het afsteken van illegaal vuurwerk en het onveilig en onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk (bijvoorbeeld: gooien naar dieren, mensen en auto’s). Wij zijn dus tegen een algeheel vuurwerkverbod, omdat wij als volkspartij heel goed snappen dat mensen het einde van het jaar willen vieren en zelfs uitkijken naar het gezamenlijk afsteken van vuurwerk. Het is een simpele vorm van vermaak waar veel Beverwijkers plezier aan beleven en dat zien wij niet graag stuk betuttelt door regelgeving.

  Een circus is een laagdrempelige manier voor kinderen om in contact te komen met dieren. Tevens is het een traditie om naar een circus te gaan. Op dit moment heeft de Beverwijkse politiek het circusplezier ingeperkt door het verbod op (wilde) dieren. Wij vinden deze beperking onnodig en tevens keuren we de voortrekkersrol van Beverwijk hierin af. Traditioneel zijn circusdieren onderdeel van de circusfamilies, die juist borg staan voor een prima dierenwelzijn.

  2: Ondernemerschap en evenementen

  Wij vinden het belangrijk dat Beverwijk op de kaart staat als bruisende stad waar veel gebeurt en ondernemers actief bij dragen aan het winkelplezier. Door de politiek is een aantal mooie initiatieven voor de stad in de kiem gesmoord.  De stad kampt nu met veel leegstaande winkels en wij kunnen het ons simpelweg niet permitteren om bedrijven die zich hier willen vestigen “nee” te verkopen. Het is in het belang van de stad en de werkgelegenheid om leegstand met kracht terug te dringen en daar is in de periode 2014-2018 te weinig aan gedaan. Wij dringen dan ook aan op de aanstelling van een krachtige city-manager, die actief Beverwijk zal promoten en er alles aan zal doen om kwalitatief goede winkels weer naar Beverwijk te krijgen. Er is weliswaar een nieuwe Breestraat gekomen, maar  heeft het vervolgens ontbroken aan een visie van “hoe nu verder”. Wij zien dat de ondernemers bij dit proces meer betrokken hadden kunnen worden. De Breestraat is de afgelopen jaren door middel van een grote investering gerenoveerd. Wij zien in dat de renovatie van de straat niet genoeg is om ons centrumgebied aantrekkelijk te houden. Door het ontbreken van een vervolgvisie zijn we in feite weer terug bij af. Als gemeente moeten wij een ondernemersvriendelijk klimaat creëren, waarin wij niet alleen  positief staan tegenover elke ondernemer die wil investeren in onze stad, ook zullen alle bureaucratische en politieke belemmeringen moeten worden weggenomen ook met niet conventionele middelen. Bij de panden die al langere tijd leeg staan willen wij om tafel met de vastgoedhandelaren, is het mogelijk om tijdelijk te zakken met de verhuurprijs voor bijvoorbeeld een pop-up store. Alles is immers beter dan leegstand. Tevens willen wij de verloedering tegengaan van leegstaande panden door deze flexibel te bestemmen. De weekmarkt op de Breestraat biedt echt iets extra’s voor ons centrumgebied. Wel zien we dat de weekmarkt al steeds vroeger in de middag (deels) aan het afbouwen is. Om de sfeer zo lang mogelijk gezellig te houden zien wij graag dat de marktmeester ervoor zorgt toeziet dat de kraampjes tot tenminste 5 uur blijven staan. Zo kunnen ook de mensen, die laat in de middag nog een boodschap moeten doen gebruik maken van deze gezellige markt. We zullen middelen moeten vinden om de weekmarkt te versterken en uit te breiden. We hebben op de Breestraat een evenementenplein. Wij vinden het belangrijk dat deze dan ook intensief gebruikt gaat worden. Het liefst tijdens de openingstijden van de winkels, maar ook vele keren per jaar in de avond. Afsluiting  van de Breestraat voor creatieve en commerciële evenementen lijkt ons dan voor de hand liggen. Het afsluiten voor verkeer is makkelijk te realiseren door de middelen die al voor de weekmarkt bestaan.

  Buiten de winkels in ons centrumgebied verdienen ook de ondernemers buiten het centrum onze steun en vertrouwen. Het bestempelen van kansarme gebieden (transitiegebieden) in Beverwijk zien wij als een doodzonde. De bakker op de hoek en de kapper in het midden van een woonwijk hebben net zoveel bestaansrecht. Wij zullen hier dan ook geen ontmoedigingsbeleid voeren. We zijn terughoudend in het verstrekken van winkelbestemmingen, die in het kernwinkelgebied passen,  op nieuwe locaties buiten het centrum, maar zullen de winkelbestemmingen van de huidige ondernemingen beslist niet onvrijwillig afnemen of ontmoedigen, ook niet bij verkoop en vestiging van een nieuwe onderneming in hetzelfde pand.

  Wij geloven in marktwerking en zijn dan ook voor een vrijemarkteconomie. Dit houdt in dat de gemeente geen belemmeringen opwerpt tegen ondernemingen, die zich (willen) vestigen in Beverwijk.

  Tijdens de renovatie van de Breestraat is er tijdelijk gratis parkeren in het centrum ingesteld voor de donderdagavond en de zaterdag . Wij zien dat er veel meer auto’s op de parkeerplaatsen staan dan op de dagen dat het wel betaald parkeren is. Omdat  het aantal bezoekers inderdaad een positieve trend heeft laten zien, willen wij het parkeren op de donderdagavond en de zaterdag  (na 11 uur) blijvend gratis maken. Een belangrijk argument dat aangevoerd wordt tegen gratis parkeren is het feit dat winkelpersoneel dan hun auto dichtbij parkeert, waardoor bezoekers geen plek hebben. Om dit te voorkomen zien wij een mogelijkheid in het parkeren gratis maken vanaf 11 uur ’s morgens. Daarnaast zijn wij voorstander van gratis parkeren op de grote parkeerplaatsen in het stadscentrum, de financiële consequenties hiervan zullen onderzocht moeten worden. Dit betreft dan de parkeerplaatsen van het Beverhofplein, Meerplein, Marktplein en Stationsplein, met als visie dat automobilisten hun auto dan minder snel zullen parkeren in de vernieuwde Breestraat en de woonstraten. Wij willen bij een positief resultaat ook met onze ondernemers om tafel om te zien hoe we dit samen kunnen realiseren.

  De flexibele sluitingstijden in de horeca willen wij handhaven. De ondernemer heeft de vrijheid om zelf zijn openingstijden te bepalen. Tevens spreidt dit de overlast ’s nachts, omdat niet al het uitgaand publiek tegelijk de horeca wordt uitgezet.

  De horeca verdient wat Vrij! betreft wat meer vertrouwen. Het zijn stuk voor stuk hardwerkende ondernemers, die hun best doen om zich aan de regels te houden. De zeer strenge controles vanuit de gemeente op het nakomen van het Alcoholbeleid met betrekking tot jongeren vinden wij te ver gaan. Het zonder meer beboeten zodra een jongere een biertje vasthoudt vinden wij een stap te ver. Rekeninghoudend met de drukte is het immers voor ondernemers niet altijd mogelijk in de gaten te houden of een drankje wordt doorgegeven aan een minderjarige. Om dan meteen uit te gaan van een bewuste overtreding van de uitbater vinden wij te ongenuanceerd. Alcoholbeleid voor de jeugd dient primair gebaseerd te zijn op preventie en voorlichting

  Het inzetten van mystery guests om te controleren of de alcoholleeftijd en identificatieplicht wel wordt nageleefd is wat ons betreft een onnodige  vorm van wantrouwen vanuit de gemeente. Wij willen gaan werken vanuit een basis van vertrouwen, met goed contact met onze horeca. Pas als er een indicatie is dat een horecabedrijf zich bewust niet aan het alcoholpreventieplan houdt willen wij verdergaande handhaving in gaan zetten.

  De horeca kan leuke evenementen organiseren voor onze inwoners. Daarom vindt Vrij! het belangrijk dat het voor de horeca makkelijker en goedkoper wordt om een vergunning te verkrijgen. Dit geldt dan natuurlijk voor evenementen in de feestweek, maar ook evenementen buiten de feestweek die voor weinig overlast zorgen.

  Horecabedrijven met een terrasvergunning moeten zich houden aan de sluitingstijden van het terras. Om 00:00 moeten alle tafeltjes en stoeltjes binnen zijn. Wij merken ook dat hier heel streng op gehandhaafd wordt. Gezien het feit dat het effectief maar een aantal keer per jaar dusdanig mooi weer is, dat de mensen om 00:00 nog buiten willen zitten, pleiten wij voor een soepelere handhaving van de terrassluitingstijden. Laat de mensen rustig hun drankje leegdrinken en hang de ondernemer niet op, als er geen overlast is, aan de exacte sluitingstijd.

  Wanneer ondernemers iets organiseren bij een evenement zoals bijvoorbeeld bij Sinterklaas of de feestweek lijkt het alsof het de ondernemer meer moet kosten dan het oplevert. Het gevolg daarvan is dat steeds minder ondernemers mee willen of kunnen doen en leuke initiatieven worden tegengehouden. Als een ondernemer een buitentap plaatst op de feestweek moet hij daar grof geld voor betalen en haalt hij het er misschien niet eens uit. De bureaucratische rompslomp voor ondernemers willen wij aan banden leggen. Geen overregulering of bureaucratisch geneuzel, maar leuke evenementen organiseren waar mensen plezier kunnen maken en ondernemers geld aan verdienen.

  De feestweek in Beverwijk is een jarenlange traditie in onze stad. Een week van feesten en elkaar ontmoeten in een gezellige setting. Wij vinden het van belang dat de feestweek wat te bieden heeft voor al onze inwoners. De kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen. De afgelopen jaren is de feestweek steeds verder uitgedund en in elkaar geschoven. Waarbij de opkomst ook afneemt. Graag zouden wij willen proberen om in samenwerking met onze ondernemers en inwoners de feestweek weer in oude glorie te herstellen. Het is jammer om te zien dat het klaverjassen voor de ouderen geen onderdeel meer is van de feestweek, tevens is er helaas al jaren geen braderie meer. De wielerronde die traditioneel op de zondag plaatsvindt, was in 2017 op de woensdagavond tegelijk met het ringsteken. We vragen ons af of dit het aantal bezoekers heeft bevorderd en denken dat het beter is de wielerronde weer naar de zondag terug te plaatsen. De gemeente moet in het organiseren van de feestweek een ondersteunende rol hebben, een hoge mate van flexibiliteit in de vergunningsverlening is noodzakelijk. Tevens moet de gemeente een pro actieve houding aannemen en initiatieven vanuit de samenleving aanmoedigen en waar nodig ondersteunen. Een uitgangspunt hierin moet zijn: Hoe kunnen we als gemeente het beste onze horeca en inwoners faciliteren in het neerzetten van een zo’n divers mogelijke, fijne feestweek.

  Een goed georganiseerde kermis op het gebied van horeca en attracties is een cadeau aan en voor de  Beverwijkse bevolking. Mensen keken altijd uit naar de feestweek; vooral diegene die niet drie keer per jaar op vakantie kunnen. Er is echter weinig van over en dat komt mede door de instelling van de politiek. Het lijkt alsof het rendabel zijn het enige uitgangspunt is, maar hoe rendabel, met name ook in sociaal opzicht, is iets als er niemand meer komt?

  Buiten de feestweek zitten er natuurlijk nog 51 weken in het jaar en ook hiervoor geldt  dat wij initiatieven die Beverwijk bruisend maken, zoveel mogelijk willen ondersteunen. De instelling van de gemeente moet veranderen van: Ja, maar… naar Ja, graag… De organisatoren  moeten de evenementen voorzien van een sluitend financieel plaatje. Dit houdt echter niet in dat de gemeente nooit iets kan toevoegen als een evenement echt een visitekaartje voor geheel Beverwijk is. De aantrekkelijkheid van onze gemeente is er mee gediend als veel mensen van buiten Beverwijk ons bezoeken.

  De sinterklaasintocht wordt elk jaar georganiseerd in het centrum. Wat ons betreft heet de burgemeester Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten welkom. Verder werkt de gemeente positief mee aan de vergunningen die benodigd zijn voor dit evenement.

  Graag zouden wij zien dat er in Beverwijk rond de kerst een leuk evenement in kerstsferen georganiseerd wordt. Een hoop mensen doen hun kerstinkopen in de weekenden voor kerst en de afgelopen jaren hebben we de concurrentie gekregen van de kerstmarkten in Haarlem en Alkmaar. Een dergelijk evenement hier zou in onze ogen mogelijkheden scheppen om meer mensen naar Beverwijk te krijgen en onze lokale ondernemers onder de aandacht te brengen in de kerstperiode.

  Vuurwerk, traditioneel voor de afsluiting van het jaar. Het afsteken van vuurwerk is een traditie waar wij zeker aan vast blijven houden. De afgelopen jaren zijn er vuurwerkvrije zones ingevoerd in Beverwijk. Dieren zijn kwetsbaar voor vuurwerk, we zien dan ook het nut van vuurwerkvrije zones in rond de kinderboerderijen. Verdere uitbreiding van de vuurwerkvrije zones willen wij niet.. Tussen 31 december 18:00 en 1 januari 02:00 mag vuurwerk afgestoken worden. Onze handhavers hebben het op deze dagen altijd erg druk, de vuurwerkvrijezones handhaven legt er een extra druk op. De focus op deze dagen moet wat ons betreft liggen op het krachtig handhaven van het afsteken van illegaal vuurwerk en het onveilig en onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk (bijvoorbeeld: gooien naar dieren, mensen en auto’s). Wij zijn dus tegen een algeheel vuurwerkverbod, omdat wij als volkspartij heel goed snappen dat mensen het einde van het jaar willen vieren en zelfs uitkijken naar het gezamenlijk afsteken van vuurwerk. Het is een simpele vorm van vermaak waar veel Beverwijkers plezier aan beleven en dat zien wij niet graag stuk betuttelt door regelgeving.

  Een circus is een laagdrempelige manier voor kinderen om in contact te komen met dieren. Tevens is het een traditie om naar een circus te gaan. Op dit moment heeft de Beverwijkse politiek het circusplezier ingeperkt door het verbod op (wilde) dieren. Wij vinden deze beperking onnodig en tevens keuren we de voortrekkersrol van Beverwijk hierin af. Traditioneel zijn circusdieren onderdeel van de circusfamilies, die juist borg staan voor een prima dierenwelzijn.

  2: Ondernemerschap en evenementen

  Wij vinden het belangrijk dat Beverwijk op de kaart staat als bruisende stad waar veel gebeurt en ondernemers actief bij dragen aan het winkelplezier. Door de politiek is een aantal mooie initiatieven voor de stad in de kiem gesmoord.  De stad kampt nu met veel leegstaande winkels en wij kunnen het ons simpelweg niet permitteren om bedrijven die zich hier willen vestigen “nee” te verkopen. Het is in het belang van de stad en de werkgelegenheid om leegstand met kracht terug te dringen en daar is in de periode 2014-2018 te weinig aan gedaan. Wij dringen dan ook aan op de aanstelling van een krachtige city-manager, die actief Beverwijk zal promoten en er alles aan zal doen om kwalitatief goede winkels weer naar Beverwijk te krijgen. Er is weliswaar een nieuwe Breestraat gekomen, maar  heeft het vervolgens ontbroken aan een visie van “hoe nu verder”. Wij zien dat de ondernemers bij dit proces meer betrokken hadden kunnen worden. De Breestraat is de afgelopen jaren door middel van een grote investering gerenoveerd. Wij zien in dat de renovatie van de straat niet genoeg is om ons centrumgebied aantrekkelijk te houden. Door het ontbreken van een vervolgvisie zijn we in feite weer terug bij af. Als gemeente moeten wij een ondernemersvriendelijk klimaat creëren, waarin wij niet alleen  positief staan tegenover elke ondernemer die wil investeren in onze stad, ook zullen alle bureaucratische en politieke belemmeringen moeten worden weggenomen ook met niet conventionele middelen. Bij de panden die al langere tijd leeg staan willen wij om tafel met de vastgoedhandelaren, is het mogelijk om tijdelijk te zakken met de verhuurprijs voor bijvoorbeeld een pop-up store. Alles is immers beter dan leegstand. Tevens willen wij de verloedering tegengaan van leegstaande panden door deze flexibel te bestemmen. De weekmarkt op de Breestraat biedt echt iets extra’s voor ons centrumgebied. Wel zien we dat de weekmarkt al steeds vroeger in de middag (deels) aan het afbouwen is. Om de sfeer zo lang mogelijk gezellig te houden zien wij graag dat de marktmeester ervoor zorgt toeziet dat de kraampjes tot tenminste 5 uur blijven staan. Zo kunnen ook de mensen, die laat in de middag nog een boodschap moeten doen gebruik maken van deze gezellige markt. We zullen middelen moeten vinden om de weekmarkt te versterken en uit te breiden. We hebben op de Breestraat een evenementenplein. Wij vinden het belangrijk dat deze dan ook intensief gebruikt gaat worden. Het liefst tijdens de openingstijden van de winkels, maar ook vele keren per jaar in de avond. Afsluiting  van de Breestraat voor creatieve en commerciële evenementen lijkt ons dan voor de hand liggen. Het afsluiten voor verkeer is makkelijk te realiseren door de middelen die al voor de weekmarkt bestaan.

  Buiten de winkels in ons centrumgebied verdienen ook de ondernemers buiten het centrum onze steun en vertrouwen. Het bestempelen van kansarme gebieden (transitiegebieden) in Beverwijk zien wij als een doodzonde. De bakker op de hoek en de kapper in het midden van een woonwijk hebben net zoveel bestaansrecht. Wij zullen hier dan ook geen ontmoedigingsbeleid voeren. We zijn terughoudend in het verstrekken van winkelbestemmingen, die in het kernwinkelgebied passen,  op nieuwe locaties buiten het centrum, maar zullen de winkelbestemmingen van de huidige ondernemingen beslist niet onvrijwillig afnemen of ontmoedigen, ook niet bij verkoop en vestiging van een nieuwe onderneming in hetzelfde pand.

  Wij geloven in marktwerking en zijn dan ook voor een vrijemarkteconomie. Dit houdt in dat de gemeente geen belemmeringen opwerpt tegen ondernemingen, die zich (willen) vestigen in Beverwijk.

  Tijdens de renovatie van de Breestraat is er tijdelijk gratis parkeren in het centrum ingesteld voor de donderdagavond en de zaterdag . Wij zien dat er veel meer auto’s op de parkeerplaatsen staan dan op de dagen dat het wel betaald parkeren is. Omdat  het aantal bezoekers inderdaad een positieve trend heeft laten zien, willen wij het parkeren op de donderdagavond en de zaterdag  (na 11 uur) blijvend gratis maken. Een belangrijk argument dat aangevoerd wordt tegen gratis parkeren is het feit dat winkelpersoneel dan hun auto dichtbij parkeert, waardoor bezoekers geen plek hebben. Om dit te voorkomen zien wij een mogelijkheid in het parkeren gratis maken vanaf 11 uur ’s morgens. Daarnaast zijn wij voorstander van gratis parkeren op de grote parkeerplaatsen in het stadscentrum, de financiële consequenties hiervan zullen onderzocht moeten worden. Dit betreft dan de parkeerplaatsen van het Beverhofplein, Meerplein, Marktplein en Stationsplein, met als visie dat automobilisten hun auto dan minder snel zullen parkeren in de vernieuwde Breestraat en de woonstraten. Wij willen bij een positief resultaat ook met onze ondernemers om tafel om te zien hoe we dit samen kunnen realiseren.
  Tijdens de renovatie van de Breestraat is er tijdelijk gratis parkeren in het centrum ingesteld voor de donderdagavond en de zaterdag . Wij zien dat er veel meer auto’s op de parkeerplaatsen staan dan op de dagen dat het wel betaald parkeren is. Omdat  het aantal bezoekers inderdaad een positieve trend heeft laten zien, willen wij het parkeren op de donderdagavond en de zaterdag  (na 11 uur) blijvend gratis maken. Een belangrijk argument dat aangevoerd wordt tegen gratis parkeren is het feit dat winkelpersoneel dan hun auto dichtbij parkeert, waardoor bezoekers geen plek hebben. Om dit te voorkomen zien wij een mogelijkheid in het parkeren gratis maken vanaf 11 uur ’s morgens. Daarnaast zijn wij voorstander van gratis parkeren op de grote parkeerplaatsen in het stadscentrum, de financiële consequenties hiervan zullen onderzocht moeten worden. Dit betreft dan de parkeerplaatsen van het Beverhofplein, Meerplein, Marktplein en Stationsplein, met als visie dat automobilisten hun auto dan minder snel zullen parkeren in de vernieuwde Breestraat en de woonstraten. Wij willen bij een positief resultaat ook met onze ondernemers om tafel om te zien hoe we dit samen kunnen realiseren.

  De flexibele sluitingstijden in de horeca willen wij handhaven. De ondernemer heeft de vrijheid om zelf zijn openingstijden te bepalen. Tevens spreidt dit de overlast ’s nachts, omdat niet al het uitgaand publiek tegelijk de horeca wordt uitgezet.

  De horeca verdient wat Vrij! betreft wat meer vertrouwen. Het zijn stuk voor stuk hardwerkende ondernemers, die hun best doen om zich aan de regels te houden. De zeer strenge controles vanuit de gemeente op het nakomen van het Alcoholbeleid met betrekking tot jongeren vinden wij te ver gaan. Het zonder meer beboeten zodra een jongere een biertje vasthoudt vinden wij een stap te ver. Rekeninghoudend met de drukte is het immers voor ondernemers niet altijd mogelijk in de gaten te houden of een drankje wordt doorgegeven aan een minderjarige. Om dan meteen uit te gaan van een bewuste overtreding van de uitbater vinden wij te ongenuanceerd. Alcoholbeleid voor de jeugd dient primair gebaseerd te zijn op preventie en voorlichting

  Het inzetten van mystery guests om te controleren of de alcoholleeftijd en identificatieplicht wel wordt nageleefd is wat ons betreft een onnodige  vorm van wantrouwen vanuit de gemeente. Wij willen gaan werken vanuit een basis van vertrouwen, met goed contact met onze horeca. Pas als er een indicatie is dat een horecabedrijf zich bewust niet aan het alcoholpreventieplan houdt willen wij verdergaande handhaving in gaan zetten.

  De horeca kan leuke evenementen organiseren voor onze inwoners. Daarom vindt Vrij! het belangrijk dat het voor de horeca makkelijker en goedkoper wordt om een vergunning te verkrijgen. Dit geldt dan natuurlijk voor evenementen in de feestweek, maar ook evenementen buiten de feestweek die voor weinig overlast zorgen.

  Horecabedrijven met een terrasvergunning moeten zich houden aan de sluitingstijden van het terras. Om 00:00 moeten alle tafeltjes en stoeltjes binnen zijn. Wij merken ook dat hier heel streng op gehandhaafd wordt. Gezien het feit dat het effectief maar een aantal keer per jaar dusdanig mooi weer is, dat de mensen om 00:00 nog buiten willen zitten, pleiten wij voor een soepelere handhaving van de terrassluitingstijden. Laat de mensen rustig hun drankje leegdrinken en hang de ondernemer niet op, als er geen overlast is, aan de exacte sluitingstijd.

  Wanneer ondernemers iets organiseren bij een evenement zoals bijvoorbeeld bij Sinterklaas of de feestweek lijkt het alsof het de ondernemer meer moet kosten dan het oplevert. Het gevolg daarvan is dat steeds minder ondernemers mee willen of kunnen doen en leuke initiatieven worden tegengehouden. Als een ondernemer een buitentap plaatst op de feestweek moet hij daar grof geld voor betalen en haalt hij het er misschien niet eens uit. De bureaucratische rompslomp voor ondernemers willen wij aan banden leggen. Geen overregulering of bureaucratisch geneuzel, maar leuke evenementen organiseren waar mensen plezier kunnen maken en ondernemers geld aan verdienen.

  De feestweek in Beverwijk is een jarenlange traditie in onze stad. Een week van feesten en elkaar ontmoeten in een gezellige setting. Wij vinden het van belang dat de feestweek wat te bieden heeft voor al onze inwoners. De kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen. De afgelopen jaren is de feestweek steeds verder uitgedund en in elkaar geschoven. Waarbij de opkomst ook afneemt. Graag zouden wij willen proberen om in samenwerking met onze ondernemers en inwoners de feestweek weer in oude glorie te herstellen. Het is jammer om te zien dat het klaverjassen voor de ouderen geen onderdeel meer is van de feestweek, tevens is er helaas al jaren geen braderie meer. De wielerronde die traditioneel op de zondag plaatsvindt, was in 2017 op de woensdagavond tegelijk met het ringsteken. We vragen ons af of dit het aantal bezoekers heeft bevorderd en denken dat het beter is de wielerronde weer naar de zondag terug te plaatsen. De gemeente moet in het organiseren van de feestweek een ondersteunende rol hebben, een hoge mate van flexibiliteit in de vergunningsverlening is noodzakelijk. Tevens moet de gemeente een pro actieve houding aannemen en initiatieven vanuit de samenleving aanmoedigen en waar nodig ondersteunen. Een uitgangspunt hierin moet zijn: Hoe kunnen we als gemeente het beste onze horeca en inwoners faciliteren in het neerzetten van een zo’n divers mogelijke, fijne feestweek.

  Een goed georganiseerde kermis op het gebied van horeca en attracties is een cadeau aan en voor de  Beverwijkse bevolking. Mensen keken altijd uit naar de feestweek; vooral diegene die niet drie keer per jaar op vakantie kunnen. Er is echter weinig van over en dat komt mede door de instelling van de politiek. Het lijkt alsof het rendabel zijn het enige uitgangspunt is, maar hoe rendabel, met name ook in sociaal opzicht, is iets als er niemand meer komt?

  Buiten de feestweek zitten er natuurlijk nog 51 weken in het jaar en ook hiervoor geldt  dat wij initiatieven die Beverwijk bruisend maken, zoveel mogelijk willen ondersteunen. De instelling van de gemeente moet veranderen van: Ja, maar… naar Ja, graag… De organisatoren  moeten de evenementen voorzien van een sluitend financieel plaatje. Dit houdt echter niet in dat de gemeente nooit iets kan toevoegen als een evenement echt een visitekaartje voor geheel Beverwijk is. De aantrekkelijkheid van onze gemeente is er mee gediend als veel mensen van buiten Beverwijk ons bezoeken.

  De sinterklaasintocht wordt elk jaar georganiseerd in het centrum. Wat ons betreft heet de burgemeester Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten welkom. Verder werkt de gemeente positief mee aan de vergunningen die benodigd zijn voor dit evenement.

  Graag zouden wij zien dat er in Beverwijk rond de kerst een leuk evenement in kerstsferen georganiseerd wordt. Een hoop mensen doen hun kerstinkopen in de weekenden voor kerst en de afgelopen jaren hebben we de concurrentie gekregen van de kerstmarkten in Haarlem en Alkmaar. Een dergelijk evenement hier zou in onze ogen mogelijkheden scheppen om meer mensen naar Beverwijk te krijgen en onze lokale ondernemers onder de aandacht te brengen in de kerstperiode.

  Vuurwerk, traditioneel voor de afsluiting van het jaar. Het afsteken van vuurwerk is een traditie waar wij zeker aan vast blijven houden. De afgelopen jaren zijn er vuurwerkvrije zones ingevoerd in Beverwijk. Dieren zijn kwetsbaar voor vuurwerk, we zien dan ook het nut van vuurwerkvrije zones in rond de kinderboerderijen. Verdere uitbreiding van de vuurwerkvrije zones willen wij niet.. Tussen 31 december 18:00 en 1 januari 02:00 mag vuurwerk afgestoken worden. Onze handhavers hebben het op deze dagen altijd erg druk, de vuurwerkvrijezones handhaven legt er een extra druk op. De focus op deze dagen moet wat ons betreft liggen op het krachtig handhaven van het afsteken van illegaal vuurwerk en het onveilig en onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk (bijvoorbeeld: gooien naar dieren, mensen en auto’s). Wij zijn dus tegen een algeheel vuurwerkverbod, omdat wij als volkspartij heel goed snappen dat mensen het einde van het jaar willen vieren en zelfs uitkijken naar het gezamenlijk afsteken van vuurwerk. Het is een simpele vorm van vermaak waar veel Beverwijkers plezier aan beleven en dat zien wij niet graag stuk betuttelt door regelgeving.

  Een circus is een laagdrempelige manier voor kinderen om in contact te komen met dieren. Tevens is het een traditie om naar een circus te gaan. Op dit moment heeft de Beverwijkse politiek het circusplezier ingeperkt door het verbod op (wilde) dieren. Wij vinden deze beperking onnodig en tevens keuren we de voortrekkersrol van Beverwijk hierin af. Traditioneel zijn circusdieren onderdeel van de circusfamilies, die juist borg staan voor een prima dierenwelzijn.

  3: Zorg

  Bij aanbestedingen voor zorg door de gemeente Beverwijk wordt een gesprek aangegaan met aanbieders van zorg om niet te begrijpen regels en bureaucratie terug te dringen.  Aanbestedingen onder de kostprijs zijn onacceptabel. Om het dreigende tekort aan zorgpersoneel te kunnen keren is het nodig dat medewerkers weer plezier in hun werk krijgen en gaan doen waar ze goed in zijn en voor zijn opgeleid.  Dus niet met de klok in de hand en onzinnige controlelijstjes maar met hart en ziel zorg kunnen verlenen.

  Beverwijkse minima kunnen worden geholpen met een Beverwijkse zorgverzekering waarbij het eigen risico zo groot mogelijk is meeverzekerd.  Bij mensen, die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Beverwijk, wordt de premie ingehouden op de uitkering en door de gemeente betaald aan de zorgverzekeraar.  Dit om te voorkomen dat mensen steeds dieper wegzakken in het financiële moeras en uiteindelijk onverzekerd zijn en met hoge boetes worden geconfronteerd.

  De afgelopen jaren stonden in het teken van de decentralisaties, waarbij de verantwoordelijkheden werden verschoven vanuit de landelijke overheid naar de gemeentes. De wmo ondersteunt mensen bij het zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Hierbij is het thuis kunnen blijven wonen van groot belang. Vrij! vindt het belangrijk dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat het voor de mensen overzichtelijk blijft, vinden we het belangrijk dat er op elk gezin één regisseur staat. Hierbij vinden wij de samenwerking met en vanuit de sociale wijkteams belangrijk. Door de decentralisatie is de aanbesteding van de zorg en het contact met de particuliere zorgaanbieders ook verschoven naar de gemeente. Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de zorgaanbieders, wij zien graag dat de gemeente de controlefunctie hierop nauwkeuriger uitvoert. Dit om kwalitatief de beste zorg te kunnen blijven garanderen voor onze inwoners. Hierbij gaat het niet om de tijd, maar om de kwaliteit.

  In de jeugdzorg is het cruciaal dat de focus op de kinderen en de gezinnen ligt. Om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk op elkaar aansluit moet er op één gezin ook één begeleider staan. Daarbij is vroege signalering van problematiek belangrijk om escalatie te voorkomen. Hierbij is een goede samenwerking tussen scholen, huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin onmisbaar. We ontvangen signalen dat er lange wachtlijsten zijn in zowel de eerste als de tweedelijns hulpverlening . Dit zorgt ervoor dat er niet preventief gewerkt kan worden en de problematiek vaak erg groot is als de jongeren aan de beurt zijn. We moeten in het oog houden dat de gemeentelijke budgetten minder op gaan aan bureaucratische handelingen en beter terecht komen bij de mensen in het werkveld. Een wijkgerichte aanpak is van toegevoegde waarde, omdat de lijntjes dan korter zijn en signalering van problemen vaak sneller gaat. De gemeente is als regisseur verantwoordelijk voor de continuïteit van de jeugdzorg. Waarbij het van groot belang is dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft.

  Er is geconstateerd dat veel 16-18 jarigen vastlopen. Schoolverzuim is hier een belangrijk signaal van. Verbetering van de handhaving van de leerplicht zou dit probleem in de beginfase kunnen ondervangen. Vrij! dringt aan op toezicht dat alle schoolverlaters met een startkwalificatie de maatschappij in gaan. Uitbreiding van de Beverwijkse leerplichtambtenaar met het regionaal meldingscentrum lijkt ons gewenst.

  In 2015 is de participatiewet in werking getreden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking of ondersteuningsbehoefte aan het werk kunnen bij een regulier bedrijf. De samenwerking met de andere IJmondgemeenten vindt Vrij! belangrijk om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de gestelde kaders. De menselijke maat mag niet uit het oog verloren worden, een positieve bejegening is dan ook vereist.

  Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen hebben via de participatiewet allemaal dezelfde arbeidsverplichtingen gekregen. Daarnaast kunnen gemeenten een tegenprestatie vaststellen. Wij vinden het belangrijk dat bijstandsgerechtigden deel blijven nemen aan de maatschappij en waar mogelijk weer terug stromen in het arbeidsproces. Vrijwilligerswerk kan daarin een opstap zijn om werkritme en contacten op te bouwen. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de strafmaatregel als de bijstandsgerechtigden niet aan hun verplichtingen voldoen, daar we begrijpen dat dit soms noodzakelijk is, streven we wel naar een persoonlijke en gerichte aanpak. Deze aanpak is in eerste instantie gericht op ondersteunen en daarna pas op strafkorting.

  Uit GGD onderzoek blijkt dat de eenzaamheid onder Beverwijkse ouderen onaanvaardbaar hoog is. Via gecoördineerde inzet van de sociale wijkteams moet deze eenzaamheidproblematiek worden teruggedrongen. Van belang daarbij is de persoonlijke aandacht. Wij zien graag dat de deskundigheid van de sociale wijkteams wordt uitgebreid met kennis op het gebied van huisvesting en  fiscale regelingen voor ouderen. Algemene informatie op het gebied van zorgindicatie voor ouderen moet toegankelijker en inzichtelijker worden gemaakt. De gemeente dient in de informatievoorziening een leidende rol te vervullen.

  4: Verkeer

  Beverwijk is een verkeersknooppunt met veel doorgaand verkeer. Wij vinden een vlotte doorstroming van het verkeer belangrijk. Daarbij is een goed onderhoud van de wegen uitermate belangrijk. Met spoed dient de achterstand die is ontstaan in de vorige collegeperiode worden ingehaald

  Het wegenonderhoud moet systematisch ingepland worden. De werkzaamheden moeten niet met elkaar conflicteren. Als er een belangrijke toegangsweg dicht is, dan plannen we de andere wegen even wat later. Het onnodig vastlopen van het verkeer is een voortdurende ergernis, waaraan een eind moet worden gemaakt. Daarom vinden wij een duidelijke langtermijnplanning belangrijk.

  De Alkmaarseweg is een van de belangrijke toegangswegen naar onze stad. De reconstructie van het meest Noordelijke deel (30 km deel) heeft niet de voordelen opgeleverd die werden verwacht  en er is veel ontevredenheid over. We zouden graag onderzoeken hoe de situatie kan worden verbeterd. Het weghalen van de afslag vanaf het Oostelijke gedeelte van de Plesmanweg heeft als negatief bij-effect dat mensen onnodig door de woonbuurt om moeten rijden en ook vaak overgaan tot de illegale actie. Veranderingen zijn nodig.

  Veiligheid is in het verkeer natuurlijk het allerbelangrijkste, daarom moet de gemeente zich altijd inzetten voor het veiliger maken van gevaarlijke verkeerssituaties. Het moet voor burgers makkelijker worden om een gevaarlijke verkeerssituatie te melden aan de gemeente. Op enkele punten zullen verkeersspiegels misschien positief kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid.

  Ook bij het groenonderhoud moet rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid. De verkeersdeelnemers moeten gemakkelijk over de bebossing heen kunnen kijken. Denk dan aan de bosjes in bochten, bij afslagen en naast uitritten. Het onderhoud op deze gevaarlijke plekken mag beslist niet uitgesteld worden en heeft de hoogste prioriteit.

  Op plaatsen in Beverwijk, waar parkeeroverlast (dubbelparkeren en illegaal parkeren buiten de vakken) voor gevaarlijke situaties zorgt willen wij extra gaan handhaven.

  Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen in Beverwijk veilig naar school kunnen. Een belangrijk onderdeel hierin is de verkeerssituatie rond de scholen. Helaas is deze nog verre van optimaal. Aan de ene kant willen wij samen met betrokkenen om tafel om te kijken hoe de wegen veiliger gemaakt kunnen worden. Als dit met kleine investeringen mogelijk is, willen we hier constructief mee omgaan. De andere kant is de rol van onze inwoners. Ouders/verzorgers die even snel de kinderen af moeten zetten/ophalen met de auto en dubbel parkeren of snel wegrijden. Het lijkt vaal alsof de ouder hun het liefst de klas in willen rijden. Dit zorgt vaak voor gevaarlijke situaties en hier willen wij strenger op handhaven.

  Naast de rol van de automobilist is er ook een verantwoordelijkheid bij de kinderen die deelnemen aan het verkeer. We zien steeds vaker dat jongeren met een koptelefoon op en smartphone in de hand op de fiets zitten. Hierdoor zijn ze afgeleid en letten ze niet goed op het verkeer om zich heen. Wij willen met de scholen om tafel om bij de verkeersprojecten ook de focus te leggen op de rol van de leerlingen in het verkeer. Onze jongeren al op jonge leeftijd bewust maken van het feit dat het verkeer iets is wat je samen doet en niet samengaat met het gebruik van telefoons en het luisteren van (harde) muziek.

  Het openbaar vervoer is een belangrijke voorziening voor onze inwoners. Vrij! vindt het belangrijk dat mensen op een goede wijze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarbij zijn we afhankelijk van de vervoerders. Het Stationsplein is geheel vernieuwd en ook hebben we een ondergrondse fietsenstalling om het treinverkeer te stimuleren. Toch zien we dat steeds minder treinen station Beverwijk aandoen. Wij vinden het een taak van de gemeente om met de NS om tafel te blijven gaan om druk te leggen op het belang van de Kennemerlijn. Meer treinen in de spits is noodzakelijk.

  De bussen worden gebruikt om delen van Beverwijk aan elkaar te verbinden en ook voor langere reizen buiten de gemeentegrenzen. Wij vinden  een spreiding van de bushaltes over heel Beverwijk belangrijk. Het is belangrijk om de huidige buslijnen te behouden.  Bij routewijzigingen moet er beter gemonitord worden of de bereikbaarheid van alle delen van Beverwijk gehandhaafd blijft.

  5: Onderwijs, jongeren en sport

  De voor- en vroeg- schoolse educatie is erop gericht dat taalachterstanden bij jonge kinderen al vroeg geconstateerd en aangepakt worden. Wij vinden het erg belangrijk dat elk kind gelijke kansen krijgt in het onderwijs en hechten er dan ook veel waarde aan dat de taalachterstanden al zoveel mogelijk zijn weggewerkt voordat de kinderen in groep 3 terecht komen. Tevens zorgt dit er ook voor dat de leerkrachten hun tijd en aandacht gelijkwaardiger kunnen verdelen over alle leerlingen in de klas. Alhoewel de voor-en vroegschoolse educatie effectief is gebleken, blijkt ook dat een hele groep jonge kinderen nog niet bereikt wordt. Vaak wordt de taalachterstand geconstateerd bij het consultatiebureau, maar het is vrijwillig om dit met je kind te bezoeken. Wij willen samenwerken met de buurten, scholen, buurthuizen en gebedsinstellingen om taalachterstanden op jonge leeftijd te signaleren. Hierin vinden wij een actievere aanpak van de gemeente gewenst.

  Daarnaast zien wij in dat het zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind is dat één of beide ouders de Nederlandse taal machtig is. Na constatering van een taalachterstand bij jonge kinderen willen wij indien nodig de ouder(s) stimuleren om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld met les in het buurthuis of een taalmaatje. Waar mogelijk willen wij helpen om deze verbindingen te leggen.

  Het aanbieden van een huiswerkklas in het voortgezet onderwijs is soms lastig en daarom worden ouders vaak doorverwezen naar dure, particuliere initiatieven. De consequentie hiervan is dat niet alle leerlingen, die het nodig hebben, er gebruik van kunnen maken. School’s cool! is een initiatief dat al in meerdere gemeentes draait. Het is gestuurd vanuit de gemeente en maakt gebruik van vrijwilligers en donateurs. School’s cool koppelt vrijwillige mentoren aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit met als doel dat de leerling dankzij de individuele coaching de schoolcarrière goed start in de brugklas met meer kans op betere leerresultaten. Graag zien wij dat Beverwijk zo’n initiatief omarmt.

  In de afgelopen periode is er een streng preventieplan voor alcohol vastgesteld. Vanuit de gemeente is het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren een speerpunt geworden. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid van deze primair bij de ouders ligt. Inzetten op het informeren van ouders en kinderen over de gevaren van alcohol via scholen en jongerenwerk moedigen wij aan. Het strenge, strafrechtelijk handhaven vinden wij te ver gaan. Op dit moment wordt een jongere gelijk naar HALT gestuurd, als hij buiten betrapt wordt met alcohol. HALT is wat ons betreft een straf voor als je anderen tot last bent. Op het moment dat een minderjarige alcohol nuttigt, maar verder geen overlast veroorzaakt vinden wij het informeren van de ouders afdoende.

  Het is belangrijk voor kinderen dat zij buitende school om hun energie kwijt kunnen in de buitenlucht. Daarom kent Beverwijk een divers aanbod voor speelplaatsen voor verschillende leeftijden. De spreiding van de kinderen moet in de gaten gehouden worden en waar nodig moeten speeltoestellen verplaatst worden naar buurten waar meer kinderen van een bepaalde leeftijd wonen.

  Op sommige speelplaatsen zien we geregeld dat de speelplaats geclaimd wordt door een bepaalde groep en dat andere groepen kinderen buitengesloten  worden. Dit vinden we ongewenst. Aangezien het belangrijk is dat alle kinderen er kunnen spelen willen wij initiatieven van Welzijnswerk waarbij een middag georganiseerd wordt met begeleiders ondersteunen. Tevens willen wij hiervoor de banden met de jongerenwerkers aanhalen en deze meer inzetten rond de speelplaatsen.

  Om vuil rond speelplaatsen te voorkomen willen wij samen met de jongerenwerkers kijken naar leuke initiatieven om de prullenbakken op te leuken voor kinderen. Zodat zij eerder geneigd zijn hun afval in de bak te gooien.

  Wij willen waar mogelijk vrijwilligers in zetten om de speelplaatsen schoon te houden en eventueel kleine reparaties te doen. Mensen in de bijstand zoude wij op deze manier positief kunnen aanmoedigen.

  Sport is een kerntaak van de gemeente.

  Het is belangrijk voor de gezondheid en het sociale leven van onze inwoners dat zij de mogelijkheid hebben om een sport te beoefenen. Of dit nu in de open lucht is of op een vereniging. Sport moet laagdrempelig en bereikbaar zijn voor onze inwoners. Ook onze jeugd moet in staat zijn een sport te beoefenen. De gemeentelijke tegemoetkoming die er bestaat voor kinderen uit arme gezinnen willen wij in stand houden.

  De verenigingen draaien grotendeels op vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten zo goed mogelijk ondersteund worden, zij zijn het hart van het verenigingsleven. Wij willen mensen die in de bijstand zitten aanmoedigen om vrijwilligerswerk te gaan verrichten. Zo helpen zij de verenigingen en doen ze tevens werkritme en ervaring op voor als ze weer een betaalde baan vinden, tevens doen ze sociale contacten op.

  Wij zijn voor het heroverwegen van de inrichting van het gehele sportpark Adrichem, park Overbos en de hockeyvelden. Hierbij kijken wij naar de behoefte van de grootste clubs, waarbij mogelijk woningbouw als financiering kan dienen.

  6: Ruimtelijke ordening, economie en regionale samenwerking

  De gemeente gaat een soepeler beleid voeren wat betreft vergunningen. Waar mogelijk wordt de vergunningsplicht afgeschaft en zo nodig vervangen door een meldingsplicht. Dit is kostenbesparend voor de gemeente en de aanvrager. Wel vinden wij het belangrijk dat de buren gericht worden ingelicht over de aangevraagde bouwvergunningen. Het plaatsen in de lokale krant vinden wij in deze tijd niet afdoende. We zouden graag zien dat dit ook online op de gemeentewebsite makkelijk is terug te vinden.

  Wij hebben vertrouwen in de Beverwijkse inwoners en geloven dan ook dat zij zelf in staat zijn om te gaan met de verantwoordelijkheid van het bouwen. Wij vinden het invoeren van het welstandsvrij bouwen dan ook een zeer goede maatregel en wij willen dit in de toekomst als vast beleid gaan hanteren. In de meeste gevallen zal er namelijk geen probleem zijn en tegen excessen kan nog altijd worden opgetreden. Het vermindert de regeldruk, versoepelt het proces en is kostenbesparend.

  We vinden het wenselijk dat mooie gebouwen in stand blijven. De gemeente moet hierbij een actief positief beleid voeren. Als de gemeente besluit dat een gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst zal de eigenaar daarvan volledig schadeloos worden gesteld.

  In Beverwijk leven we onder de rook van Tata Steel. Veel van onze inwoners werken voor Tata. Ook veel van onze bedrijven doen opdrachten ze. Tata Steel is wat dat betreft de economische spil in de regio. We vinden het belangrijk om een goede verstandhouding te koesteren. Zeker in deze tijd waar een fusie met het Duitse ThyssenKrupp  is overeengekomen,  een fusie die ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid in onze regio.

  De Beverwijkse Bazaar is een geweldige mooie attractie. Mensen komen van ver om te winkelen in de vele hallen. Wij vinden een goede samenwerking met de Bazaar belangrijk, zowel op het gebied van veiligheid als economie, met namen omdat de werkgelegenheid van de Beverwijkse bazaar van groot belang is.

  Beverwijk is gebaat bij een goede werkgelegenheid. De gemeente zal dan ook voor zover dit past binnen de wettelijke mogelijkheden bij voorkeur bij lokale bedrijven aanbesteden voor projecten en diensten.  In ieder geval zullen lokale bedrijven worden uitgenodigd bij aanbestedingen.

  Wij willen de afstand tussen de burger en de gemeente niet verder vergroten en zijn (voorlopig) tegen een fusie met Heemskerk en Velsen. Wel zijn wij voor intensievere samenwerking tussen de gemeenten met betrekking tot stadsgrensoverschrijdende voorzieningen, denk dan aan het theater, zwembad, scholen, bibliotheek etc. Wij hechten aan de Beverwijkse identiteit als stoere arbeidersstad, wij willen dit niet verloren zien gaan en opgeslokt worden door een grote IJmondgemeente.

  Een betere verbinding tussen de A8 en de A9 is van groot belang. Op dit moment liggen er nog altijd meerdere varianten ter tafel om deze verbinding tot stand te brengen. De golfbaanvariant loopt vlak langs de Broekpolder. Dit zal voor geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit zorgen in de Broekpolder. Deze overlast voor inwoners van de Broekpolder vinden wij onacceptabel. In het verleden heeft de gemeente Beverwijk zich uitgesproken voor de Heemskerkvariant. Wij zien dit ook als de beste optie. Reeds in 2014 heeft de gemeente 2,1 miljoen euro gereserveerd als bijdrage voor de aanleg van de verbinding A8-A9. Vrij! wil dit geld alleen bijdragen als de Heemskerkvariant wordt doorgevoerd. We gaan niet meebetalen aan verslechterde omstandigheden voor onze eigen inwoners.

  7: Financiën en gemeente

  De begroting van de gemeente moet elk jaar dekkend zijn. Het blijven inzetten van onze reserves om de begroting dekkend te krijgen is onacceptabel. Wij willen geen lastenverzwaring voor onze burgers en ondernemers, dus zal er bij tegenvallende inkomsten bezuinigd moeten worden.

  Het subsidiëren van culturele activiteiten is een luxe. Zo lang Beverwijk nog altijd moeite heeft om de begroting rond te krijgen zonder terug te vallen op de reserves is wat ons betreft cultuur een van de eerste zaken waar op bezuinigd kan worden. Als een culturele activiteit echt toegevoegde waarde heeft betalen de mensen die er gebruik van maken graag zelf voor het bezoek. Daarnaast zien wij steeds meer subsidieverstrekkingen (bijvoorbeeld Young Art) aan evenementen waarbij de kaartprijs al hoog is. Aangezien deze evenementen toch al niet toegankelijk zijn  voor een groot deel van onze inwoners zien wij de subsidie niet als nuttig voor de Beverwijkse samenleving.

  Ons theater heeft een regionale functie en brengt veel van onze Beverwijkers in contact met cultuur. Het Kennemer Theater heeft in de afgelopen periode op veel steun van de gemeente kunnen rekenen. Zo krijgen ze nieuwe stoelen en een trekkenwand. Bij de presentatie van het Kennemer Theater werd duidelijk gemaakt dat ze door deze verbeteringen in staat zijn om meer en grotere voorstellingen naar Beverwijk te halen. Dit zien wij als een toegevoegde waarde voor onze inwoners. We gaan er echter van uit dat door deze nieuwe investeringen efficiënter kan worden gewerkt.

  Overigens vinden wij dat op de kortst mogelijke termijn moet worden onderzocht of het Kennemer Theater kan worden verplaatst naar een locatie bij het station.

  Vrij! vindt een goede relatie tussen het college en de inwoners erg belangrijk. Daarom willen wij het wekelijkse spreekuur op de donderdag herinvoeren.

  Te vaak merken we dat de ambtenaren onvoldoende de stad kennen en niet weten over welk deel van de stad het gaat of hoe de samenstelling en functie van een wijk is. Wij zien een voordeel in het aanstellen van ambtenaren die binding hebben met Beverwijk en goed bekend zijn met de stad.

  Vrij! is een groot voorvechter van openheid en openbaarheid daarbij hoort dat politieke ambtsdragers zich verantwoorden. Daarom dient op de website van de gemeente duidelijk aangegeven te worden hoe het stemgedrag van de raadsleden geweest is en welke uitspraken door hen zijn gedaan in de vergaderingen. Wij zien dat dit op sommige gemeentewebsites al goed werkt (oa. Nieuwkoop) en zien hier voor Beverwijk een kans om de gemeente transparanter te maken voor onze inwoners.

  8: Wijk aan Zee

  Wijk aan Zee, een zelfstandig dorp binnen de gemeentegrenzen van Beverwijk.  Een dorp met een eigen identiteit en trots voor de lokale samenleving. Daarom verdient Wijk aan Zee ook een eigen paragraaf. Wijk aan Zee is als toeristendorp immers een aparte gemeenschap binnen onze gemeente.

  Trots zijn we erop dat Wijk aan Zee ook in 2017 weer de Blauwe Vlag verdient heeft. Het is een onderscheiding voor het schone en veilige strand. Wij willen er dan ook alles aan doen om ook in de toekomst deze Blauwe Vlag voor Wijk aan Zee te blijven behalen.

  Het schoonhouden van het strand is daarbij een belangrijke peiler. De initiatieven vanuit de Wijk aan Zeese samenleving om het strand en het dorp schoon te maken vinden wij prijzenswaardig. Vrij! hoopt dan ook dat deze schoonmaakacties succesvol blijven. Wij zien het leveren van de schoonmaakspullen als taak van de gemeente en werken hier dan ook graag aan mee.

  We zijn er fel op tegen dat door hoge tarieven van de gemeente de particuliere strandhuisjes onbetaalbaar dreigen te worden.

  De eerste stappen zijn gezet, maar wij willen eraan blijven werken om het strand voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Dus ook voor mensen die slecht ter been of gehandicapt zijn. Het moet mogelijk worden om makkelijker met een rolstoel of rollator het strand op te komen. Hierin zien wij het aanleggen van (tijdelijke) looppaden als een oplossing.

  Wij zijn blij met de evenementen die er in Wijk aan Zee georganiseerd worden. De smaakmarkt is een begrip geworden, waar mensen gezellig samenkomen. En natuurlijk zijn het Meifestival en de kofferbakkenmarkt, net als de jaarlijkse zeepkistenrace niet meer weg te denken. Ook willen wij andere initiatieven aanmoedigen.

  Op dit moment is er een voornemen van het college om kampeerterrein Aardenburg te sluiten. Op deze locatie wil het college veertig nieuwbouwwoningen bouwen. Wij zien andere locaties hiervoor die meer geschikt zijn en vinden het onwenselijk dat een goedlopende camping gesloten wordt.

  De afgelopen jaren is door de westelijke randweg de toegang tot Wijk aan Zee aanzienlijk verbeterd.  en is er een rotonde aangelegd. De rotonde Zeestraat/Binnenduinweg wordt door veel fietsers als gevaarlijk ervaren, omdat de voorrangsregeling ontbreekt. Wij willen de provincie overtuigen van de noodzaak de voorrangssituatie aan te passen.

  De bereikbaarheid van Wijk aan Zee is op de zonnige, drukke dagen moeilijk. Vaak stroopt het verkeer richting Wijk aan Zee al vroeg op en ’s avonds zie je hetzelfde maar dan in de omgekeerde richting. Het moet mogelijk zijn om de verkeersdrukte te verminderen door bijvoorbeeld tegen geringe betaling (kostendekkend) pendelbussen in te zetten. Ook zien wij nog steeds het belang in van een tweede ontsluitingweg van Wijk aan Zee.

  9: Asielbeleid en integratie

  Beverwijk zal geen pro actief beleid voeren ten opzichte van een vluchtelingenopvang of een asielzoekerscentrum. Wij zullen ons beperken tot de wettelijke eisen.

  Beverwijk moet wettelijk elk jaar statushouders huisvesting bieden. Voldoen aan deze wettelijke norm is wat ons betreft afdoende. De wachtlijsten voor de sociale huurwoningen in Beverwijk zijn lang en wij merken dat deze langer worden. Beverwijkers moeten binnen een normale termijn een sociale huurwoning kunnen krijgen. Asielzoeker mogen daarin geen voorrang krijgen.

  Nadat de asielzoekers gehuisvest zijn merken we vaak nog problemen bij de integratie, dit door gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en ander culturele gebruiken. Dit zorgt ervoor dat er in sommige wijken steeds minder sociale cohesie is. Wij vinden het belangrijk om de asielzoekers zodanig te verdelen, dat gettovorming wordt tegengegaan en de samenhang in de buurt gewaarborgd blijft.

  De statushouders die in Beverwijk een woning toegewezen krijgen willen wij zo snel mogelijk laten integreren in Beverwijk. Kennis van de Nederlandse taal is hierbij van groot belang om isolatie en groepsvorming te voorkomen. Het zou mooi zijn als deze mensen zo snel mogelijk klaargestoomd kunnen worden als deelnemer aan de arbeidsmarkt. Om dit proces te versnellen vinden wij het belangrijk dat er bemiddeld wordt in het aanbieden van een passende vrijwilligersbaan. Op deze manier komen de nieuwkomers onder de mensen, leren ze sneller de Nederlandse taal en gewoonten en doen ze al werkervaring en werkritme op.

  Internationale Schakelklassen zijn klassen waar leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar vanuit alle delen van de wereld de kans krijgen om binnen twee jaar de Nederlandse taal te leren. Vervolgens kunnen ze doorstromen naar een reguliere middelbare school op hun niveau. Tevens maken de leerlingen in deze klas kennis met de Nederlandse samenleving. Wij hebben begrepen dat de huisvesting van de ISK een probleem is geworden. Toch vinden wij een dergelijke voorziening voor leerlingen, met het oog op integratie en het geven van eerlijke kansen aan leerlingen van buiten Nederland, belangrijk. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken om de ISK te huisvesten op het Kennemer College Büllerlaan, omdat zij te maken hebben met een teruglopend leerlingen aantal.