Meteen naar de inhoud

Partijprogramma Vrij!
-
Periode 2022 - 2026

Partijprogramma Vrij!
-
Periode 2022 - 2026

Lees hieronder ons verkiezingsprogramma voor 2022-2026 of klik hier om het als PDF-bestand te downloaden.

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Inleiding

  Vier jaar geleden deed Vrij! als nieuwe partij mee aan de verkiezingen. We werden verkozen en begonnen onbevangen aan onze rol in de oppositie. We deden er alles aan om Beverwijk en Wijk aan Zee veiliger, mooier, gezonder en beter te maken voor onze inwoners. Soms lukte dat, soms faalden we en vaak waren we een roepende in de woestijn. We geven nooit op en strijden altijd door.

  We doken in kortlopende dossiers en in langlopende dossiers. We doken in kleine dossiers en in grote dossiers. Van Tata Steel tot caravanstandplaats. Vrij! is uw lokale partij. Altijd stellen we uw belang voorop en vaak werden we getriggerd door onrecht.

  Vaak gingen we strijdend ten onder aan de meerderheid van de coalitie van VVD, GL, D66 en CDA, maar onderstaande zaken hebben we de afgelopen jaren concreet behaald:

  • Het opnemen van schimmel- en vochtproblematiek in de prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties.Het op de agenda zetten van de grafietregens, enkele weken later explodeerde dat dossier en sindsdien zitten we er bovenop.
  • De blauwe loper naar de zee voor mindervaliden.
  • Het transformatorstation moet voldoen aan de NSG-richtlijn, er mag dus geen
  • hoorbaar geluid (bromtoon) zijn.
  • We zorgden ervoor dat er expertise wordt ingehuurd voor het transformatorstation, zodat we als gemeente zo goed mogelijk kunnen opkomen voor onze inwoners in dit dossier.
  • Na jaren strijden is er extra geld gestort in een reserve voor wegenonderhoud, zodat we onze wegen beter op orde kunnen krijgen, want dat is hoognodig
  • Grote en onbetaalbare ambities, zoals theater en zwembad, werden gestopt. Zodat onze financiële positie houdbaar blijft en uw belastingen niet drastisch omhoog hoeven.
  • Het door ons gewenste gratis parkeren op zaterdag is gelukt, nu de rest van de week nog.
  • Participatie is hoog op de agenda van de raad gekomen. Onze fractievoorzitter is voorzitter van de begeleidingscommissie participatie. De uitvoering moet nog beter.

  De afgelopen vier jaar hebben we te maken gehad met een college van onderzoeken en visies. Er zijn tonnen over de balk gesmeten om er vervolgens achter te komen dat we geen geld hebben voor prestigeprojecten. Ondertussen werd ons regulier onderhoud steeds matiger uitgevoerd. We hebben wel een onderzoek naar een onbetaalbaar theater en zwembad, maar de Noorderkade is afgesloten vanwege instortingsgevaar. Het is tijd voor een realistisch beleid. Geen onderzoeken, maar actie!

  Speerpunten

  Veiligheid voorop
  Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Beverwijk. We richten ons op probleemgebieden en specifiek op drugsoverlast en jeugdoverlast. De handhaving gaat zich richten op echte problemen.

  Woningen voor Wijkers
  We gaan realistisch en op korte termijn woningen bouwen. Bij sociale huurwoningen krijgen inwoners van Beverwijk voorrang.

  Gezondheid op 1
  Tata moet zo snel mogelijk GEZOND gaan produceren. De gemeente schuift niet langer af, maar pakt haar verantwoordelijkheid.

  Feilloos verkeer
  We pakken achterstallig wegenonderhoud versneld aan. Iedereen moet makkelijk van A naar B kunnen komen, daarbij is ook ruimte voor de auto.

  Gratis parkeren
  In het centrum voeren wij gratis parkeren in op de grote parkeerterreinen.

  Makkelijk ondernemen
  Beverwijk is een ondernemer vriendelijke gemeente. De lijnen worden korter. Het aanvragen van een vergunning wordt gemakkelijker.

  Fusie is een illusie
  Vrij! zegt NEE tegen een fusie met Heemskerk en/of Velsen. Bij samenwerking kijken wij naar de brede regio. Hierbij staat het belang van Beverwijk voorop.

  Vaste ophaaldag grofvuil
  We voeren de maandelijkse vaste ophaaldag voor grofvuil opnieuw in. Daarna intensiveren we de handhaving op afvaldumpingen.

  Integrale integratie
  Beverwijk profileert zich als strenge inburgerinsgsgemeente. Integreren begint met het leren van de Nederlandse taal en het omarmen van Nederlandse gewoontes en gebruiken.

  Conflictloos klimaat
  We gaan niemand dwingen van het gas af te gaan. We zetten in op isolatie. Er komen geen windturbines binnen Beverwijk.

  Geen gedoe met geld
  We blijven van de algemene reserve af. Onze begroting moet dekkend zijn. Dat houdt in dat bezuinigen onvermijdelijk is.

  Eenzaamheid aanpakken
  Niemand in Beverwijk hoeft zich eenzaam te voelen. De sociale teams gaan de buurthuizen uit en de wijken in.

  Extra woningen
  We willen extra woningen beschikbaar maken door de invoering van een leegstandsverordening en pre-mantelzorgwoningbeleid.

  Oprechte participatie
  Participatie vindt vooraf plaats binnen duidelijke kaders. De gemeenteraad gaat meer aan het roer zitten. Het college houdt een wekelijks spreekuur.

  Transformatorstation
  We tolereren geen blijvende overlast van het transformatorstation. De bromtoon mag niet hoorbaar zijn.

  Welkom in Wijk aan Zee
  Wijk aan Zee blijft een familiestrand. We houden de voorzieningen op peil. We onderzoeken de mogelijkheid van een tweede ontsluitingsweg met één baan.

  Bereikbare jeugdzorg
  In de jeugdzorg maken we onderscheid tussen opvoedvragen en zorgvragen. De lijntjes met de scholen zijn cruciaal en worden verbeterd.

  Red de vijver
  Als er ook maar één mogelijkheid is om het dempen van de vijver in het Overbospark tegen te houden dan grijpen we deze met beide handen aan

  1. Veiligheid voorop

  • Criminaliteitscijfers omlaag
  • Focus op drugs-en jeugdoverlast
  • Vroege interventie bij jeugd
  • Aandacht voor sociale veiligheid
  • Harde aanpak in probleemwijken
  • Handhaving richt zich op échte problemen

  Beverwijk is de laatste jaren meermaals opgeschrikt door ernstige geweldsincidenten. Inwoners voelen zich nog altijd bovengemiddeld onveilig op straat in Beverwijk. In sommige wijken is dit beeld zelfs nog sterker. Denk dan aan wijken als Oosterwijk, Zwaansmeer en het centrumgebied. Ondanks grote (financiële) inzet van de gemeente op veiligheid is er nog weinig verbetering zichtbaar. Vanaf 2018 heeft de gemeenteraad 450.000 euro per jaar extra beschikbaar gesteld voor veiligheid. Er is ingezet op cameratoezicht, meer handhaving en wijkprojecten. Tot nu toe zonder het gewenste resultaat. De komende jaren blijft veiligheid voor Vrij! topprioriteit.

  1.1. Veiligheid borgen binnen de gemeentelijke organisatie en handhaving

  De gemeentelijke organisatie is beter toegerust op de complexe veiligheidsvraagstukken die spelen in Beverwijk, dan vier jaar geleden. Nu is het zaak de inmiddels opgedane kennis en expertise binnen de organisatie verder te verdiepen. De handhaving dient zich te focussen op gevaarlijke situaties en intimiderende overlast, in plaats van op kleine overtredingen. De organisatie erachter zorgt ervoor dat de handhaving weet waar ze op welk moment moeten zijn. Wij vinden het belangrijk dat er beter naar buiten gebracht wordt wat de behaalde resultaten zijn. Zo komt er ook meer draagvlak voor het werk van de handhaving.

  Wist je dat?

  De website: https://www.veiligheidsindexbeverwijk.nl geeft een goed en uitgebreid beeld van de situatie in Beverwijk. Deze website vinden wij van toegevoegde waarde en blijft als openbare informatiebron actueel.

  1.2. Jeugd en veiligheid

  Veel overlast en veiligheidsproblemen ontstaan bij de jeugd. In toenemende mate zien we dat kinderen vanaf (zeer) jonge leeftijd al in de problemen komen. Scholen, sportclubs en jeugdhulp hebben een signaleringsfunctie. Op het moment dat het misgaat moet er snel en goed ingegrepen worden. De signalen komen via de partners binnen bij de gemeentelijke organisatie. Vervolgens is er een directe lijn met handhaving en politie, zodat er vroegtijdig en via meerdere kanalen wordt ingegrepen. Lukt dit niet via handhaving, dan schakelen we door naar zorg. Ook de ouders worden vanaf het begin bij het proces betrokken.

  Het op straat lopen met messen is een toenemend jeugdprobleem. Hierop willen wij een zero tolerance beleid voeren. We voeren een actieve campagne om ervoor te zorgen dat men de messen inlevert. Degenen die gepakt worden met een mes op zak krijgen lik op stuk beleid.

  1.3. Harde aanpak van drugsoverlast

  Er is geen parkeerplaats in Beverwijk te vinden waar ’s avonds geen duistere dealtjes worden gesloten. Het aan- en afrijden van scooters en auto’s bevestigen dit beeld. Ook zien wij steeds vaker dealtjes gewoon open en bloot op klaarlichte dag gebeuren. Drugsoverlast is in Beverwijk een groot probleem. Uit het rioolonderzoek bleek dat er in Beverwijk overmatig veel drugs wordt gebruikt. De dealtjes op straat zorgen voor een onveilig gevoel. De dealtjes aan de deur zorgen voor overlast voor de buren en het gebruik leidt soms ook nog tot overlast of gewelddadige uitbarstingen. De gemeente lijkt de grip op drugs kwijt te zijn. Wat ons betreft wordt de aanpak van drugsoverlast één van de prioriteiten. We gedogen dealtjes niet meer, maar gaan erop af. Waar drugsgebruik overlast geeft grijpen we in.

  In verhouding is er veel voorlichting over alcohol en minder over drugs. In de gezondheidsnota werd drugs niet eens genoemd, terwijl er wel een hele paragraaf was over alcohol en roken. Drugs krijgt een prominentere rol in stukken van de gemeente. We gaan de voorlichting over drugs verbreden. Daarbij denken we aan samenwerking met scholen en sportclubs. We stoppen met wegkijken en voorkomen dat we de tweede drugshoofdstad van Noord-Holland worden.

  1.4. Focus op probleemwijken

  In enkele wijken voelen bewoners zich bovengemiddeld onveilig. Het gaat dan om de wijken Oosterwijk, Zwaansmeer en Centrum. Ondanks de projecten die de afgelopen jaren in deze wijken zijn uitgevoerd is dit maar weinig verbeterd. De oplossing begint bij het durven benoemen van de problemen. Oosterwijk en Zwaansmeer zijn wijken met procentueel veel sociale huurwoningbouw. In deze sociale huurwoningen zien we een groot verloop van bewoners. Mensen wonen er enkele jaren en hebben weinig tot geen binding met de buurt. Men kent de buren niet, want er is weinig sociale cohesie. Tevens zijn de postcodes 1945 en 1946 aangewezen als opvangplek van Beverwijk. Als er kansencontracten aangeboden moeten worden aan mensen met psychische problemen, drugsproblemen of een geschiedenis van overlast, dan worden ze geplaatst in deze postcodes. Precies de postcodes van de wijken Oosterwijk en Zwaansmeer. We stoppen per direct met het plaatsen van de kansencontracten in deze wijken. Deze moeten evenredig verdeeld worden over de gehele sociale woningbouwvoorraad in Beverwijk en Wijk aan Zee. In de wijken Oosterwijk en Zwaansmeer gaan we inzetten op de ECHTE problemen. We gaan geen vuil prikken voor de bühne, we gaan niet de handhavers dagelijks door de wijk laten rijden om 12 uur ’s morgens. We gaan de wijk in als de problemen ervaren worden. ’s Avonds laat en in het weekend. We leggen de focus op de aanpak van drugsdealtjes op straat en intimiderende groepsoverlast. Met de woningbouwcorporaties gaan we in gesprek over het bijhouden van de algemene ruimtes in de flats. Verloedering en een gevoel van onveiligheid begint soms letterlijk bij urine in een trappenhal en een stukgetrapte voordeur.

  Het centrumgebied is de afgelopen jaren onderdeel geweest van de gebiedsgerichte aanpak. Cameratoezicht en focus op ‘de drie straatjes’ moesten de situatie verbeteren. Dit is wat Vrij! betreft op dit moment nog niet gelukt, maar het project loopt nog steeds. Het effect van het cameratoezicht moet onderzocht worden. Als de effecten, zoals het nu lijkt, onvoldoende zijn wordt dit cameratoezicht afgeschaald. Het geld wat daardoor bespaard wordt kan dan naar effectievere methoden om de veiligheid te verbeteren. De inwoners van het centrumgebied ervaren voornamelijk drugsoverlast en jeugdoverlast. Dit zijn ook de twee punten waar wij de grootste inzet op willen zien.

  2. Stop de stapeling

  • Gezondheid op 1
  • De overheid dient betrouwbaar te zijn
  • Balans tussen overlast en werkgelegenheid
  • Verbindt de conclusies van onderzoeken aan elkaar
  • Neem als gemeente de verantwoordelijkheid, stop met afschuiven
  • Verbeter de informatievoorziening voor inwoners
  • Geen extra windturbines op Tata terrein
  • Geen bromtoon van het transformatorstation

  Beverwijk en met name Wijk aan Zee worden zwaar belast door de omliggende industrie. Daar komt nog bij dat Beverwijk zich de afgelopen jaren heeft willen profileren als groene stekker, waardoor we ook nog eens een immens transformatorstation erbij krijgen. Alsof dat nog niet genoeg is wordt er ook nog gesproken over het plaatsen van windturbines op het terrein van Tata Steel. De gezondheid van onze inwoners staat door deze stapeling in toenemende mate onder druk. Dit is onacceptabel; de gezondheid komt op 1.

  2.1. De toekomst van Tata Steel

  Onze regio is de afgelopen 100 jaar onlosmakelijk verbonden met Tata Steel. Veel mensen uit Beverwijk en Wijk aan Zee dragen Tata Steel een warm hart toe als fijne werkgever. Toch komt er ook steeds meer kritiek op Tata Steel. Verouderde installaties zorgen voor overlast in de omgeving en de afgelopen jaren blijkt steeds vaker dat het niet bij overlast blijft. De gezondheid van inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kent meer acute gezondheidsklachten en longkanker komt 27% meer voor dan het landelijk gemiddelde. Uit het depositieonderzoek van het RIVM van september jongstleden blijkt dat het grof stof in Wijk aan Zee dusdanige hoeveelheden lood en kankerverwekkende PAK’s bevat dat het onwenselijk is voor de gezondheid van kinderen. Wij trekken de grens bij negatieve effecten op de gezondheid.

  De balans tussen overlast en werkgelegenheid is de afgelopen jaren verstoord geraakt. Te veel incidenten op het terrein van Tata Steel zorgen voor bijna structurele, geur- geluids- en stofoverlast. Hierin moet de balans teruggevonden worden. De omgeving accepteert van oudsher een bepaalde mate van overlast, maar het loopt nu de spuigaten uit. Het is aan Tata Steel om door zorgvuldiger te werken en achterstallig onderhoud aan te pakken de overlast terug te dringen, zodat dit weer op een acceptabel niveau komt. Gezondheid mag nooit ter discussie staan.

  Het is tijd voor Tata Steel om op te treden als goede buur en ervoor te zorgen dat de fabriek toekomstbestendig wordt, zonder gezondheidsklachten voor de omgeving en haar werknemers. Tata Steel heeft met de Road Map en de Road Map Plus investeringen aangekondigd om versneld schoner te gaan produceren. Vrij! vraagt zich bezorgd af of deze maatregelen voldoende zijn. Grotendeels lijkt het namelijk te gaan om het wegwerken van achterstallig onderhoud.

  De vergunningen voor Tata Steel zijn ruim. Wat ons betreft in veel gevallen té ruim. De komende jaren moet er maximale inzet komen op het aanscherpen van de vergunningen, zodat Tata Steel gaat voldoen aan de WHO-normen. Er moet verscherpt toezicht komen op de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen. In nauwe samenwerking met het bevoegd gezag (provincie), handhaver (omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en Tata Steel moet er gesproken worden over de toekomst van Kooksfabriek 2. Indien deze fabriek op korte termijn niet door renovatie de schadelijke uitstoot drastisch kan verminderen is sluiting onvermijdelijk. Er moeten gezonde alternatieven komen om het productieproces in stand te houden. Naast de plannen van Tata Steel en de FNV zijn er ook steeds meer omwonenden en stichtingen, die met alternatieve opties komen. Idealiter worden alle realistische scenario’s onderzocht op haalbaarheid en resultaat. De beste optie kan dan daadwerkelijk gerealiseerd worden. De realisatie hiervan is uiteraard aan Tata Steel. Als overheid maken we duidelijk dat niets doen geen optie is. In toenemende mate zien we de politieke discussie rond Tata steel verplaatsen naar het CO2 vraagstuk. Tata Steel zet met de waterstofroute ook in op de vermindering van CO2. CO2 heeft echter niks te maken met de gezondheid van de direct omwonenden en al deze plannen betekenen op korte termijn geen verbetering voor de gezondheid. Wij willen dan ook de absolute focus en investeringen op gezondheidswinst op de korte termijn.

  2.2. Onderzoeken en consequenties

  In 2018 kregen Wijk aan Zee en Westelijk Beverwijk te maken met grafietregens. Het maakte pijnlijk zichtbaar met welke uitstoot en luchtkwaliteit onze omgeving te maken heeft. Sindsdien zijn er veel onderzoeken geweest naar de gezondheid en de luchtkwaliteit in de regio. Uit het RIVM-onderzoek naar de grafietregens blijkt dat er dusdanig veel zware metalen en PAK’s in zitten, dat dit onwenselijk is voor de gezondheid van jonge kinderen. Uit het GGD kankerincidentieonderzoek blijkt dat longkanker in Beverwijk 27% meer voorkomt. Een onderzoek naar ultrafijnstof van het RIVM toonde aan dat er in Wijk aan Zee verhoogde concentraties ultrafijnstof in de lucht zitten ten opzichte van andere meetpunten. Dit voorjaar leverde het RIVM een onderzoek op waaruit bleek dat er meer acute gezondheidsklachten bij huisartsen zijn gerapporteerd dan in andere regio’s. Ook is de luchtkwaliteit vaker matig. In september bleek uit het depositieonderzoek dat in het grof stof in Wijk aan Zee dusdanige hoeveelheden lood en PAK’s voorkomen, dat het ongewenst is voor de gezondheid van jonge kinderen. Schokkend was dat de hoeveelheid PAK’s in dit grof stof met een factor 5 was toegenomen ten opzichte van 2019. Dit laatste onderzoek legde ook voor het eerst een verband met Tata Steel.

  De conclusies van al deze onderzoeken worden telkens niet aan elkaar verbonden. Daardoor kan er niet of nauwelijks geacteerd worden op de uitkomsten. Het gevolg daarvan is dat er steeds weer nieuwe onderzoeken aangekondigd worden, maar dat de situatie ondertussen vrijwel ongewijzigd blijft. Wij vinden dat er niet weer allerlei nieuwe onderzoeken gestart moeten worden, maar dat er een causaal verband gelegd moet worden tussen de reeds bestaande resultaten. Daar kan dan vervolgens (snel) beleid op gemaakt worden.

  De berichtgeving dat de GGD-directeur eigenhandig heeft aangedrongen op het verwijderen van de naam Tata Steel en breder de industrie uit het GGD-rapport over kankerincidentie in de regio heeft het vertrouwen van inwoners in de overheid opnieuw geschaad. Wij willen de onderste steen boven krijgen en absolute garanties dat een bestuurlijke beïnvloeding in de toekomst niet meer zal gebeuren. De overheid dient 100% betrouwbaar te zijn.

  In de zomer is er een collectief van stichtingen opgestaan die zelf 1 miljoen euro hebben opgehaald om onafhankelijk onderzoek te doen aan de bron. Ook het KWF en enkele onderzoekers hebben zich inmiddels aangesloten bij dit initiatief. Wij betreuren ten zeerste dat het vertrouwen in de overheid bij inwoners dusdanig is afgenomen, dat zij zich gedwongen voelen om het heft in eigen handen te nemen. Wij denken dat deze onderzoeken zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn en mogelijk nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Wij waarderen dan ook dit burgerinitiatief.

  2.3. Informatievoorziening

  Inwoners zijn bezorgd over de gezondheid van zichzelf en van hun kinderen. Telkens worden er schokkende rapporten opgeleverd, die niet altijd even makkelijk te duiden zijn. Te vaak gaat de informatievoorziening faliekant mis. Inwoners moeten uit de krant halen wat er nu weer uit zo’n onderzoek komt en een gemeentelijke reactie blijft (te lang) uit. Er moet dan ook inzet komen op betere informatievoorziening richting onze inwoners op dit dossier. Bij oplevering van een onderzoek wat de gezondheid van onze inwoners aangaat wordt er op alle kanalen van de gemeente gelijk een reactie gepubliceerd. Men stelt een kanaal open waar bezorgde inwoners terecht kunnen met vragen en er dient op zeer korte termijn een informatieavond georganiseerd te worden. De gemeente stopt met doorverwijzen naar provincie, RIVM, GGD of omgevingsdienst en neemt zelf de verantwoordelijkheid om haar inwoners adequaat te informeren en te vertegenwoordigen.

  2.4. De rol van de raad

  De gemeenteraad kan moeilijk acteren op grote problemen rond luchtkwaliteit en gezondheid. Dit komt omdat de provincie het bevoegd gezag is en de handhaving is ondergebracht bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het enige wat de raad kan doen is telkens de wethouder aansporen om een actievere houding aan te nemen in deze overleggen met de provincie en omgevingsdienst. Echter ziet de gemeenteraad wel als eerste waar de problemen zich opstapelen en welke zorgen er leven. Wij pleiten er dan ook voor om de gemeenteraad meer in positie te brengen op deze dossiers. Een halfjaarlijks direct en openbaar overleg van de raad met provincie, omgevingsdienst en verantwoordelijk wethouder verkleint de kloof tussen raad, inwoners en bevoegd gezag.

  2.5. Windturbines op Tata terrein

  Er zijn grote zorgen over de plaatsing van windturbines op het terrein van Tata Steel. De gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn nog onduidelijk. Uit sommige onderzoeken blijkt dat uitstoot door windturbines tot 1,5 kilometer van de bron versneld neerdaalt. Dit leidt vervolgens tot hogere concentraties (ultra)fijnstof in de directe omgeving van windturbines. Beverwijk en Wijk aan Zee worden al zwaar belast door de industrie en de slechte luchtkwaliteit. Daarnaast levert Beverwijk een enorme bijdrage aan de energietransitie met het transformatorstation en wind op zee. Wij willen dan ook geen enkel risico nemen met de plaatsing van windturbines op het terrein van Tata Steel. Voor Vrij! is de plaatsing van windturbines op Tata Steel onacceptabel.

  2.6. Tennet transformatorstation

  Beverwijk wil zich profileren als groene stekker. Het gevolg is dat de aanlanding van wind op zee grotendeels binnen onze stadsgrenzen plaats vindt. Een immens transformatorstation van 13 hectare verrijst langs de Zeestraat. Doordat het een rijksinpassingsplan is, was de invloed van de gemeenteraad beperkt. De locatie van het transformatorstation kon helaas niet meer veranderd worden.

  Er zijn bij de omwonenden grote zorgen over de bromtoon die dit transformatorstation kan gaan veroorzaken. Wij delen deze zorgen. De afgelopen jaren hebben we ons dan ook waar mogelijk ingezet om de toekomstige overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het transformatorstation ingepakt met vier muren en een dak. Helaas geldt dit niet voor de compensatiespoelen, die krijgen slechts vier muren. Daarnaast hebben we via moties aangedrongen op het behalen van de NSG-richtlijn (richtlijn die zich ook richt op de beleving en hoorbaarheid van laagfrequent geluid door inwoners) en aangedrongen op landelijk onderzoek naar de effecten van laagfrequent geluid (bromtoon) op de gezondheid. Ook heeft Vrij! een motie ingediend om expertise in te huren rond het project Net op Zee. Op deze manier kan de gemeente zich bekwamer opstellen in de technische overleggen met Tennet, de provincie en het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Daarnaast is er nu capaciteit om inwoners goed te informeren en adequaat op te treden bij knelpunten.

  De komende jaren zal het transformatorstation gerealiseerd worden. Wij vinden dat de gemeente hier bovenop moet zitten om de overlast voor onze inwoners op alle mogelijke manieren te beperken en snel in te grijpen wanneer er knelpunten ontstaan. Door de aanleg van enorme kabels zullen er meerdere grote werkterreinen binnen onze grenzen komen. Omwonenden kunnen hier overlast van gaan ervaren. Wanneer het transformatorstation in werking wordt gesteld moeten er objectieve metingen plaatsvinden naar de hoorbaarheid en hinder van laagfrequent geluid. Indien er ook maar een kleine overschrijding van de norm is moet Tennet extra maatregelen nemen. Wat Vrij! betreft gaat de gemeenteraad hier als een pitbull bovenop zitten.

  3. Onbeperkt ondernemen

  • In Beverwijk en Wijk aan Zee is het prettig ondernemen
  • De aanvraag van vergunningen wordt makkelijker en goedkoper
  • In het centrum bieden wij gratis parkeren op de grote parkeerplaatsen
  • De gemeente stelt zich flexibel op bij aanvragen voor evenementen
  • De feestweek is een feest voor alle inwoners
  • We geven ruimte aan de horeca

  De ondernemers zijn de hoeksteen van onze samenleving. Beverwijk en Wijk aan Zee kennen veel horeca, winkels en bedrijven. Vrij! is trots op deze lokale ondernemers. Wij vinden dan ook dat de gemeente hen moet ondersteunen en faciliteren. De aanvraag van vergunningen moet makkelijker en goedkoper worden en de gemeente stelt zich behulpzaam op.

  3.1. Winkelgebieden

  Beverwijk kent een bruisend centrumgebied. Daarnaast hebben we meerdere lokale wijkcentra, zoals de Wijkerbaan en de Plantage. Ook het Marlo-terrein voorziet in steeds meer van onze dagelijkse behoeften. In al deze gebieden hebben zich veel hardwerkende, lokale ondernemers gevestigd. Zij lopen net dat stapje harder om van Beverwijk een bruisende stad te maken. De afgelopen jaren hebben onze ondernemers het niet makkelijk gehad. De renovaties van de Wijkerbaan, Beverhof, Breestraat en Zeestraat zorgden voor een tijdelijke inkomensdaling. Daar kwam in 2020 de coronacrisis nog eens bovenop. Onze ondernemers werken onverminderd hard door. In het centrumgebied is de leegstand de afgelopen jaren flink gedaald. Dat is een natuurlijk positief, maar we moeten wel alert blijven. Er is grote leegloop in de zijstraten. Het is en blijft een uitdaging om kwalitatief goede winkels naar Beverwijk te trekken.

  De gemeente moet een ondernemersvriendelijk klimaat creëren. We zijn enthousiast als ondernemers willen investeren in onze stad. Bureaucratische en politieke belemmeringen moeten worden weggenomen. Bij de panden die al langere tijd leeg staan willen wij om tafel met de vastgoedeigenaren. Is het mogelijk om tijdelijk te zakken met de huurprijzen om zo bijvoorbeeld een pop-up store mogelijk te maken? Indien dit niet werkt willen wij teruggrijpen op de leegstandsverordening, waarmee de gemeente na minimaal 6 maanden leegstand kan ingrijpen. In de zijstraten zien we een leegloop van winkels, mogelijk is het nodig om de bestemming van deze panden, indien gewenst door de eigenaar, aan te passen naar ‘wonen’.

  Uiteraard stimuleert de gemeente Beverwijk ook lokaal kopen. In ieder geval het kerstpakket van de gemeente Beverwijk moet vanaf nu de nieuwe LEV cadeaubon worden.

  3.2. Aanjaagregeling

  Via een verhoging van de OZB niet-woningen betalen ondernemers zelf de aanjaagregeling. Deze aanjaagregeling zorgt ervoor dat men gezamenlijk aanvragen kan doen voor het organiseren van leuke acties, evenementen en cursussen. De afgelopen jaren heeft Vrij! talloze leuke initiatieven gezien, die zonder de aanjaagregeling niet gerealiseerd hadden kunnen worden. Vrij! wil deze aanjaagregeling dan ook in de huidige vorm voortzetten. Indien er in een jaar geld overblijft van de aanjaagregeling moet dit niet vervallen aan de algemene reserve van de gemeente. Het is immers geld van de ondernemers. Dit bedrag wordt dan het daaropvolgende jaar weer toegevoegd aan het fonds van de aanjaagregeling.

  3.3. Parkeerbeleid

  We kunnen er lang en kort over praten, maar niemand zit te wachten op betaald parkeren. Het gaat vaak niet eens om het geld, maar de handelingen op zich zijn al een belemmering. Sta je bij die automaat moet je weer terug om te kijken wat je kenteken is, kom je erachter dat er ineens geen muntjes meer ingaan of je bent je Beverwijkse parkeerpas vergeten. Daarnaast natuurlijk ook vaak nog de stress om op tijd terug te zijn bij de auto, voordat het parkeerkaartje afloopt en de handhaving al om je auto zoemt om die boete te kunnen incasseren. Vrij! is dan ook voor afschaffing van het betaald parkeren op alle grote parkeerplaatsen in het centrum (Meerplein, Stationsplein en Markt). Hopelijk geeft dit ook meteen de Beverwijkse ondernemers een impuls na de zware coronatijd. Beverwijk centrum is gastvrij; ook voor automobilisten.

  3.4. Horeca

  Wat hebben we in de afgelopen coronaperiode onze horeca gemist. Niet even een borrel in de kroeg kunnen doen, een drankje op het terras of dineren in een restaurant. De horeca geeft sfeer aan Beverwijk en Wijk aan Zee en is één van de kernen van ons sociale leven. Na een enorme zware tijd vertrouwen we erop dat de horeca verder gevrijwaard blijft van coronasluitingen. Dat ze het moeilijk heeft (gehad), dat is duidelijk. Wij willen dan ook de horeca meer ruimte bieden en vrijwaren van overbodige rompslomp. 

  We houden de flexibele sluitingstijden in de horeca in stand. De horeca mag haar eigen sluitingstijden bepalen. Zo voorkomen we onnodige overlast van vertrekkend publiek, omdat niet iedereen tegelijkertijd naar huis gaat. We zetten in op een goede verstandhouding met onze horeca uitbaters, waarbij we werken vanuit een basis van vertrouwen. Pas bij structurele overtredingen treden wij handhavend op. We gaan niet handhaven als het terras een paar minuten te lang buiten staat of het een keertje ongewild misgaat met de naleving van de alcoholleeftijd. Het inzetten van mystery guests vinden wij een motie van wantrouwen richting onze ondernemers, deze zetten we dan ook niet in. Als we handhaven doen we dat in alle openheid op basis van wederzijds vertrouwen.

  De horeca kan leuke evenementen organiseren voor onze inwoners. In de feestweek, maar zeker ook daarbuiten. Daarom vindt Vrij! het belangrijk dat het voor de horeca makkelijker en goedkoper wordt om vergunningen aan te vragen voor (kleine) evenementen.

   Op de Breestraat zien we nog altijd een gebrek aan horeca. Graag zouden we extra horeca toevoegen om zo het verblijf van bezoekers aantrekkelijker te maken en te verlengen. Wij zien dan ook graag dat de city manager actief gaat onderzoeken of er horecazaken zijn die zich willen vestigen op de Breestraat, de gemeente dient de vergunningsaanvraag dan flexibel, snel en positief te benaderen.

  In de coronatijd is het voor sommige horecazaken mogelijk geweest om een tijdelijke terrasuitbreiding te verkrijgen. Indien deze terrasuitbreiding het verkeer niet hindert en geen extreme geluidsoverlast veroorzaakt pleiten wij ervoor om het mogelijk te maken deze terrasuitbreiding permanent te maken.

  Om de contacten tussen de gemeente en de horeca te versoepelen en te versimpelen pleiten wij voor één aanspreekpunt op het gemeentehuis voor de horeca. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijks spreekuur of doorverbinding naar een speciaal loket waar je gelijk de juiste persoon te spreken krijgt. Om dit vorm te geven moet in overleg gegaan worden met de Koninklijke Horeca Nederland over de huidige knelpunten en behoeften van de horecaondernemers

  3.5. Feestweek

  De feestweek is een lange traditie in Beverwijk waar we elkaar ontmoeten in een gezellige setting en mensen zien die we al jaren niet gezien hebben. Een feest van Beverwijkse saamhorigheid. Al 2 jaar op rij gaat onze feestweek niet door vanwege corona. Daarom willen wij in 2022 groots uitpakken. In 2022 moeten we twee gemiste feestweken inhalen. Daarbij vinden wij dat de gemeente ook een bijdrage mag leveren om er een groot feest van te maken voor al haar inwoners. Wij stellen dan ook voor om in 2022 via het verlenen van subsidie aan festiviteiten een gigantisch feest mogelijk te maken.

  Dat geeft dan gelijk aanknopingspunten voor 2023 en verder, want wij willen dat de feestweek wat te bieden heeft voor al onze inwoners. De kinderen, de jongeren, de volwassenen en de ouderen. De afgelopen jaren is de feestweek steeds verder uitgedund en in elkaar geschoven. Waarbij de opkomst ook afneemt. Graag willen wij proberen om in samenwerking met onze ondernemers en inwoners de feestweek weer groots te maken. Het is jammer om te zien dat bijvoorbeeld het klaverjassen voor de ouderen geen onderdeel meer is van de feestweek, ook is er helaas al jaren geen braderie meer. De wielerronde die traditioneel op de zondag plaatsvindt, was de laatste keren op de woensdagavond tegelijk met het ringsteken. We vragen ons af of dit het aantal bezoekers heeft bevorderd en denken dat het beter is de wielerronde weer naar de zondag terug te plaatsen. We hebben inmiddels begrepen dat de organisatoren bezig zijn om de feestweek voortaan eind juni te organiseren. Wij denken dat dit kansen kan bieden om een diverse en leuke feestweek neer te zetten voor jong en oud. De gemeente moet in het organiseren van de feestweek een ondersteunende rol hebben, een hoge mate van flexibiliteit in de vergunningsverlening is noodzakelijk. Tevens moet de gemeente een proactieve houding aannemen en initiatieven vanuit de samenleving aanmoedigen en waar nodig ondersteunen. Een uitgangspunt hierin moet zijn: Hoe kunnen we als gemeente het beste onze horeca en inwoners faciliteren in het neerzetten van een zo’n divers mogelijke, fijne feestweek?

  De kermis hoort daar natuurlijk gewoon bij. Indien mogelijk zien wij de kermis graag weer in grote vorm terug op het Meerplein. Dicht bij de horeca en midden in het centrum. Afgelopen jaar hebben we ook het succes gezien van de megakermis op de Bazaar, mogelijk kan dit vaste prik worden in het najaar.

  3.6. Evenementen

  Vrij! is dol op evenementen. Het geeft net even dat stukje extra glorie aan Beverwijk en Wijk aan Zee. Helaas ziet Vrij! nog te vaak dat het dusdanig moeilijk en duur is om een evenement te organiseren dat ondernemers er weinig heil in zien. Wij willen de bureaucratische rompslomp drastisch aan banden leggen. Zaken die vergunningsvrij kunnen, doen we ook vergunningsvrij. Een melding volstaat dan. Indien een vergunning nodig is dan faciliteert de gemeente de aanvrager en helpen we ze om door de bureaucratische bomen het bos te blijven zien.

  De sinterklaasintocht wordt elk jaar georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. De laatste jaren is de intocht ‘s avonds in de haven. Winkeliers profiteren hier dus niet meer van. Wij willen graag in overleg onderzoeken of de intocht weer verplaatst kan worden naar het centrum.

  Met kerst zien we graag een leuk evenement in onze binnenstad in de kerstsferen. Veel mensen doen traditioneel hun laatste inkopen in de weekenden voor kerst. Veel andere gemeenten, zoals Haarlem en Alkmaar, organiseren in deze weekenden kerstmarkten. Een dergelijk evenement is een manier om meer mensen naar Beverwijk te trekken in deze kerstperiode en onze lokale ondernemers positief onder de aandacht te brengen. Wij zien graag dat de gemeente hierin een proactieve houding aanneemt en met de winkeliersvereniging gaat kijken naar de mogelijkheden en de daarbij benodigde ondersteuning. Bij voorkeur zien we een kerstmarkt in ons centrumgebied met aansluiting op de horeca en de schaatsbaan op het Stationsplein.

  Vuurwerk is traditioneel voor de afsluiting van het jaar. Het afsteken van consumentenvuurwerk is een traditie waar wij ons aan vast blijven houden, zodat het voor inwoners mogelijk blijft het jaar feestelijk met vuurwerk af te sluiten. De afgelopen jaren zijn er vuurwerkvrijezones ingesteld, bijvoorbeeld rond de kinderboerderij. Deze vuurwerkvrije zones houden we in stand, maar breiden we niet verder uit. De handhaving heeft het altijd enorm druk op oudjaarsdag. De focus moet wat ons betreft liggen op het krachtig handhaven op het afsteken van illegaal vuurwerk en het onveilig en onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk (bijvoorbeeld: gooien naar dieren, mensen en auto’s).

  Buiten de evenementen rond deze feestdagen zien we graag dat er nog meer evenementen aan de kalender worden toegevoegd. Bijvoorbeeld rond Koningsnacht, Pasen, Bevrijdingsdag en ‘midsummer’.

  3.7. Bedrijven

  Buiten de winkels en de horeca kennen Beverwijk en Wijk aan Zee nog veel meer mooie bedrijven. Veel van deze bedrijven zijn gevestigd op de bedrijventerreinen. Zij zijn van grote toegevoegde waarde voor de regio. Wij zijn trots op het Beverwijkse ondernemerschap. Waar mogelijk willen we deze ondernemers dan ook ondersteunen en faciliteren. De gemeente stelt zich coöperatief op ten opzichte van faciliteiten voor de bedrijventerreinen. Bij aanbestedingen schakelen we zo veel mogelijk regionale en lokale bedrijven in hetgeen kan worden bevorderd door een daarop gericht uitnodigingsbeleid.

  4. Zorgeloze zorg

  • Minder bureaucratie in de zorg
  • Scheiding tussen opvoedvragen en zorgvragen in de jeugdzorg
  • Focus op de aanpak van eenzaamheid
  • Een tegenprestatie bij een bijstandsuitkering
  • Toegankelijk minimabeleid met vergoeding voor dierenartskosten

  Een groot gedeelte van de gemeentebegroting gaat naar zorg. Onze inwoners verdienen kwalitatief goede ondersteuning. De zorg is steeds bureaucratischer geworden, terwijl er een tekort aan personeel is. De ondersteuning moet geoptimaliseerd worden met minder bureaucratie en oog voor alle doelgroepen.

  4.1. Zorg in de praktijk

  De bureaucratie is ook in de zorg de afgelopen jaren flink toegenomen. Zorgverleners zijn soms langer bezig met het schrijven van verslagen, dan dat ze daadwerkelijk bezig zijn met het verlenen van zorg. Deze bureaucratie moet zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Om het toenemende tekort aan zorgpersoneel te beperken is het noodzakelijk dat medewerkers weer plezier in hun werk krijgen en gaan doen waar ze goed in zijn; zorg verlenen.

  Er komen steeds meer zorgaanbieders en er is felle concurrentie. We merken dat zorginstellingen steeds vaker in de financiële problemen komen. Dat brengt de continuïteit van het zorgaanbod in gevaar. Aanbestedingen onder de kostprijs zijn dan ook onacceptabel. Sinds de decentralisaties, waarbij de taken bij de gemeenten kwamen te liggen, merk je dat de zorggelden het grootste gedeelte van de begroting opslokken. Het is voor gemeenten moeilijk om zorgkosten in te schatten en er zijn regelmatig tekorten. Het zou onze voorkeur hebben als de zorg weer landelijk geregeld wordt. Gemeenten hebben niet voldoende capaciteit en know-how om het zorgvuldig voor iedereen te regelen

  4.2. WMO

  De WMO ondersteunt mensen bij het zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Hierbij is het van groot belang dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Vrij! vindt het belangrijk dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Wij zien graag dat de gemeente zich beperkt tot een kwalitatieve toets. Het gaat niet om de tijd, maar om de kwaliteit.

  Sinds de invoering van het abonnementstarief merkt Vrij! dat dit een enorme aanzuigende werking heeft op het aantal aanvragen van de WMO-voorzieningen. Met name het aantal aanvragen van huishoudelijke hulp nam drastisch toe. Dit legt een enorme druk op de begroting. Wij vinden dat het abonnementstarief afgeschaft moet worden. Als dit niet gebeurt moet de rijksoverheid de gemeenten extra compenseren voor deze oplopende kosten.

  Wist je dat?

  Vanaf 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.

  4.3. Jeugdzorg

  Geen kind met een hulpvraag laten we in de kou staan. Dat was het mantra in Beverwijk de afgelopen jaren. Het uitgangspunt is heel mooi, maar dit heeft wel geleid tot een enorme groei van het aantal aanvragen in de jeugdzorg. Hierdoor namen de wachtlijsten verder en verder toe. Kinderen die echt snel hulp nodig hebben staan soms langer dan 6 maanden op een wachtlijst.

  Wij vinden dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen zorgvragen en opvoedvragen. We merken dat opvoedvragen soms opgepakt worden als zorgvragen of dat de wachtlijsten zo lang zijn dat een opvoedvraag inmiddels is geëscaleerd naar een zorgvraag. Vrij! wil op een laagdrempelige manier faciliteren dat ouders in een vroeg stadium hun opvoedvragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld via een spreekuur in buurthuis en/of huisartsenpraktijk. Dit is minder bureaucratisch en kan dan zonder wachtlijsten opgepakt worden. Vrij! verwacht dat dit kan leiden tot het voorkomen van zorgvragen later. Kinderen met een zorgvraag moeten zo snel mogelijk geholpen worden. In de jeugdzorg is het cruciaal dat de focus op de kinderen en de gezinnen ligt. Om ervoor te zorgen dat dit zo goed mogelijk op elkaar aansluit moet er op één gezin ook één begeleider staan.

  De jeugdzorgbudgetten zijn ontoereikend en er is een tekort aan personeel in de jeugdzorg. Soms is het personeel ook niet deskundig genoeg voor de zwaarte van de problematiek. Wij maken ons hier in toenemende mate zorgen over. Dit is geen Beverwijks probleem, maar een landelijk probleem. Wij willen dan ook een lobby richting Den Haag voeren over de gevolgen van de decentralisaties in de jeugdzorg en de mogelijkheden om de continuïteit van de jeugdzorg in de toekomst te garanderen. Wat we wel lokaal kunnen doen is het realiseren van prestatieafspraken met de jeugdzorgaanbieders en een adequate kwaliteitscontrole. Hier willen wij dan ook op inzetten.

  4.4. Zorg en school

  Om de jeugdzorg goed vorm te geven is samenwerking met de scholen cruciaal. Veel scholen hebben een uitgebreid zorgteam, mogelijk kunnen zij met de juiste ondersteuning van de gemeente de kinderen op wachtlijsten ondersteunen, zodat er geen onderwijsachterstanden ontstaan. Daarbij is het van groot belang dat de gemeente luistert naar de input van deze professionals. Het rijk geeft de gemeenten ook specifiek gelden om zorg op scholen te faciliteren. Graag ziet Vrij! dat inzichtelijk gemaakt wordt waar deze gelden voor gebruikt worden en dat het ook daadwerkelijk aan scholen en leerlingen besteed wordt.

  Als het gaat om de jeugdzorg is het Centrum voor Jeugd en Gezin de eerstelijns instantie waar veel zorg wordt ingekocht. Uit het veld horen wij dat ze hun rol niet altijd pakken. Er zijn lange wachtlijsten, soms mist de deskundigheid en er is een matige samenwerking met andere CJG’s in de regio. Zo kan het voor komen dat door matige samenwerking met het CJG in Heemskerk het ene kind in de klas wel geholpen kan worden en de andere niet, alleen vanwege de postcode. Deze samenwerking moet op de kortst mogelijke termijn drastisch verbeterd worden. Vrij! vindt het een goede ontwikkeling dat het CJG vaker op scholen te vinden is. Dat werkt laagdrempeliger en zorgt voor kortere lijnen. Problemen kunnen dan eerder gesignaleerd worden. Hierdoor kunnen casussen sneller opgepakt worden, wat escalatie voorkomt. Op termijn is dit ook kostenbesparend.

  Al jaren ligt er een convenant op de plank om gegevens van zorgbehoevende en overlast veroorzakende leerlingen te delen. Onder wethouder Niele is dit document op de plank blijven liggen en nooit in werking getreden. Daardoor kunnen veiligheidsvraagstukken niet altijd adequaat opgepakt worden. Als het mogelijk wordt gegevens te delen kunnen scholen efficiënter handelen. Wij willen dit dan ook zo snel mogelijk in werking stellen binnen de mogelijkheden van de AVG. Daarnaast hebben wij begrepen dat de middelbare school in Beverwijk geen “eigen” wijkagent meer heeft, zoals dat vroeger wel het geval was. Hiervoor zouden geen uren meer zijn. Aangezien problematiek op en rond scholen is toegenomen de laatste jaren zien wij graag dat dit weer in ere wordt hersteld.

  Er is geconstateerd dat relatief veel 16-18-jarigen vastlopen. Schoolverzuim is hier een belangrijk signaal van. Verbetering van de handhaving van de leerplicht kan dit probleem in de beginfase ondervangen. Vrij! dringt aan op toezicht dat alle schoolverlaters met een startkwalificatie de maatschappij in gaan. De 18-/18+ problematiek is een toenemend probleem. Tot 18 jaar vallen de jongeren onder de jeugdhulp, maar dit vervalt plotseling als ze 18 jaar worden. De jongere zit dan ineens zelf aan het stuur en moet zijn eigen hulpvraag formuleren. We merken dat sommige jongeren de overgang erg moeilijk vinden en tussen de wal en het schip vallen. De overgang van 18- naar 18+ moet onbelemmerd plaats vinden, daarbij moet de jongere goed begeleid worden in deze overgang.

  4.5. Eenzaamheid

  Eenzaamheid komt steeds vaker voor. De coronacrisis maakte dit pijnlijk duidelijk en versterkt dit gevoel van eenzaamheid verder. In eerste instantie wordt bij eenzaamheid voornamelijk gedacht aan ouderen, maar ook onder jongeren is het een groeiend probleem. Onze sociale teams organiseren regelmatig activiteiten in buurthuizen om eenzaamheid tegen te gaan. Toch wordt ook een hele grote groep nog niet bereikt. Eerst zal het taboe op eenzaamheid doorbroken moeten worden. Ook jongeren en werkende mensen kunnen eenzaam zijn. Onze maatschappij wordt steeds individualistischer. Het is niet realistisch om te denken dat buren eenzaamheid gaan oplossen. Daarom moeten we op meer diverse manieren inzetten op het tegengaan van eenzaamheid. Activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan moeten zich niet enkel richten op ouderen, maar op alle doelgroepen. Daarbij is het van belang om de wijken in te gaan en mensen met elkaar in contact te brengen. Een leidende rol is daarbij weggelegd voor de sociale (wijk)teams, die echt de buurthuizen uit moeten komen. Vrijwilligerswerk kan in dit kader ook gestimuleerd worden. We willen in gesprek met sportclubs om te kijken of we eenzaamheid onder ouderen kunnen verminderen door vrijwilligerswerk en activiteiten voor ouderen.

  Verzorgingstehuizen kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen. Voor de bewoners zelf, maar ook voor ouderen die in de buurt wonen. Wij vinden activiteiten in verzorgingstehuizen dan ook van grote toegevoegde waarde.

  4.6. Sociaal team

  Ons sociaal team functioneert als een soort loket. In plaats van dat ze zelf hulpvragen oppakken verwijzen ze voornamelijk door. Het sociaal team moet meer de regie nemen en de spil en het aanspreekpunt worden bij meervoudige problematiek. Zo voorkom je dat dit bij meerdere instanties belegd wordt en niemand de regie pakt. De insteek van het sociaal team om mensen op weg te helpen met vragen over geldzaken, welzijn, gezondheid en wonen is uitstekend. Echter merken we dat veel mensen het sociaal team niet makkelijk weten te vinden of teleurgesteld zijn over het feit dat hun probleem niet opgelost is. Wij vinden het van belang om een discussie te voeren over de taken van ons sociaal team. De drempel om naar het sociaal team te gaan moet verder verlaagd worden. Het sociaal team moet de buurthuizen uit en de wijken in.

  Wij zien ook graag dat de deskundigheid van het sociaal team wordt uitgebreid met kennis op het gebied van huisvesting en fiscale regelingen voor ouderen. Algemene informatie op het gebied van zorgindicatie voor ouderen moet toegankelijker en inzichtelijker worden gemaakt. Hierbij kan het sociaal team een leidende rol vervullen.

  4.7. Participatiewet

  In 2015 is de participatiewet in werking getreden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking of ondersteuningsbehoefte aan het werk kunnen bij een regulier bedrijf. Wij vinden het van groot belang dat hierbij de menselijke maat gehanteerd wordt, een positieve bejegening is vereist.

  Mensen met een bijstandsuitkering hebben via de participatiewet allemaal dezelfde arbeidsverplichtingen gekregen, daarnaast kunnen gemeenten een tegenprestatie vaststellen. Wij vinden het belangrijk dat bijstandsgerechtigden deel blijven nemen aan de maatschappij. Het liefst zien wij dat zij zo snel mogelijk weer terugstromen in het arbeidsproces. Vrij! vindt het goed om aan bijstandsgerechtigden een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk te vragen. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn om werkritme en een netwerk op te bouwen. De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de strafmaatregel als bijstandsgerechtigden niet aan hun verplichtingen voldoen. We begrijpen dat dit soms noodzakelijk is, maar streven wel naar een persoonlijk aanpak, die in eerste instantie is gericht op ondersteuning en daarna pas op strafkorting.

  4.8. Minimabeleid

  Iedereen moet mee kunnen doen. Helaas is dat niet voor iedereen financieel vanzelfsprekend. We merken dat ook steeds vaker werkenden en ZZP’ers moeite hebben om rond te komen. Wij vinden het belangrijk dat we hen ondersteunen met ons minimabeleid.

  Recentelijk heeft Beverwijk het minimabeleid opnieuw vastgesteld. Wij vinden het belangrijk dat ons minimabeleid goed te begrijpen is en de aanvraag vergemakkelijkt wordt. Je moet zoveel gegevens aanleveren dat het met name voor minima met werk vrijwel onmogelijk is om zo’n aanvraag te doen. Tot voor kort moest je deze gegevens ook nog printen en per post versturen, wat duur en omslachtig is. We zien inmiddels dat de aanvragen ook digitaal gedaan kunnen worden, dat vinden wij een verbetering. We willen aandacht houden voor het nog verder vergemakkelijken van aanvragen in het kader van het minimabeleid. Daarbij kan een persoonlijke benadering ook zeker helpen. Als iemand zijn best heeft gedaan om de juiste stukken aan te leveren, maar dat is niet helemaal gelukt, dan is het prettig als een medewerker van de gemeente contact opneemt om te helpen.

  Wij zijn erg verheugd dat in het minimabeleid, na een suggestie van Vrij!, dierenartskosten zijn opgenomen. Inwoners kunnen veel vreugde halen uit een huisdier en wij zijn dan ook blij dat deze huisdieren een plek hebben gekregen in het minimabeleid.

  We zien nog altijd veel financiële problemen ontstaan rond de zorgverzekering. Beverwijkse minima kunnen worden geholpen met een Beverwijkse zorgverzekering, waarbij het eigen risico zoveel mogelijk is meeverzekerd. Bij mensen met een bijstandsuitkering kan de premie gelijk ingehouden worden op de uitkering. Zo voorkomen we dat mensen in de problemen komen met de zorgverzekering en het eigen risico en uiteindelijk onverzekerd raken.

  5. Feiloos verkeer

  • Wegenonderhoud op orde
  • Achterstallig onderhoud versneld aanpakken
  • Verkeersveiligheid heeft prioriteit
  • Felle inzet op de terugkeer van de intercity
  • De Alkmaarseweg-Noord weer open
  • Achterstallig onderhoud in de haven als de sodemieter wegwerken
  • De golfbaanvariant is voor ons onacceptabel

  Is het u tijdens een ritje door Beverwijk weleens opgevallen hoeveel verschillende kleuren asfalt er eigenlijk per weg liggen? Dit is het toonbeeld van achterstallig onderhoud en lapmiddelen. In plaats van dat we investeren in goede wegen repareren we alleen de stukjes die echt niet meer kunnen. Vrij! vindt het de hoogste tijd om ons wegennetwerk op orde te krijgen. Versneld gaan we het achterstallig onderhoud aanpakken.

  5.1. Wegenonderhoud

  Het wegenonderhoud in Beverwijk is echt bedroevend. Op veel (grote, doorgaande) wegen is sprake van zwaar achterstallig onderhoud. Telkens wordt ervoor gekozen om ontstane schade op te lossen met lapmiddelen. Sommige wegen staan al decennia op de planning om vernieuwd te worden, maar het gebeurt niet. Vrij! vindt dat het achterstallig onderhoud met spoed weggewerkt moet worden. In 2020 is er eindelijk een reserve ingesteld voor wegenonderhoud. Hiervoor is 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Er is aanzienlijk meer nodig voor het op orde brengen van onze wegen.

  Het wegenonderhoud moet systematisch ingepland worden. De werkzaamheden moeten niet met elkaar conflicteren. De doorstroming moet gegarandeerd blijven. We gaan dus niet meerdere grote verkeersaders tegelijkertijd openbreken. Wij gaan werken aan een langetermijnplanning voor wegenonderhoud. Deze planning moet wat ons betreft jaarlijks behandeld worden in de raad. Zo kan er gelijk bijgestuurd worden als onderhoud, om welke reden dan ook, weer wordt uitgesteld. In deze langetermijnplanning moet ervoor gezorgd worden dat de basis weer op orde komt. De wegen met het meeste achterstallig onderhoud of overlast komen onmiddellijk aan bod. Subsidieprojecten als de doorfietsroute zijn geen reden om onderhoud van andere wegen voorrang te geven boven wegen die dringend moeten worden aangepakt.

  De afgelopen jaren heeft de gemeente geëxperimenteerd met een andere manier om het water af te voeren. Dit is bij de Laan van Meerestein en de Wijkerbaan faliekant misgegaan. Bij nieuwe projecten gebruiken we bestaande en bewezen technieken en laten we ons altijd adviseren door de aannemer. Bij twijfel vragen we een second opinion.

  Buiten de wegen zijn er ook veel stoepen en fietspaden aan een opknapbeurt toe. Veel tegels liggen ongelijk en dat zorgt ervoor dat het gebruiksgemak afneemt. Als we fietsen en bewegen willen stimuleren moeten we ervoor zorgen dat de stoepen en de fietspaden goed en prettig begaanbaar zijn.

  5.2. Verkeersveiligheid

  Verkeersveiligheid is natuurlijk enorm belangrijk. De gemeente dient zich altijd actief in te zetten om onveilige verkeerssituaties op te lossen en de wegen nog veiliger te maken. Het moet voor inwoners makkelijker worden om een onveilige verkeerssituatie te melden bij de gemeente.

  Verkeersveiligheid rond scholen heeft een hoge prioriteit. Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen lopen en fietsen. De verkeerssituatie is echter niet bij alle scholen even goed. Graag gaan wij met de scholen om tafel om in kaart te brengen welke knelpunten worden ervaren door ouders en kinderen. Indien (kleine) maatregelen tot een significante verbetering leiden gaan we daar als gemeente adequaat mee aan de slag.

  Verkeer is iets wat je gezamenlijk doet. Er hoort ook een eigen verantwoordelijkheid bij. Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar school en parkeren bij voorkeur in het klaslokaal. Het is belangrijk dat ouders zich netjes aan de parkeermaatregelen en snelheidsbeperkingen rond scholen houden. Indien dit bij een school tot structurele problemen leidt, dan grijpt de handhaving in.

  Jongeren zien we steeds vaker met een smartphone en/of koptelefoon op de fiets zitten, waardoor ze afgeleid zijn en niet goed opletten in het verkeer. In samenwerking met scholen willen we kinderen van jongs af aan gaan wijzen op deze gevaren. Daarnaast willen we ook kinderen leren omgaan met elektrische voertuigen. Deze zullen een steeds groter deel van de voertuigen op de weg worden, maar je hoort ze niet aankomen. Goed om je heen kijken wordt dus steeds belangrijker in het verkeer!

  We zien nog te weinig focus op de verkeersveiligheid in de omgeving van onze middelbare school. Met name de kruising Zeppelinstraat/Büllerlaan leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Graag gaan we met het Kennemer College om tafel om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn

  Verkeersspiegels zijn een redelijke goedkope oplossing om dode hoeken beter zichtbaar te maken. Momenteel is de gemeente terughoudend in het plaatsen van deze spiegels. Wij snappen daar helemaal niks van en zijn dan ook voor plaatsing van verkeersspiegels. Wij gaan aandringen op het plaatsen van verkeersspiegels op gevaarlijke punten.

  Bij het groenonderhoud moet rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid. De verkeersdeelnemers moeten gemakkelijk over de bebossing heen kunnen kijken. Begroeiing in bochten en op kruispunten mag dus niet te hoog worden. Het onderhoud moet zodanig zijn dat het zicht niet beperkt wordt door een te hoge of een te omvangrijke groei van bebossing.

  5.3. Doorstroming

  Mensen doen niet mee aan het verkeer voor de lol. Ze willen van A naar B komen. Het is prettig als dit zo vlot en veilig mogelijk gebeurt. Door het vele eenrichtingsverkeer en de toenemende focus op fietsen wordt het voor automobilisten steeds moeilijker om op bestemming te komen. Dit zorgt alleen maar voor irritatie met soms juist verkeersonveilige situaties tot gevolg. Beverwijk moet goed bereikbaar blijven ook voor automobilisten.

  De afsluiting van de Alkmaarseweg-Noord vinden wij ridicuul. De Alkmaarseweg is van oudsher de verbindingsweg van Beverwijk. De Alkmaarseweg is sinds de renovatie van 2015 inderdaad onveiliger geworden. Afsluiting is geen oplossing. Het enige wat dat veroorzaakt is sluipverkeer in de omliggende woonwijken. De Alkmaarseweg-Noord moet zo snel mogelijk weer open voor autoverkeer. Wel moet er onderzocht worden hoe de Alkmaarseweg veiliger en stiller gemaakt kan worden. Mogelijk is terug naar asfalt een goede oplossing.

  De Alkmaarseweg-Zuid gaat grondig gerenoveerd worden. Dat wordt, na alle sinkholes, ook meer dan tijd. In de voorstellen die er nu liggen worden de stoplichten op de kruising met de Büllerlaan en de Burgemeester Scholtenstraat vervangen door verkeerspleinen. Wij vinden deze verkeerspleinen op de tekeningen erg onoverzichtelijk. Zeker op de kruising met de Büllerlaan, waar dagelijks veel scholieren fietsen. In overleg met omwonenden willen wij kijken of hier nog een andere verkeerskundige oplossing voor gevonden kan worden.

  De verbinding tussen de A8 en de A9 is van belang voor de doorstroming in de regio. Echter vinden wij de Golfbaanvariant, waarbij de snelweg praktisch in de Broekpolder wordt gelegd, onacceptabel. Zo lang de provincie dit als enige optie ziet is de verbinding A8-A9 voor ons onbespreekbaar.

  Ondanks de grote wens en eerdere toezeggingen van de wethouder ligt er nog altijd geen fietspad langs de Binnenduinrandweg. Dit fietspad moet aangelegd worden door de provincie en we zijn daar dan ook van afhankelijk. In 2018 begrepen we van de wethouder dat de provincie om is en het fietspad er komt, maar tot op heden zien we nog geen actie. We willen dan ook de lobby richting de provincie intensiveren om dit fietspad snel gerealiseerd te krijgen.

  5.4. Openbaar vervoer

  Openbaar vervoer is een belangrijke voorziening voor onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat Beverwijk goed verbonden is met de regio. Vroeger zat je met de trein binnen 10 minuten in Haarlem, maar door een onoplettend college zijn we de intercity kwijtgeraakt. Vrij! wil zich fel inzetten om de intercity terug te krijgen op werkdagen ook buiten de spits. Daarnaast willen we met de NS in gesprek over het opknappen van het station. We hebben het hele stationsplein opgeknapt, maar het station zelf blijft helaas achter.

  De busverbindingen in Beverwijk zijn goed. Wij vinden het belangrijk om de spreiding van de bushaltes in de gaten te blijven houden, zodat alle delen van Beverwijk goed aangesloten zijn op het netwerk. Bij wijzigingen in de routes moeten we hier ook aandacht voor houden. Als we nieuwe wijken uit de grond stampen moeten we er bij de bouw gelijk voor zorgen dat ook hier een goede busverbinding komt.

  5.5. SWAP-fiets

  In veel steden is inmiddels de SWAP fiets te vinden. SWAP fiets is een bedrijf dat fietsen leaset voor een studentenprijs. Bij diefstal of schade aan de fiets biedt SWAP fiets een snelle service, zodat de gebruiker nooit zonder fiets komt te staan.

  Beverwijk heeft een mooie en veilige ondergrondse fietsenberging. Daarnaast hebben we het NOVA college. Dat maakt Beverwijk uitermate geschikt voor de SWAP fiets. Het is een laagdrempelige manier om het gebruik van de fiets te stimuleren.

  Vrij! ziet dan ook graag dat er actief contact gezocht wordt met SWAP fiets om te kijken of zij dit in Beverwijk willen opzetten. Zodat onze inwoners en studenten van deze service gebruik kunnen maken.

  5.6. Haven

  Beverwijk heeft een haven met een economisch belang. Wij zijn trots op onze haven en de bedrijven die aan deze kades gevestigd zijn. De afgelopen jaren is er buiten het port security gebied ernstig achterstallig onderhoud ontstaan. Zo erg dat de Noorderkade zelfs buiten gebruik is gesteld. Dit zou eerst voor zes maanden zijn, maar inmiddels blijkt deze buiten gebruik stelling minimaal 3 jaar te gaan duren. Dit moet zo lang duren, omdat de verzelfstandiging van de haven voor minimaal drie jaar is uitgesteld, omdat er eerst allemaal utopische onderzoeken plaats moeten vinden rond de Spoorzone. De huidige VVD-wethouder vindt het de normaalste zaak van de wereld dat deze kade nog minimaal drie jaar buiten gebruik blijft. Wij niet. Wij vinden dat het achterstallig onderhoud aan de Noorderkade als de sodemieter weggewerkt moet worden. Een haven met aan kade die op instorten staat is een schandvlek voor Beverwijk. 

  6. Geen gedoe met geld.

  • Basis op orde
  • Niet meer uitgeven dan er binnenkomt
  • Geen prestigeprojecten zonder dekking
  • Een sluitende meerjarenraming
  • Blijf van de algemene reserve af

  De financiële positie van de gemeente Beverwijk is ronduit belabberd. Na het ontvangen van de meicirculaire 2021 blijkt dat we vanaf 2023 de rode cijfers induiken. Deze tekorten lopen in 2025 op tot 1,6 miljoen euro. Dit is nadat we reeds een (nog niet gehaalde) bezuiniging van 1,7 miljoen euro in de boeken hebben opgenomen. Daarnaast mag er ook nog verwacht worden dat er extra kosten op de gemeente afkomen voor duurzaamheid en de invoering van de omgevingswet. Ondertussen slaapt het college lekker verder en zijn coalitiepartijen vooral bezig om financieel de rit uit te zitten. Daarmee zadelen ze de nieuwe raad na de verkiezingen op met een financieel probleem.

  6.1. Basis op orde

  De afgelopen jaren heeft Vrij! meermaals tegen goede en leuke plannen moeten stemmen, simpelweg omdat de financiële middelen er niet voor waren. Dat is niet leuk om te doen, maar wel hoognodig. Je kan niet eindeloos projecten dekken uit de spaarpotten van de gemeente. Het wordt tijd om de basis op orde te krijgen. Je kan geen stad besturen als er een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt. Daarom zullen we eerst orde op zaken moeten stellen. Onze meerjarenraming laat op dit moment vanaf 2023 zwaar rode cijfers zien. Onze meerjarenraming moet in evenwicht zijn. Er moet dus niet meer uitgegeven worden dan er binnen komt. Vanaf 2023 gebeurt dat dus wel. Om dat te voorkomen moet er bezuinigd worden.

  Bij de behandeling van de financiële stukken in juli 2021 diende Vrij! een motie in om als raad een bezuinigingstaskforce in te stellen om zo in 2024 tot 3 miljoen euro aan bezuinigingen te komen. Het doel van deze motie was om de raad in positie te brengen om zo gezamenlijk de financiën weer op orde te krijgen. Deze motie haalde het helaas niet, omdat de coalitie liever de rit uitzit en de financiële problemen over laat aan de volgende raad. Hierdoor hikken we nu dus tegen een negatieve meerjarenraming aan en is één van de eerste dingen die de nieuwe raad zal moeten doen; bezuinigen.

  Daar loopt Vrij! echter niet voor weg. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zien in dat we noodgedwongen niets anders kunnen doen dan de broekriem aanhalen. Vrij! wil focussen op het op orde brengen van de basis. De voorzieningen, wegen, riool, groen en dienstverlening moeten op peil worden gebracht. Hier is juist meer geld voor nodig, dat houdt in dat we elders moeten snijden.

  6.2. Waar wil Vrij! (noodgedwongen) op bezuinigen?

  Prestigeprojecten zonder solide financiële dekking krijgen bij ons geen voet aan de grond. We zijn realistisch genoeg om te zien dat onze financiële situatie het niet toe laat om leuke, dure projecten te gaan uitvoeren. Dat doen we dus ook niet.

  De afgelopen jaren is de ambtelijke organisatie steeds verder in omvang gegroeid. We kijken waar we in ons eigen vlees kunnen snijden.

  We stoppen met doelloze visies en onderzoeken. We kijken eerst of we ergens geld voor hebben, als dat niet zo is gaan we ook niet onderzoeken dat we er geen geld voor hebben. Visies zonder dekking zijn enkel geschikt om onder in een laatje te belanden. We stoppen dus met het maken van dit soort visies.

  We stoppen met de ontwikkelingshulp aan Heemskerk. We gaan dus niet meebetalen aan een zwembad op Heemskerks grondgebied. Ook in andere gevallen zetten we de onderhandelingen stevig in om de financiële positie van Beverwijk te waarborgen.

  Het taakveld afval laat al jaren een groeiend tekort zien. We gaan eerst met HVC om tafel over hoe we de kosten kunnen drukken. We stoppen met het vier dagen per week ophalen van illegaal gedumpt afval. Als de kosten daarna nog steeds de pan uit rijzen is het onvermijdelijk de afvalstoffenheffing stapsgewijs te verhogen.

  De kosten voor jeugdzorg lopen de spuigaten uit. Simpele opvoedvragen worden opgetuigd als jeugdhulptraject. We gaan met onze partners in gesprek over hoe we dit soort vragen vroegtijdig afvangen en de jeugdzorg weer betaalbaar maken.

  Kunst en cultuur zijn een waardevolle toevoeging voor Beverwijk en Wijk aan Zee. Echter zijn dit wel luxeproducten. Als we de financiële tekorten met bovenstaande bezuinigingen niet weg krijgen is kunst en cultuur één van de eerste zaken om op te bezuinigen.

  6.3. De algemene reserve

  De algemene reserve is de spaarpot van de gemeente Beverwijk. Handig om onvoorziene risico’s mee op te vangen. De algemene reserve mag wat Vrij! betreft alleen bij hoge uitzondering en in uiterste nood aangesproken worden. De afgelopen vier jaar vond Vrij! het corona herstelfonds de enige gerechtvaardigde greep uit de algemene reserve. Dit kwam immers voort uit een onvoorziene crisis en komt direct ten goede aan onze inwoners, ondernemers, sportclubs en cultuurinstellingen. De algemene reserve is er niet om leuke projecten uit te bekostigen. De algemene reserve is er niet om (structurele) tekorten op te vangen. De algemene reserve is niet voor de bekostiging van onderzoeken en visies. De algemene reserve is er niet om de zoveelste kansloze rechtszaak te financieren. In al deze gevallen blijven we er gewoon netjes met onze handjes vanaf.

  6.4. Geen gegoochel met geld

  We zien onder ogen dat we momenteel een moeilijke financiële positie hebben en dat niet alles zomaar kan. We stoppen met het goochelen met geld. We zorgen voor een transparante, goed leesbare begroting, waarin ook daadwerkelijk de gemaakte kosten terug te vinden zijn. We maken er geen speurtocht van. We beginnen niet aan zaken als projectfinanciering of het stretchen (verlengen van de looptijd) van leningen. We lossen de huidige financiële tekorten niet op door te doen alsof er niks aan de hand is en met allerlei trucs alsnog klappen met geld uit te geven, waar vervolgens onze kinderen en kleinkinderen voor opdraaien. We gaan niks doen wat in de toekomst tot hogere lasten leidt, zodat we nu prestige projectje kunnen blijven spelen.

  7. Woningen voor wijker

  • Realistisch en op korte termijn bouwen
  • Voorrang voor Beverwijkers op sociale huurwoningen
  • Langdurige leegstand aanpakken
  • Harde inzet op aanpak van schimmel- en vochtproblematiek
  • Pré-mantelzorgwoningen mogelijk maken
  • Verloedering tegengaan

  Er is een schreeuwend tekort aan woningen in Beverwijk en Wijk aan Zee. Eigenlijk zien we dit tekort terug in alle segmenten van de woningmarkt. De wachttijden voor het krijgen van een sociale huurwoning rijzen de pan uit. We moeten bouwen! Maar dan wel realistisch, op korte termijn en voor Wijkers.

  7.1. Realistisch en op korte termijn bouwen

  Beverwijk moet bouwen. De uitgangspunten zijn dat woningen op korte termijn gebouwd kunnen worden en dat het ook realistisch is dat woningbouw daadwerkelijk mogelijk is. Niemand heeft er baat bij om woningbouwlocaties te onderzoeken, waarvan al duidelijk is dat de kans dat er ooit een woning verrijst nihil is.

  Voor woningbouw zijn we grotendeels afhankelijk van inbreidingslocaties. Dat zorgt soms voor conflicten, want niemand wil een flat van 13 hoog recht voor zijn huis. Beverwijk leent zich er niet voor om zomaar her en der wat hoge flats neer te zetten. Daarom is het van het grootste belang dat de gemeente bij nieuwe ontwikkellocaties in een vroeg stadium met omwonenden in overleg treedt. Wat past binnen de wijk? Wat is passend binnen de stedenbouwkundige kenmerken van dat gebied? Pas daarna gaan we met partners de woningbouwplannen ontwikkelen.

  In de gebieden waar we zonder veel beperkingen kunnen bouwen, zoals Ankie’s Hoeve en het Meerplein moet de schop zo snel mogelijk de grond in. We gaan in zee met de ontwikkelaar met het beste plan en doen als gemeente bij dit soort locaties een stapje terug. We laten de markt zijn werk doen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

  7.2. Spoorzone

  De afgelopen jaren is een omvangrijk plan voor woningbouw gepresenteerd. De Spoorzone; van Ankie’s Hoeve, het Meerplein en het Marlo terrein tot het Bazaar terrein en de Parallelweg, alles wordt onderdeel van een grootschalig woningbouwproject. In totaal moeten er 10.000 woningen worden toegevoegd aan de gemeente Beverwijk. Onze stad zou in één klap met zo’n 20.000 nieuwe inwoners groeien. Alhoewel het natuurlijk een prachtig mooi ambitieus plan is weten we vrijwel zeker dat het vooral heel veel geld gaat kosten en bij een plan blijft.

   Per jaar zijn de kosten voor onderzoeken en projectmanagement circa 1 miljoen euro. Voor 2020 en 2021 hebben we deze gelden reeds uitgegeven of gereserveerd en dat terwijl er nog geen enkel zicht is op dat er daadwerkelijk ook maar één woning gebouwd wordt. Aan het project zitten namelijk heel veel haken en ogen. Om het mogelijk te maken moet er een nieuwe verbinding komen tussen de N208 en de A9, moet de viaductweg afgesloten worden voor autoverkeer en moet de A22 afgewaardeerd worden. Daarnaast moeten er ook nog eens allerlei bedrijven verhuizen. Wij denken dat dit verre van realistisch is en daarom hebben wij ook tegen het plan van de Spoorzone gestemd. Echter zitten er in de Spoorzone wel kansrijke gebieden, zoals Ankie’s Hoeve en het Meerplein. Deze projecten mogen niet komen te lijden onder de grootschaligheid van de Spoorzone. Wij vinden het van het grootste belang dat de Spoorzone zich gaat focussen op de projecten die op korte termijn extra woningen kunnen opleveren voor onze inwoners.

  7.3. Verdeling sociale huurwoningen

  Beverwijk heeft relatief veel sociale huurwoningen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Beverwijk nemen de afgelopen jaren helaas steeds verder toe. Het lijkt erop dat door het nieuwe toewijzingssysteem van Pré Wonen Beverwijkers steeds langer moeten wachten op een sociale huurwoning, omdat mensen uit onder meer Haarlem en Velsen bovenmatig profiteren van dit nieuwe toewijzingssysteem en zij steeds vaker woningen toegewezen krijgen in Beverwijk. Volgens de wet mag Beverwijk 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen reserveren voor Beverwijkers. Dit willen we dan ook per direct gaan doen. Het is dan wel zaak om onze woningmarkt te ontvlechten van de woningmarkt van Heemskerk. Beverwijk heeft namelijk procentueel veel meer sociale huurwoningen en Beverwijk heeft ook veel ambitieuzere bouwplannen. Als het aan Vrij! ligt dan profiteert daar precies één groep van en dat zijn Beverwijkers. Woningen voor Wijkers dus!

  7.4. Pré-mantelzorgwoningen

  Er is een groot woningtekort en dat los je niet alleen op met bouwen. Soms moet je ook kijken naar creatieve oplossingen. In enkele gemeenten wordt een pré-mantelzorgwoningenbeleid gevoerd. Dit houdt in dat het toegestaan is om voor mensen van 67 jaar en ouder een woning op eigen terrein te bouwen, ook als er nog geen medische reden is om op dit moment mantelzorg te verlenen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld voor hun ouder(s) een woning in de achtertuin realiseren. Op het moment dat de ouder(s) dan mantelzorg nodig hebben is de huisvesting al dicht bij de mantelzorger geregeld. Dit vergemakkelijkt het verlenen van mantelzorg. Daarnaast zorgt dit ook voor doorstroming op de woningmarkt.  Ouderen gaan op het terrein van hun kinderen wonen, waardoor woningen vrijkomen voor woningzoekenden. In meerdere gemeenten wordt dit pré-mantelzorgwoningenbeleid al succesvol toegepast. Wij vinden het goed als Beverwijk zich ook in dit rijtje voegt.

  Wist je dat?

  Een mantelzorgwoning is een woning in de achtertuin voor iemand die zorg nodig heeft. Nu mag dat alleen als je een medische reden hebt. Door pré-mantelzorgwoningen toe te staan mag dit ook als die medische noodzaak er nog niet direct is.

  7.5. Schimmel- en vochtproblematiek

  In 2020 werd de gemeenteraad uitgenodigd voor een rondleiding door de Kuenenpleinbuurt. De fractie van Vrij! was geschokt door wat ze daar aantroffen. In de flats in de Indische buurt was sprake van zware schimmel- en vochtproblematiek. Het zat zelfs op de muren van de kinderkamers. Om te inventariseren hoe groot de problemen rond schimmel- en vochtproblematiek zijn heeft Vrij! vervolgens een schimmelmeldpunt opgericht. Hierop kwamen tientallen meldingen binnen uit verschillende buurten in Beverwijk. Wij hebben er toen via een unaniem aangenomen motie voor gezorgd dat de aanpak van schimmel- en vochtproblematiek vanaf 2021 is opgenomen in de prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties. Nu kan de gemeente dus de woningcorporatie erop aanspreken als zij schimmel- en vochtproblemtiek niet aanpakken. We houden de vinger aan de pols en zullen blijven monitoren of deze prestatieafspraken nageleefd worden en of verdere actie nodig is.

  Woont u in een sociale huurwoning en heeft u last van schimmel- en vochtproblematiek? Neem dan contact op met ons via: meldpuntschimmel@vrijbeverwijk.nl

  7.6. Leegstand en verloedering

  Leegstand en verloedering; een doorn in het oog van veel Beverwijkers. Zeker als je ernaast woont en er overlast van ervaart is het een drama. Toch besluit het college van Beverwijk, ondanks onze verzoeken, telkens om er niet tegen op te treden. Dit tot grote ergernis van Vrij! Daarom werken wij aan de totstandkoming van een leegstandsverordening. Bij langdurige leegstand kan de gemeente dan ingrijpen en zelfs op den duur een huurder voordragen om zo langdurige leegstand en verloedering te stoppen. Wij hopen dat deze leegstandsverordening nog in de raadsperiode voor de verkiezingen tot stand kan komen. Zo niet, dan is dit één van de eerste zaken waar we na de verkiezingen mee aan de slag gaan. Uit onderzoeken is gebleken dat door zo’n leegstandsverordening er één tot twee procent van ons woningbestand, ongeveer 350 woningen, beschikbaar komt.

  8. Beweging in een bloeiende buitenruimte

  • We stimuleren sportclubs waar mogelijk
  • Optimaal gebruik van veldcapaciteit, overleg noodzakelijk
  • We stimuleren bewegen in de buitenruimte
  • #RedDeVijver
  • Groen minder versnipperen over Beverwijk
  • We behouden en vergroenen onze parken

  Beverwijk en Wijk aan Zee kennen vele mooie sportclubs. Deze sportclubs draaien veelal op hardwerkende vrijwilligers. Wij hebben enorm veel waardering voor al deze vrijwilligers die het mogelijk maken dat onze inwoners en vooral ook onze jeugd onbezorgd kan sporten in clubverband. Daarnaast vinden wij het belangrijk om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. Ons groen is op dit moment te veel versnipperd over de stad heen met soms overlast tot gevolg. Ons groen moet functioneel worden en zoveel mogelijk geclusterd in parken. Onze parken behouden we en we gaan hier niet bouwen. Deze groenstructuren versterken we juist en we zetten in op de recreatieve functie.

  8.1. Sportclubs

  Onze sportclubs vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Het is een plek om te sporten, je talenten te ontdekken en te ontwikkelen, maar ook om gezellig samen te komen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de sportclubs optimaal draaien en een plek worden voor iedereen. Wij zijn trots op de Beverwijkse en Wijk aan Zeese sportclubs.

  8.2. Landgoed Adrichem

  De afgelopen jaren heeft het college van Beverwijk hard gewerkt aan de ontwikkeling van Landgoed Adrichem. Een sportpark geïntegreerd in park Overbos. Vrij! was het vaak niet eens met de ontwikkelingen in dit plan. In totaal werd er een enorme legpuzzel gecreëerd van 5,8 miljoen euro om één extra hockeyveld aan te leggen. Dit gaat ook nog eens ten koste van de prachtige vijver in Park Overbos. Wij blijven dit doodzonde vinden. Als er nog een mogelijkheid is om de vijver te redden, dan zullen we die zeker aangrijpen. Natuurlijk waren er ook positieve ontwikkelingen binnen Landgoed Adrichem. Zo kan de jeu de boules op een andere locatie een overkapping over zijn banen realiseren en realiseerde DEM nieuwe kleedkamers en een nieuwe tribune.

  We merken dat de sportclubs soms overlast ervaren van het open karakter van het park. Door de lage omheiningen rond de complexen krijgen ze te maken met afval en vandalisme. Dit moet met extra toezicht voorkomen worden. Ook zijn er bij de voetbal problemen met de veldcapaciteit. Doordat de velden aan verschillende clubs toebehoren worden de velden op dit moment niet altijd optimaal benut. Voetbalclubs met veel teams moeten op vervelende tijdstippen spelen, terwijl voetbalvelden van kleinere clubs niet optimaal gebruikt worden. Het is van groot belang dat de velden zo effectief mogelijk gebruikt worden. De parkmanager moet een grotere rol gaan spelen bij het indelen van de velden, zodat deze optimaal benut worden. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt bestaat de optie om met de voetbalclubs in gesprek te gaan over mogelijke fusies.

  8.3. Zwembad

  Het zwembad in Beverwijk is verouderd. Er moet een keuze gemaakt worden of we het zwembad willen behouden en renoveren of dat we een nieuw zwembad bouwen al dan niet samen met Heemskerk. Vrij! vindt een zwembad een belangrijke voorziening voor onze inwoners. Echter is een zwembad ook duur. Als we willen investeren in een zwembad, dan moet er dus ruimte gemaakt worden in de begroting door elders te bezuinigen. Vrij! vindt de optie waarbij het zwembad op de locatie van de Waterakkers komt, maar Beverwijk wel de helft betaalt onacceptabel. We gaan geen zwembad betalen voor Heemskerk, wat voor onze inwoners helemaal niet optimaal te bereiken is. Als Heemskerk daar een nieuw zwembad wil bouwen dan moeten ze dat zelf betalen. Heemskerk betaalt ook niet de helft van ons theater. Daarom willen wij binnen onze financiële mogelijkheden een zwembad binnen de Beverwijkse stadsgrenzen behouden.

  8.4. Sporten in de buitenruimte

  Naast sporten in clubverband willen we inwoners ook zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen en te sporten in onze buitenruimte. We merken dat de faciliteiten om dit ook te doen nog niet altijd aanwezig zijn. Graag willen we het binnen onze parken aantrekkelijker maken om te sporten. Wij willen hardlopen stimuleren door hardlooproutes van 5, 10 en 15 kilometer uit te zetten door Beverwijk met bordjes.

  Onze fietspaden en wegen zijn vaak in slechte staat. Onze geasfalteerde fietspaden hebben regelmatig gaten en losse korrels. Dat maakt ze minder geschikt om te skaten, skeeleren en te fietsen. Ideaal zou zijn als we in de toekomst fietspaden aan kunnen leggen met glad asfalt. Zo kunnen we een sportieve fiets- en skateroute door Beverwijk realiseren.

  8.5. Groen

  Beverwijk wordt door veel mensen ervaren als niet groen. Dit terwijl we in Beverwijk op zich best wel veel bomen en groen hebben. Het groen is echter erg versnipperd over de stad en het is in sommige gebieden rommelig. We merken dat dit de groene uitstraling van Beverwijk niet ten goede komt. In 2021 hebben we een groenvisie vastgesteld. Uit deze groenvisie blijkt dat veel inwoners niet tevreden zijn over het groen en het groenonderhoud. Vrij! is het daarmee eens. Daarom vinden we het belangrijk om op een aantal pijlers van deze groenvisie in te zetten.

  Het groen moet meer variatie krijgen, aangepast aan de structuur van de wijk waar het groen staat. Zo versterkt het groen de identiteit van een wijk en wordt de belevingswaarde groter. Waar mogelijk moet het groen ook functioneel zijn. Het groen biedt bijvoorbeeld ruimte om te recreëren in een parkachtige setting. Het groen lokt uit om te bewegen in de buitenruimte of biedt plaats aan vlinders, bijen en andere dieren.

  Nog te vaak worden grote bomen gekapt. Dat komt vaak omdat ze inmiddels niet meer passen in de ontwikkelingen van een gebied of voor overlast zorgen. Om dit in de toekomst te voorkomen planten we zogenaamde ‘toekomstbomen’. Deze bomen zetten we op plaatsen waar ze niet in de weg gaan staan, zodat ze daadwerkelijk volgroeid kunnen raken. Om dit goed te organiseren is overleg met buurtbewoners van cruciaal belang.

  Bomen zorgen helaas soms ook voor overlast. Wanneer bomen scheefgroeien en de takken over het dak van een gebouw gaan hangen, als de bomen bij een parkeerplaats staan en er plakkerige troep op de auto’s komt of als het uitzicht en zonlicht wordt belemmerd voor omwonenden, waardoor bijvoorbeeld ook zonnepanelen niet werken. Wanneer een boom tot onaanvaardbare overlast zorgt zal deze gekapt moeten worden. Elders moet dan een boom teruggeplaatst worden, die wel de ruimte krijgt om te volgroeien.

  Het groenonderhoud zorgt altijd voor discussie. Sommige mensen willen op plaatsen waar dat kan de natuur zijn gang laten gaan, andere mensen zien het liefst elk perkje strak onderhouden. Voor ons staat in ieder geval voorop dat het groen nooit de veiligheid in gevaar mag brengen. Als het groen het uitzicht in het verkeer belemmerd of over de stoep heen groeit, waardoor mensen in een rolstoel niet makkelijk meer kunnen passeren, dan moet dit aangepakt en strak onderhouden worden. Daarnaast mag groenonderhoud, of het gebrek daaraan, niet leiden tot verloedering in buurten. Als het onkruid heel hoog staat dan kan dat inderdaad verloedering versterken. Wel vinden wij dat op plekken waar dat kan, bijvoorbeeld in parken, dat de natuur de ruimte moet krijgen. Zo kunnen ook dieren en insecten profiteren van minder strak onderhouden groen. Hier moet een juiste mix in gevonden worden. Ook hierbij is input van omwonenden van groot belang.

  9. Onbezorgd opgroeien

  • Hangplekken realiseren op locaties waar het geen overlast geeft
  • Uitdagende speelplaatsen creëren
  • Samen spelen stimuleren met jongerenwerkers en evenementenmakelaar
  • Inzetten op preventie van het gebruik van lachgasballonnen
  • Binnenklimaat scholen op orde

  Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Beverwijk en Wijk aan Zee onbezorgd kunnen opgroeien. Daarbij is het belangrijk dat ze kunnen spelen en bewegen in de buitenruimte en dat er op scholen een gezond binnenklimaat is.

  9.1. Speelplaatsen

  Vrij! vindt het belangrijk dat kinderen onbezorgd buiten kunnen spelen. We zien dat Beverwijk best wel veel speelplaatsen heeft, maar dat deze versnipperd zijn. Op veel speelplaatsen staan maar één of twee speeltoestellen. Dit zorgt niet voor veel uitdaging en kinderen kunnen hier ook niet uitgebreid spelen. Vrij! is voorstander van het clusteren van dit soort kleine speelplaatsen, zodat er ook grotere uitdagende speelplaatsen op wijkniveau ontstaan.  Daarnaast is het belangrijk om speelplaatsen te hebben voor kinderen van verschillende leeftijden. De spreiding van de kinderen moet in de gaten gehouden worden en waar nodig moeten speeltoestellen verplaatst worden naar buurten waar meer kinderen van een bepaalde leeftijd wonen.

  We vinden het belangrijk dat alle kinderen buiten kunnen spelen. Soms zien we dat een speelveld geclaimd wordt door een vaste groep en dat andere kinderen niet mee mogen spelen. Dit vinden wij zeer onwenselijk. Wij willen onze jongerenwerkers inzetten om onderling spelen meer te stimuleren. In Beverwijk hebben we initiatieven zoals de evenementenmakelaar om ervoor te zorgen dat kinderen met elkaar gaan spelen. Wij vinden deze initiatieven waardevol, maar zien ook dat er nog een te kleine (en vaak dezelfde) groep kinderen bereikt wordt. Wij vinden dat de inzet van de evenementenmakelaar actiever gefocust moet zijn op het betrekken van kinderen uit de wijk. Alleen als er elke week een aanzienlijke groep kinderen op af komt is het waardevol, anders kan de evenementenmakelaar beter op een andere locatie ingezet worden.

  Om vuil rond speelplaatsen te voorkomen willen wij samen met de jongerenwerkers kijken naar leuke ideeën om prullenbakken op te pimpen voor kinderen. Zodat zij eerder geneigd zijn om hun afval in de bak te gooien. Wij willen waar mogelijk vrijwilligers inzetten om de speelplaatsen schoon te houden en eventueel kleine reparaties uit te voeren. Mensen in de bijstand zouden we op deze manier op een positieve manier kunnen betrekken bij vrijwilligerswerk.

  9.2. Hangplekken

  Vrij! merkt dat in wijken soms overlast wordt ervaren van de aanwezige speelplaatsen. Dit komt omdat deze speelplaatsen, met name in de avonduren, ook gebruik worden door ‘hangjongeren’. Jongeren zoeken elkaar graag op buiten en wij merken dat er weinig plekken zijn waar jongeren samen kunnen komen, zonder dat ze overlast veroorzaken. Vrij! wil daarom in samenspraak met jongeren enkele hangplekken binnen Beverwijk realiseren. Een eigen plek, waar ze geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Uiteraard moeten hier dan wat faciliteiten komen zoals bankjes of een overkapping.

  9.3. Alcoholbeleid en jongeren

  In de afgelopen jaren is er een streng preventieplan voor alcohol vastgesteld. Vanuit de gemeente is het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren een speerpunt geworden. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid primair bij de ouders ligt. Inzetten op het informeren van ouders en kinderen over de gevaren van alcohol via scholen en jongerenwerk moedigen wij aan. Het strenge, strafrechtelijk handhaven vinden wij te ver gaan. Op dit moment wordt een jongere gelijk naar HALT gestuurd als hij buiten betrapt wordt met alcohol. HALT is wat ons betreft een straf voor als je anderen tot last bent. Op het moment dat een minderjarige alcohol nuttigt, maar verder geen overlast veroorzaakt vinden wij het informeren van de ouders afdoende.

  Daarnaast merken we dat de afgelopen jaren het gebruik van lachgasballonen in opmars is. Wij denken dat dit mede komt door de strengere handhaving op alcohol. Het gebruik van lachgas kan gevaarlijk zijn, maar er is voor jongeren relatief makkelijk aan te komen. Wij willen inzetten op preventie van het gebruik van lachgas. Voorlichting is daarbij belangrijk, maar ook de verkoop van lachgas willen we ontmoedigen.

  9.4. Huisvesting van scholen

  De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs, maar wel over de onderwijshuisvesting. Het onderwijshuisvestingsplan laat zien dat er de komende jaren investeringen nodig zijn in veel van onze basisscholen. Wij vinden het goed dat er een bestemmingsreserve is gerealiseerd om deze toekomstige investeringen in onderwijshuisvesting goed op te kunnen vangen.

  Het binnenklimaat is in veel Beverwijkse scholen nog niet op orde. Zeker nu ventilatie hoge prioriteit heeft om verspreiding van het coronavirus te verminderen vinden we het belangrijk dat hier versnelde inzet op komt. Mogelijk kunnen we ook gebruik maken van landelijke gelden die beschikbaar worden gesteld om ventilatie op scholen te verbeteren. Dit probleem is nog groter op de Wijk aan Zeese basisschool De Vrijheit. Het openzetten van ramen wordt daar vanwege de slechte luchtkwaliteit ontraden, maar het binnenklimaat zorgt ook niet voor voldoende ventilatie. Wij vinden het daarom prioriteit om dit probleem op te lossen. Het moet klaar zijn met het verwijzen van het kastje naar de muur en weer terug.

  Wij vinden het belangrijk dat de onderwijsloopbaan in de directe omgeving gevolgd kan worden. We hechten dan ook grote waarde aan onze vele basisscholen, speciaal onderwijs, middelbare school en NOVA college. In de toekomst zien we de vestiging van een HBO in Beverwijk als een absolute meerwaarde.

  Vrij! is tegen de komst van een Islamitische middelbare school in Beverwijk. Wij vinden dat iedereen gelijkwaardig is en zijn daarom fel tegen het scheiden van jongens en meisjes in het onderwijs. Ook maken wij ons na het bestuderen van de aanvraag zorgen over de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van het onderwijs dat geboden gaat worden. In Heemskerk zagen we dat de Islamitische basisschool na enkele jaren alweer moest sluiten, vanwege een gebrek aan leerlingen. Dan wordt de doorgaande leerlijn van leerlingen doorbroken en dit willen wij absoluut voorkomen. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat Beverwijk een zienswijze indient bij het ministerie over de aanvraag van deze Islamitische school. Beverwijk en Heemskerk hebben met het Kennemer College een veelzijdige middelbare school, die ook voor alle doelgroepen prima in goed onderwijs voorziet. Wij zien dan ook niet de toegevoegde waarde van een extra middelbare school binnen dit verzorgingsgebied.

  10. Oprechte participatie

  • Participatie moet VOORAF plaatsvinden
  • Participatie vindt plaats binnen duidelijke kaders
  • De raad moet meer inzicht krijgen in participatieprocessen
  • De gemeente is toegankelijk en laagdrempelig bereikbaar
  • Burgemeester en wethouders houden een wekelijks spreekuur

  Vrij! vindt het heel belangrijk dat de gemeente goed en laagdrempelig bereikbaar is voor al haar inwoners. De participatie in Beverwijk moet beter. Inwoners moeten echt gehoord worden, wanneer zij gevraagd en ongevraagd meedenken bij ontwikkelingen in hun leefomgeving.

  10.1. Participatie

  Participatie in Beverwijk is momenteel een drama. Alhoewel onze ambtenaren hun best doen om inspraak te faciliteren is de uitvoering vaak nog niet goed. De raad zag dit in 2018 ook in en heeft toen een tijdelijke raadscommissie inwonersparticipatie (TRIP) aangesteld. In deze commissie zaten raadsleden, waaronder de fractievoorzitter van Vrij! Uit deze commissie zijn een aantal zeer goede aanbevelingen gekomen, maar deze worden door de gemeenteorganisatie vooralsnog gewoon doodleuk niet uitgevoerd. Het is tijd om de participatie in Beverwijk goed in te richten. Dit kan niet langer wachten.

  Op dit moment vindt “participatie” vaak achteraf plaats als de contouren voor het plan al (bijna) compleet zijn en het besluit al (bijna) genomen is. Men mag dan nog net meepraten over of de tegels grijs of donkergrijs moeten worden. Inwoners moeten VOORAF betrokken worden bij projecten in hun directe leefomgeving. Dat houdt in dat inwoners betrokken worden op het moment dat de plannen nog slechts een ruwe schets zijn. Op dat moment maken we ook gelijk duidelijk waarover bewoners mogen meepraten en binnen welke kaders. Zo is dat voor iedereen vooraf duidelijk. Dit voorkomt teleurstellingen en boosheid achteraf.

  Participatie kan op veel manieren plaatsvinden. Via een online enquête, een bijeenkomst in een buurthuis of een burgerforum en zo zijn er nog tientallen manieren. Met verschillende methodes kan je verschillende doelgroepen bereiken. Voor Beverwijk is het nog nieuw om af te wijken van de traditionele methoden voor participatie. Vrij! ziet graag dat de gemeente hiermee gaat experimenteren om zo een zo divers en groot mogelijke doelgroep te bereiken bij participatieprojecten.

  Als dit proces rond participatie eindelijk op een betere manier plaats vindt is het natuurlijk zaak dat er ook écht iets gaat gebeuren met de resultaten uit deze inspraak. Dat vraagt ook iets van de politiek. Wij vinden het van belang dat binnen de kaders van de participatie er ook echt geluisterd wordt naar wat bewoners willen. Alleen zeer zwaarwegende politieke, financiële of praktische redenen kunnen wat ons betreft reden zijn om daarvan af te wijken. Daarbij is het van het grootste belang dat we eerlijk en open communiceren over waarom we iets wel of juist niet doen. Als inwoners de moeite nemen om deel te nemen aan een participatieproces dan krijgen zij te allen tijde een nette terugkoppeling over wat er gedaan is met de input en waarom dit wel of niet meegenomen is.

  De participatie wordt uitgevoerd door wethouders en ambtenaren. Daardoor is dit voor de raad een vrij onzichtbaar gebied. Het is moeilijk om achteraf te toetsen hoe de participatie heeft plaatsgevonden, of er voldoende is gedaan om inwoners te bereiken en hoe de input verwerkt is. De raad moet daarom een prominentere rol innemen aan het begin van een participatieproces. De raad neemt verantwoordelijkheid voor de kaders waar binnen de participatie plaats mag vinden en ook voor dat de input daadwerkelijk meegenomen wordt.

  Een voorbeeld is dat er in de buurt 15 bomen geplant gaan worden. Het aantal van 15 staat vast, maar verder mogen bewoners bepalen waar deze bomen komen en wat voor bomen er geplaatst worden.

  10.2. Spreekuur burgemeester en wethouders

  Vrij! vindt een goede relatie tussen de wethouders en de inwoners van groot belang. Besturen kan je niet doen vanuit de ivoren toren van het stadhuis. Daarom vinden wij het van het grootste belang dat wethouders roots hebben in Beverwijk en met hun voeten in de Beverwijkse aardbeiengrond staan. Wethouders moeten zo veel mogelijk de buurten in trekken om met inwoners, ondernemers en andere stakeholders te praten. Daarnaast is het van het grootste belang dat het wekelijkse spreekuur met het college weer terugkomt. Burgemeester en wethouders houden wekelijks een inloopspreekuur, waar elke inwoner op een laagdrempelige manier zijn of haar vraag kan stellen aan de burgemeester of wethouder.

  10.3. Toegankelijkheid stadhuis

  Het stadhuis is van en voor de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Daarom moet het altijd mogelijk zijn om het stadhuis binnen te lopen en geholpen te worden. Natuurlijk bieden we de mogelijkheid om online of telefonisch een afspraak te maken, zodat je sneller geholpen kan worden. Maar ook zonder afspraak is elke inwoner van harte welkom op het stadhuis.

  Om ondernemers extra te faciliteren en te ondersteunen zijn we groot voorstander van het instellen van een ondernemersloket voor ondernemersvragen. Wij zien grote voordelen bij een centraal aanspreekpunt voor ondernemers om zo het contact tussen gemeente en ondernemers te vergemakkelijken.

  10.4. Openheid raad

  Vrij! is een groot voorvechter van openheid en openbaarheid van de raad. Daarom dient het voor inwoners makkelijk te zijn om te bekijken wat het stemgedrag van de raadsleden is geweest. Op dit moment is het op onze website nog niet mogelijk om het stemgedrag van raadsleden terug te vinden. We zien dat dit op sommige andere gemeentewebsites wel al goed werkt, daarom zien we hier ook voor Beverwijk een kans om de gemeente transparanter te maken voor onze inwoners.

  Wist je dat?

  Vrij! maakt na elke raadscommissie en raadsvergadering een korte video over wat er die avond besproken is? Benieuwd naar deze video’s? Kijk dan op onze Facebook, Youtube of Instagram.

  11. Geen verval door afval

  • We gaan inzetten op nascheiding
  • Eén vaste ophaaldag in de maand voor grofvuil
  • HVC-klantenservice drastisch verbeteren
  • Openingstijden afvalbrengstation verruimen
  • De containers gaan weer open zonder pasje
  • Geen Diftar

  Afval is altijd een onderwerp wat veel ergernissen oproept. Gedumpt grofvuil en zwerfafval zorgen ervoor dat de buurt er verloederd uit ziet. De wens om steeds meer afval te scheiden leidt tot een wildgroei aan containers in de tuin, waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Dan hebben we ook nog het pasjessysteem, waardoor je met je vuilniszak weer terug naar huis kan, omdat je geen idee hebt waar je die pas nu weer gelaten hebt. Al met al hebben we het inwoners de afgelopen jaren steeds moeilijker gemaakt om hun afval kwijt te raken en dat gaan we per direct terugdraaien.

  11.1. Grofvuil

  We hebben allemaal weleens grofvuil. Vaak wil je er snel vanaf en lang niet altijd ben je zelf in de gelegenheid om het weg te brengen naar het afvalbrengstation. Dan begint de strijd met HVC om van je afval af te komen. Online kan je een afspraak inplannen voor het ophalen van grofvuil. Eerst moet je uit tientallen icoontjes de juiste zien te vinden, mits jouw product er natuurlijk tussen staat anders ben je gelijk overgeleverd aan de klantenservice van HVC. Als je een elektrisch apparaat en een meubelstuk wilt aanbieden, dan moet je gelijk al twee verschillende afspraken maken. Vervolgens moet je een afspraak inplannen, dat kan vaak pas 2-3 weken later. Dan verwachten ze dat je het grofvuil tussen 05:00 uur en 07:30 uur ’s morgens buiten zet, alsof al je vrienden zin hebben om ’s morgens vroeg te helpen met het versjouwen van jouw bankstel. Kortom het is een drama om van je grofvuil af te komen

  In toenemende mate zien we dat grofvuil gewoon gedumpt wordt naast de container. Logisch ook, want sinds een paar jaar hebben we meermaals per week een karretje door Beverwijk rijden dat illegaal gedumpt afval ophaalt. Slecht gedrag wordt beloond. Dit karretje is ook nog eens hartstikke duur. Vrij! wil per direct stoppen met het meermaals per week ophalen van illegaal gedumpt afval.

  Vrij! denkt dat het dumpen van grofvuil in veel gevallen geen onwil is, maar dat inwoners er simpelweg niet goed uitkomen om het op de juiste manier aan te bieden. Daarom willen we het aanbieden van grofvuil drastisch vergemakkelijken. Er komt één vaste dag in de maand voor het ophalen van grofvuil, net als vroeger. Dit heeft als voordeel dat iedereen weet wanneer het grofvuil buitengezet kan worden en daarnaast is een neveneffect dat veel grofvuil eruit gezocht wordt door andere mensen, zodat er meer hergebruikt wordt. Deze vaste ophaaldag gaan we breed communiceren, zodat iedereen ervan op de hoogte is. Op de grofvuildumpingen die er dan alsnog zijn intensiveren we onze handhaving. We maken het aanbieden makkelijk, maar houd je je daar niet aan dan is de kans groot dat het een boete oplevert.

  11.2. Afvalbrengstation

  We hebben een prachtig afvalbrengstation. Het is er goed geregeld, het personeel is gastvrij en een hoop mensen maken er gebruik van. Alleen zijn de openingstijden van het afvalbrengstation verre van ideaal. Doordeweeks sluit het afvalbrengstation om 18:15 uur en op zondag is het gesloten. Een hoop mensen werken doordeweeks en gaan dan klussen in het weekend. Daarom willen wij de openingstijden verruimen. In ieder geval vinden we dat het afvalbrengstation op zondag open moet zijn. Bij voorkeur gaat het ook eenmaal per week in de avonduren open. Wij willen gelijk met HVC in gesprek om dit te realiseren. Het aanbieden van afval moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden.

  11.3. Ondergrondse containers

  Beverwijk kent veel hoogbouw en ook relatief veel ondergrondse containers. Deze containers zijn sinds enkele jaren afgesloten met een pasjessysteem. Elk huishouden krijgt één zo’n pasje. Zo’n pasje werkt dan ook nog eens alleen op de dichtstbijzijnde container. Als die vol is of klem zit, dan heb je een probleem. Het is natuurlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven geen afval in deze containers doen, maar ondertussen hebben onze inwoners last van dit systeem. We kennen allemaal wel het moment dat je met je vuilniszak bij de container staat en geen idee hebt waar die pas is of wie hem heeft. Wij zien sinds de invoer van dit pasjessysteem een toename aan vuilniszakken naast de container en zwerfafval. Waar je voorheen zwerfafval even in de container gooide gaat dat nu niet meer. Wij willen dit pasjessysteem per direct afschaffen. Het aanbieden van afval moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Wel vinden we het belangrijk dat HVC een sensor aanbrengt in de containers, zodat er uitgelezen kan worden wanneer een container bijna vol zit. Zo worden de containers (bijna) altijd op tijd geleegd.

  De reguliere prullenbakken zitten ook regelmatig overvol. Sinds de ondergrondse containers zijn afgesloten is dit alleen maar erger geworden. Wij vinden dat deze prullenbakken vaker geleegd moeten worden, zodat je gemakkelijk onderweg je afval kwijt kunt.

  11.4. Nascheiding

  Op dit moment verwachten we van onze inwoners dat ze steeds meer afval gaan scheiden. Het lijkt bijna een hobby te worden. Recent hebben laagbouwhuishoudens in Beverwijk een derde container gekregen, de bak voor PBD. Al deze containers moeten een plekje vinden in de tuin of schuur. De wens om steeds meer afval te scheiden leidt tot een wildgroei aan vuilnisbakken. Dit is helemaal niet nodig. Vrij! wil inzetten op nascheiding. Dat houdt in dat in de vuilcentrale een machine kunststoffen, oud papier en drankkartons uit het afval vist. Zo hoeft u niet meer zelf uw afval te scheiden, maar doet de nascheidingsinstallatie dat. De derde container voor PBD kan dan per direct weer afgeschaft worden.

  11.5. Diftar

  Steeds meer gemeenten gaan met een gedifferentieerd tarief werken voor afval. Dat houdt in dat men bijhoudt hoeveel afval een huishouden wegbrengt. Hoe meer restafval er wordt aangeboden des te hoger wordt de afvalstoffenheffing. Vrij! is fel tegenstander van dit systeem. We denken dat dit het aantal afvaldumpingen alleen maar zal verhogen. Afval wegbrengen kost in dit systeem immers geld. Daarnaast strookt het niet met onze wens om afvalinzameling zo makkelijk mogelijk te maken. Wij zullen ons dan ook fel verzetten tegen de invoer van Diftar in Beverwijk en Wijk aan Zee.

  Wist je dat?

  Bij Diftar wordt de afvalstoffenheffing bepaald door het aantal kilo restafval dat een huishouden aanbiedt. Hoe meer restafval, hoe hoger de heffing.

  12. Welkom in Wijk aan Zee

  • Wijk aan Zee blijft een écht familiestrand
  • We onderzoeken de aanleg van een tweede ontsluitingsweg met één baan
  • Wijk aan Zee behoudt de blauwe vlag
  • Zekerheid voor strandhuisjeseigenaren
  • Geen toename van hotelhuisjes op het strand
  • De blauwe loper blijft in stand en wordt verlengd richting zee
  • De voorzieningen voor de bewoners blijven op peil
  • Betaalbare woningen voor starters en ouderen

  Wijk aan Zee is een prachtig kustdorp. Wijk aan Zee is aantrekkelijk om vakantie te vieren of een dagje door te brengen op het strand. Wijk aan Zee is gastvrij voor gezinnen en door het gratis parkeren en goedkoop parkeren op de Dorpsweide ook goed bereikbaar voor automobilisten. Daardoor blijft Wijk aan Zee een écht familiestrand. Wijk aan Zee kent een toenemende druk door de industrie in de omgeving en het transformatorstation. Hiervoor verwijzen we u naar hoofdstuk 2: Stop de stapeling. Wijk aan Zee is bovenal een prachtig kustdorp.

  12.1. Strand van Wijk aan Zee

  Wijk aan Zee heeft een mooi en toegankelijk familiestrand. Wij vinden het van het grootste belang dat Wijk aan Zee zich blijft profileren als een betaalbaar en aantrekkelijk familiestrand. Daarvoor is het belangrijk dat het strand goed bereikbaar is. Wijk aan Zee is met de fiets uitstekend bereikbaar. Daarnaast is Wijk aan Zee ook aantrekkelijk voor automobilisten. Langs de Dorpsweide is het parkeren gratis en op drukke dagen wordt de Dorpsweide geopend waar goedkoop geparkeerd kan worden. Dit willen wij graag zo houden. De dorpsweide is sinds 2018 in beheer van de Stichting Behoud Dorpsweide. Dit vinden wij een prima constructie. De inwoners van Wijk aan Zee krijgen zo zeggenschap over het gebruik van hun Dorpsweide en vanzelfsprekend acteren zij in het beste belang voor hun dorp.

  In november 2018 diende Vrij! een motie in om een blauwe loper aan te leggen op het strand van Wijk aan Zee. Een blauwe loper is een verhard pad naar de zee, zodat ook mindervaliden de zee kunnen bereiken. Op enkele stranden was de blauwe loper al een groot succes. Helaas werd deze motie destijds weggestemd. In 2020 werd er alsnog een blauwe loper aangelegd op het strand van Wijk aan Zee ter hoogte van de Sunseabar. Wij vinden deze blauwe loper een waardevolle aanvulling op de toegankelijkheid van het strand van Wijk aan Zee. Vrij! wil deze blauwe loper dan ook absoluut behouden en zo mogelijk nog verder verlengen richting de zee.

  12.2. Blauwe vlag

  Al jaren op rij heeft Wijk aan Zee de blauwe vlag verdiend. De blauwe vlag is een internationale milieuonderscheiding voor stranden die schoon en veilig zijn. Wij zijn trots op de blauwe vlag van Wijk aan Zee en willen dan ook blijven inzetten op het behoud van deze vlag. Wij vinden het leuk om een jaarlijks evenement te organiseren om nog beter op de kaart te zetten dat Wijk aan Zee de blauwe vlag heeft en om het strand schoon te houden. Wij denken aan een plogging evenement. Het woord plogging komt voort uit de Zweedse woorden ‘Plocka upp’ (oprapen) en Jogga (joggen). Het komt erop neer dat je afval raapt tijdens het hardlopen. Bij plogging staat niet persé het zo snel mogelijk halen van de finishlijn centraal, maar Plogging richt zich puur op een schonere omgeving en een verhoogde bewustwording voor het afvalprobleem. Op deze manier zijn er bij Plogging alleen maar winnaars.  

  Het idee is om een terugkerend Plogging evenement te organiseren op het strand van Wijk aan Zee beginnend bij de Pier tot en met de ingang Heliomare. Dit is +/- 4.5 kilometer en kan uitgebreid worden met een eventuele passage langs de Dorpsweide. Binnen deze route is het aan de deelnemers de taak om zoveel mogelijk zwerfafval te vinden, op te rapen en mee te nemen naar de finishlijn die komt te liggen bij de Heliomare.  

  12.3. Strandhuisjes

  Veel mensen beleven plezier op het strand van Wijk aan Zee door te verblijven in een strandhuisje. Velen komen er al jaren en zijn in het bezit van een particulier strandhuisje. Anderen komen een weekje naar zee en huren een hotelhuisje. Om Wijk aan Zee echt als familiestrand te behouden stellen we een grens aan het aantal hotelhuisjes. Het aantal hotelhuisjes mag niet verder toenemen dan de situatie in 2019.

  Daarnaast moet het bezit van een strandhuisje een leuke manier zijn om vakantie te vieren en geen hoofdpijndossier worden. De afgelopen jaren is er veel onrust geweest over de maximale afmetingen van strandhuisjes, de brandwerendheid en de contracten met de strandexploitanten. De strandexploitanten hebben inmiddels van de gemeente zekerheid gekregen met een contract voor 10+10 jaar. Nu is het zaak dat ook de strandhuisjeseigenaren onbeperkt kunnen genieten van hun strandhuisje zonder telkens met onzekerheden geconfronteerd te worden. We hopen dat de overeenkomsten tussen exploitanten en strandhuisjeseigenaren deze rust bieden, maar blijven dit zeker monitoren.

  12.4. Voorzieningen

  De voorzieningen in Wijk aan Zee staan onder druk. Om de vitaliteit van het dorp te behouden is het van het grootste belang dat voorzieningen als een basisschool, huisarts, fysiotherapeut, supermarkt, busverbinding en dorpshuis behouden blijven. Dat is soms best een ingewikkelde puzzel. Desalniettemin heeft dit hoge prioriteit.

  12.5. Betaalbare woningen

  Woningen zijn ook in Wijk aan Zee schaars. Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat een projectontwikkelaar een groot aantal panden in Wijk aan Zee had opgekocht om hier appartementen te realiseren. Na aanvankelijk enthousiasme bleek al snel dat dit om woningen in het hogere segment gaat. Wijk aan Zee heeft juist ook behoefte aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Graag willen wij in gesprek met de projectontwikkelaar om te kijken of een percentage van de woningen mogelijk starters en/of ouderenwoningen kunnen worden. Ook op andere locaties moet er in Wijk aan Zee voornamelijk gekeken worden naar middensegment koop/huur en starters/ouderenwoningen. Het terrein van camping Aardenburg zien wij nog altijd niet als een locatie voor woningbouw.

  12.6. Toegankelijkheid

  Wijk aan Zee heeft maar één ontsluitingsweg. Vrij! is groot voorstander van het aanleggen van een tweede ontsluitingsweg van en naar Wijk aan Zee, zeker voor calamiteiten. We moeten ook realistisch zijn, want tot op heden is elke optie om een tweede ontsluitingsweg aan te leggen niet haalbaar gebleken. Aangezien ruimte het grote probleem blijkt te zijn, de breedte van de weg past simpelweg niet, stellen wij voor om te onderzoeken of het mogelijk is om een éénbaansweg aan te leggen. Deze kan dan in de spitsrichting opengesteld worden. Deze weg kan tevens bij nood als tweede ontsluiting dienen. Hierover willen wij in gesprek met Tata Steel, want de locatie loopt langs of mogelijk over hun terrein.

  Het feit dat er nu maar één toegangsweg naar Wijk aan Zee en de pier is zorgt ervoor dat sommige wegen in Wijk aan Zee zwaarbelast worden. Aanwonenden ervaren overlast van trillingen en geluid van autoverkeer. De Zeecroft is daar een goed voorbeeld van. Hoewel de gemeente de problemen herkent, blijven oplossingen voorlopig uit. Vrij! wil deze wegen naar voren halen in het wegenonderhoudsplan. Dat houdt niet in dat andere wegen in het onderhoud naar achter geschoven worden. Er moet meer geld vrij gemaakt worden voor wegenonderhoud, zodat de Beverwijkse en Wijk aan Zeese wegen sneller op orde komen. Je kan niet als gemeente enerzijds constateren dat er een probleem is en er vervolgens 10 jaar niks mee doen.

  13. Fusie is een illusie

  • Een fusie met Heemskerk en/of Velsen gaat niet gebeuren
  • We focussen op samenwerking in het belang van Beverwijk
  • Naast samenwerking in de IJmond kijken we verder naar andere gemeenten
  • We betalen alleen mee aan initiatieven die gunstig zijn voor Beverwijk

  Wij vinden het van het grootste belang om de Beverwijkse identiteit te behouden en laagdrempelig bereikbaar te blijven. Wij willen niet opgeslokt worden door een grote IJmondgemeente en hechten aan de Beverwijkse moraal. Daarom zeggen wij NEE tegen een fusie met Heemskerk en/of Velsen. We moeten nu focussen op samenwerkingen die van belang zijn voor Beverwijk.

  13.1. Geen fusie

  De afgelopen jaren waarde het fusiespook veelvuldig door de IJmond. Velsen wilde graag fuseren, terwijl Heemskerk dit pertinent niet wilde. Beverwijk zat hier tussenin. De vele discussies over fusie hebben een wig gedreven tussen de IJmondgemeenten. Zo erg zelfs dat de IJmondcommissie, waar de raadsleden van de IJmondgemeenten met elkaar vergaderden, in 2020 is opgeheven. Door deze perikelen rond een eventuele fusie konden we zelfs geen stappen maken in IJmondsamenwerking zonder fusie.

  We moeten concluderen dat fusie een gepasseerd station is. Vrij! was al nooit voorstander van een fusie, dus wij vinden dat prima Het onderlinge vertrouwen moet hersteld worden en dat kan alleen als de discussie over een fusie definitief van tafel gaat.

  13.2. Samenwerken in belang van Beverwijk

  Beverwijk is met 41.000 inwoners een middelgrote gemeente. Dat houdt in dat we veel zaken zelf kunnen regelen, maar soms ook effectiever en beter kunnen presteren als we de samenwerking zoeken in de regio. De laatste jaren werd voor samenwerking bijna uitsluitend naar Heemskerk en Velsen gekeken. We kozen er zelfs voor om samen te werken met Heemskerk en Velsen als dit voor Beverwijk helemaal niet gunstig was.  Zo had je het verraad van Velsen, waarbij ze zich in de stuurgroep A8-A9 niet afkeerden van de voor Beverwijk desastreuze Golfbaanvariant. Beverwijk gaat alleen nog samenwerken met andere gemeenten als er een gezamenlijk belang is waar ook Beverwijk van profiteert. Daarbij staren we ons niet langer blind op Heemskerk en Velsen. Ook andere gemeenten kunnen een vruchtbare samenwerkingspartner zijn. Wij richten ons vizier breder op bijvoorbeeld Zaanstad en andere gemeenten binnen de brede regio. Als we een gezamenlijk doel hebben, dan is samenwerken een optie. De IJmondsamenwerking is niet langer een heilig huisje dat samenwerking met andere gemeenten in de weg zit.

  13.3. MRA

  De Metropoolregio Amsterdam speelt een steeds grotere rol bij regionale samenwerkingen. Met sommige projecten, zoals de Spoorzone, worden we zelfs bijna afhankelijk van de MRA. Wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk. Wij zien dat de MRA enerzijds voordelen kan bieden, maar over het algemeen is het vooral een Amsterdams feestje. Het orgaan is niet democratisch en niet transparant, dit bemoeilijkt de controlerende taak van de gemeenteraad. Indien wij de komende jaren actief willen blijven in de MRA moeten de lijnen tussen de MRA en de raden korter worden. We moeten beter zicht krijgen op de agenda, de beweegredenen en de consequenties van deelname aan de MRA. Vrij! pleit voor terughoudendheid in de samenwerking, waarbij de belangen voor de ontwikkelingen van Beverwijk voorop staan.

  14. Conflictloos klimaat

  • Niet gedwongen van het gas af
  • Geen windturbines en zonneweides in Beverwijk en Wijk aan Zee
  • Inzetten op klimaatadaptatie

  De energietransitie is in volle gang. Er komt steeds meer op gemeenten en inwoners af. Vrij! is op zoek naar een goede middenweg, waarbij niemand gedwongen van het gas af moet. Beverwijk en Wijk aan Zee leveren met het transformatorstation op de Zeestraat en de wind op zee al een enorme bijdrage aan de energietransitie. Nu is het tijd dat een andere gemeente koploper wordt.

  14.1. Niet gedwongen van het gas af

  Landelijk beleid bepaalt dat woningen in 2050 van het aardgas af moeten zijn. Gemeenten hebben daarbij de regierol gekregen. Alle nieuwbouwwoningen worden vanaf 2020 aardgasvrij opgeleverd, maar ook de bestaande woningvoorraad moet uiteindelijk van het gas af. Wij zien daar de nodige uitdagingen in. Wij vinden het vervelend dat de overheid zich gaat bemoeien met de keuzes in jouw huis. Daarnaast zien we ook dat ons elektriciteitsnet bij lange na nog niet de capaciteit heeft om deze pieken in energieverbruik op te vangen. Er komen in snel tempo nieuwe technieken om warmte in huis te krijgen. Wij denken dat het goed is de nieuwe technieken ook waar mogelijk af te wachten. We hoeven geen koploper te zijn.

  Om de kosten binnen de perken te houden moeten we waar mogelijk inzetten op collectieve oplossingen, zoals een warmtenet. De investering moet voor woningeigenaren wel op te brengen zijn. We gaan mensen niet in de financiële problemen brengen, omdat ze van het gas af moeten. Aardgasvrij maken kan alleen als het betaalbaar is.

  De grootste slag die gemaakt kan worden om versneld van het gas af te gaan is bij sociale huurwoningen. Echter is dit ook de groep inwoners met de kleinste portemonnee. Energiearmoede bestaat al in Nederland; een warm huis is een luxe. Het mag niet zo zijn dat het aardgasvrij maken van woningen ervoor zorgt dat de kosten van een warm huis erg toenemen. 

  Onze inzet bij de transitie naar aardgasvrije woningen is dat dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. Als inwoners of wijken van het aardgas af willen dan ondersteunen en informeren we ze waar mogelijk. Voor de korte termijn willen we voornamelijk inzetten op het isoleren van woningen. Dat is altijd nuttig, minder ingrijpend en vaak sowieso nodig om in de toekomst een aardgasvrije woning mogelijk te maken.

  14.2. RES

  De Regionale Energiestrategie is de manier van de rijksoverheid om het probleem van de energieopwekking over de schutting van de gemeenten te gooien. Gooi er een leuk regionaal sausje overheen en de ramp is geboren.

  Elke regio moet een bepaald aantal terra wattuur energie gaan opwekken. Het gaat dan om energieopwekking via wind op land en zon op land. Elke gemeente begint weer op 0. Het feit dat Beverwijk al een enorme bijdrage aan de energietransitie levert door wind op zee en de bouw van het immense transformatorstation aan de Zeestraat, dat vergeten we dan dus voor het gemak even. Vervolgens gaan we per regio op zoek naar gebieden voor die terra watturen. Gemeenten kunnen ook gewoon “nee” zeggen tegen windturbines en zonneweides. Dat doet Castricum bijvoorbeeld. Deze gemeenten kiezen dan alleen voor zon op daken. De consequentie is dat andere gemeenten binnen die regio dan dus meer moeten gaan opwekken, omdat ze ook de gemeenten die minder opwekken moeten compenseren.

  De RES werkt niet en als het aan Vrij! ligt dan stoppen we er ook zo snel mogelijk weer mee, maar aangezien het opgedrongen wordt door Den Haag zullen we er nog wel een tijdje aan vast zitten. Daarom stelt Vrij! zich op het standpunt dat er binnen Beverwijk geen ruimte is voor windturbines en zonneweides. Wij willen alleen meewerken aan zon op daken. Beverwijk en Wijk aan Zee leveren al een enorme bijdrage aan de energietransitie en we gaan niet onze inwoners opzadelen met nog meer windturbines en zonneweides in onze al erg volgebouwde omgeving. Andere gemeenten mogen de opgave in de RES oplossen.

  14.3. Klimaatadaptatie

  Steeds vaker kent ons land periodes van langdurige droogte en extreme regenval. We moeten ervoor zorgen de inrichting van onze stad voorbereid wordt op de toekomst. Bij een fikse regenbui mogen niet de huizen en winkels onder water lopen en de wegen moeten begaanbaar blijven. Met name onze tunnels en viaducten zijn een zwakte in ons wegennetwerk bij extreme regenval. Wij willen dan ook inzetten op klimaatadaptie.

  We maken ruimte voor water. In straten zorgen we ervoor dat we extreme regenval opvangen tussen de trottoirbanden. Indien dit niet afdoende is leiden we water naar plekken waar het tot de minste schade leidt. We creëren dus overloopgebieden, waar het water bij extreme regenval tijdelijk opgevangen kan worden. Bij de herinrichting van straten richten we deze klimaat adaptief in. Dit vraagt om een extra investering van circa 5% per project, maar deze investeringen zijn absoluut noodzakelijk. Ook kijken we of we vijvers en andere waterbergingen kunnen toevoegen binnen Beverwijk en gaan we zeker geen vijver dempen.

  Inwoners en ondernemers kunnen ook helpen om wateroverlast tegen te gaan door de tuin niet geheel te betegelen of bedrijfspanden te voorzien van polderdaken waar water tijdelijk opgeslagen kan worden. We informeren bewoners actief over de mogelijkheden om mee te helpen onze gemeente klimaat adaptief in te richten.

  Naast extreme regenval krijgen we ook periodes van hitte en (extreme) droogte. Het is van belang dat er voldoende schaduwrijke plekken zijn in woonwijken. We houden regenwater in landelijke gebieden zoveel mogelijk vast om de nadelige effecten van langdurige droogte te beperken.

  15. Integrale integratie

  • Integreren begint met de Nederlandse taal
  • We accepteren en omarmen Nederlandse gewoontes en gebruiken
  • Beverwijk profileert zich als strenge inburgeringsgemeente
  • Om de integratie te bevorderen verdelen we statushouders over de hele stad
  • We stimuleren voor-en vroegschoolse educatie

  Integratie is een schitterend woord, maar in de praktijk faalt het al decennia. We merken dat in sommige wijken de problemen inmiddels opstapelen. Door het toewijzingsbeleid van de woningcorporaties komen er relatief veel statushouders bij elkaar te wonen, waardoor integratie minder noodzakelijk wordt. Soms leidt dit zelfs tot een tweedeling in de wijk. Wij vinden dit heel zorgelijk. Een goede start in de Nederlandse maatschappij begint met het leren van de Nederlandse taal. Vervolgens moet er toegewerkt worden naar een (betaalde) baan, om volwaardig mee te kunnen draaien in de Nederlandse samenleving. Wij begrijpen dat dit niet gelijk lukt, daarom is het zaak om statushouders via begeleiding en vrijwilligerswerk klaar te stomen voor een succesvolle integratie in Nederland.

  15.1. Woningtoewijzing

  Op dit moment worden nieuwkomers door woningcorporaties te weinig verdeeld over Beverwijk. Ze worden steevast in dezelfde wijken geplaatst. Dit zijn vaak wijken waar al de nodige problematiek speelt. Om de integratie te bevorderen en clustering van statushouders te voorkomen moeten ze verdeeld worden over alle postcodegebieden in Beverwijk. Daarbij is het van het grootste belang dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen statushouders en reguliere huurders. Het kan niet zo zijn dat een reguliere huurder een aftandse woning krijgt en een nieuwkomer nieuw gestucte muren en een nieuwe keuken.

  In Nederland is er een toenemend tekort aan sociale huurwoningen. Statushouders krijgen steevast voorrang op een sociale huurwoning. Hierdoor worden de wachtlijsten voor reguliere huurders verlengd. We vinden dat hier grenzen aan zijn. We moeten voldoen aan onze wettelijke taken om statushouders te huisvesten, maar dit hoeft niet altijd door middel van voorrang. Eerder schafte Castricum de voorrang voor statushouders op de sociale huurwoningmarkt af. Indien in Beverwijk de wachttijden blijven oplopen zien wij ons ook hiertoe genoodzaakt.

  15.2. Inburgering

  Integratie in de Nederlandse samenleving begint met het leren van de Nederlandse taal. Het is de enige manier om te communiceren met buren, gemeente, instanties en huisarts. Het is de enige manier om mee te komen op de werkvloer. Nog te vaak zien we dat statushouders die hier al enkele jaren verblijven de taal nog onvoldoende machtig zijn. Wij vinden dit erg zorgelijk. Het heeft niet alleen effect op hun eigen kansen in de maatschappij, maar ook op dat van hun kinderen. Het feit dat kinderen moeten tolken voor hun ouders kan een onbezorgde jeugd in de weg staan. Wij vinden het van cruciaal belang dat statushouders vanaf het moment van toewijzing van hun woning intensief begeleid worden in het leren van de Nederlandse taal.

  Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet inburgering in werking, waarin gemeenten een grotere rol krijgen bij de inburgering van nieuwkomers. Dit is de kans voor de gemeente Beverwijk om zich te profileren als een koploper op het gebied van inburgering. Met intensieve begeleiding zorgen we ervoor dat nieuwkomers worden klaargestoomd voor de Nederlandse maatschappij. We zijn geduldig en hulpvaardig, maar medewerking van de nieuwkomer is vereist. Inburgeren is geen optie, maar een must.

   De wederzijdse acceptatie blijft nog weleens uit. Wij vinden het van groot belang dat nieuwkomers vanaf het moment dat ze hier zijn kennis maken met de Nederlandse tradities en gebruiken.

  15.3. Ergernissen voorkomen

  In wijken waar in korte tijd veel nieuwkomers geplaatst worden kan dit nog weleens leiden tot onderlinge ergernissen. Dit komt vaak door hele banale zaken. Het is van het grootste belang om deze ergernissen in de kiem te smoren. Daarom leren we nieuwkomers ook de basisregels aan hoe we leven in een Nederlandse wijk. De stoep is geen fietspad, de straat is geen voetpad, etensresten gooi je niet van je balkon naar beneden en als je de buren ziet dan zeg je ‘hallo’. Wij vinden het belangrijk dat bij de begeleiding van nieuwkomers ook gepeild wordt hoe zij functioneren in de wijk. Zo zorgen we ervoor dat iedereen prettig met elkaar samenleeft.

  15.4. Vroegschoolse- en voorschoolse educatie

  De voor- en vroegschoolse educatie is erop gericht dat taalachterstand bij jonge kinderen al vroeg geconstateerd en aangepakt worden. Wij vinden het erg belangrijk dat elk kind gelijke kansen krijgt in het onderwijs. Geen kleuter begint met een taalachterstand op de basisschool. Momenteel wordt een grote groep jonge kinderen met een taalachterstand nog niet vroegtijdig gesignaleerd. Vaak wordt de taalachterstand geconstateerd bij het consultatiebureau, maar het is vrijwillig om dit met je kind te bezoeken. Wij willen samenwerken met buurthuizen, scholen en gebedsinstellingen om taalachterstanden op jonge leeftijd te signaleren. Hierin vinden wij een actievere aanpak van de gemeente gewenst.

  Daarnaast zien wij dat het zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind dat één of beide ouders de Nederlandse taal machtig is en dat dit zoveel mogelijk ook thuis wordt gesproken. Na constatering van een taalachterstand bij kinderen willen wij indien nodig de ouder(s) stimuleren om hun kennis van de Nederlandse taal te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld met les in het buurthuis of een taalmaatje. Waar mogelijk willen wij helpen die verbindingen te leggen.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Neem contact met ons via onderstaand formulier of mail naar info@vrijbeverwijk.nl

  Of via onze socials: